Fågelåret 1999


Denna rapport presenterar de viktigaste observationerna under året i Lindesbergs kommun. En fullständigare rapport har publicerats i Frövi Fågelklubbs "Meddelande-serie", nr 25. (Rapportörer: se signaturlistan).


Smådopping (Tachybaptus ruficollis)
1 ex i vinterdräkt Dysjön 25.3 (THN), 1 ex Sjömosjön 8.12 (SOE).

Gråhakedopping (Podiceps grisegena)
1 ex Ullersättersviken/Hagaberg 21.4 (JEM), 1 par Finnåkerssjön 22.7 (SLA).

Storskarv (Phalacrocorax carbo)
Stor flock: Minst 50 ex str.(NV) Hagaberg/Frövi 18.8 (JEM).

Vit stork (Ciconia ciconia)
1 ex Trädgårdstorp/Köttsala sydväst Köttsjön 30.4 (gm SOE).

Mindre sångsvan (Cygnus columbianus)
6 ex str. Sällingesjön 20.3 (MRL), 2 ex Mon/Finnåkerssjön 2.4 (MRL).

Spetsbergsgås (Anser brachyrhynchus)
Minst 5 ex Fänningegärdet 16.4 (JEM) samt 1 ex samma lokal 19.4 (SOE), 1 ex Sörbysjön 22.4 (THN)

Bläsgås (Anser albifrons)
2 ex Nederby 20.3 (SOE) samt 8 ex samma lokal 27.3 (UWN mfl), 2 ex Rynninge 21.3 (BRN), 4 ex Känässjön 28.3 (THN) och troligen samma 3 ex Sörbysjön 2.4 (THN) och 4 ex samma lokal 7-8.4 (UJN,THN), 1 ex str. Hagaberg/Frövi 27.4 (JEM).

Fjällgås (Anser erythropus)
6 ad (omärkta) Sjömosjön 5.4 - 27.4 (SOE mfl). 4:e fyndet i kommunen.

Grågås (Anser anser)
Häckning: 1 ex på bo Sörbysjön 22.4 (THN), häckningen avbröts dock av okänd anledning, 2 kullar Österhammarssjön 6.6 (MRL). Stor flock (>30): 37 ex str.(N) Hagaberg/Frövi 1.5 (THN).

Vitkindad gås (Branta leucopsis)
Häckning: 1 par häckar Valfisken/Väringen 26.6 (ASG,THN,MRL) och sågs med 3 juv 11.7 (MRL mfl). Första häckningen i kommunen.

[Rostand (Tadorna ferruginea)]
1 hona str. Sörbysjön 16.5 (THN,BDM). 2:a fyndet i kommunen.

Gravand (Tadorna tadorna)
1 juv Hagabergs reningsdammar 8.8 (JEM), 7 juv str.(SV) Österhammarssjön 21.8 (SLA).

Snatterand (Anas strepera)
1 hanne Sjömosjön 2.4 (SOE,UWN mfl), 1 par Mon/Finnåkerssjön 23.4 (MRL), 2m1f Nederby 24.4 (BLG) samt 1 par samma lokal 29.4 (BLG).

Ejder (Somateria mollissima)
1 hanne Ullersätersviken/Hagaberg 29.5-1.6 (gm EJN,LSG).

Alfågel (Clangula hyemalis)
2 ex (r) Hagaberg/Ullersätersviken 24.9 (JEM).

Svärta (Melanitta fusca)
4 hannar Oppäsen 13.5 (Jörgen Lindberg), 2 par Hagaberg/Ullersätersviken 24-25.9 (JEM mfl), 1 honf. Storbron/Frötuna 13.11 (BLG).

Brun glada (Milvus migrans)
1 ex Rynninge 20.4 (THN). 3:e fyndet i kommunen.

Röd glada (Milvus milvus)
1 ex Sjömosjön 1.9 (SOE).

Ängshök (Circus pygargus)
1 hanne Nederby 15.7 (TON) samt 1 hanne samma lokal 15.8 (BLG) och 21.8 (SOE).

Pilgrimsfalk (Falco peregrinus)
1 ad Hagaberg/Frövi 27.6 (ASG).

Rapphöna (Perdix perdix)
1 juv trafikdödad Ålsäng 7.10 (JEM).

Vaktel (Coturnix coturnix)
1 hörd Spannarbodasjön 28.5 (UWN,IBE), 1 hörd Näset/Finnåkerssjön 2.6-8.7 (JEM,ASG mfl), 2 hörda Västvalla 8.6 (UJN) samt 1 hörd samma lokal 20.6 (SOE).

Vattenrall (Rallus aquaticus)
Vinter: 1 ex Hagaberg 1.1 (ASG,MRL) samt 1 ex samma lokal 17.1 (JEM). Första vinterfyndet i kommunen.

Småfläckig sumphöna ( Porzana porzana)
Totalt minst sex hörda på tre lokaler perioden 15.5 - 15.7, därav 1-3 hörda Sörbysjön 15.5 - 8.7, 1-2 hörda Österhammarssjön 19-29.5 samt samt 1 hörd 15.7 (ASM), 1 hörd Björkasjön 17.6 (MAN)

Kornknarr (Crex crex)
Totalt minst 24 hörda på tolv lokaler perioden 20.5 - 10.7, därav 1-8 ex Västvalla 20.5 - 10.7, 1-2 ex Sjömosjön 21-28.5, 1 ex Österhammarssjön 28.5, 1 ex Spannarbodasjön 29.5 och 25.6, 1 ex Hällby/Fellingsbro 3.6, 1 ex Torphyttan/Lindesberg 9.6, 1 ex Rynninge 10.6, 3 ex Moon/Finnåkerssjön 11.6, 1-3 ex Morskogasjön 16-28.6, 1 ex Storbron/Korrvike 25.6, 1 ex Öby 25.6 samt 1 ex Åbyhammar 25.6.

Rörhöna (Gallinula chloropus)
1 hörd Albäcksån 18.5 (MAN) samt hörd samma lokal 12.6 (JKG).

Strandskata (Haematopus ostralegus)
1 ex Vagnshäll/Väringen 20.4 (THN), 1 ex (r) Ullersätersviken/Hagaberg 26.5 (BDM), 1 ex Storåbadet 26.5 (LBM), 3 ex Stor-Väringen 30.5 (JEM,THN) samt 1 ex samma lokal 18.6 (ASG,THN).

Ljungpipare (Pluvialis apricaria)
Stor flock: >500 ex Nederby/Sjömosjön 10.5 (JEM) samt 400 ex samma lokal 14.5 (UJN), 340 ex Fänninge 10.5 (THN), 150 ex Moon/Finnåkerssjön 10.5 (THN).

Kustpipare (Pluvialis squatarola)
35 ex str. Sällingesjön 23.7 (MRL), 1 ex Sjömosjön 3.10 (BLG).

Spovsnäppa (Calidris ferruginea)
3+7 ex str.Stor-Väringen 18.7 (THN,MRL,TON).

Dvärgbeckasin (Lymnocryptes minimus)
1 ex Sörbysjön 5.5 (THN) samt 1 ex samma lokal 10.5 (JEM), 1 spel Lunten (ny lokal) 14.5 (JAN).

Dubbelbeckasin (Gallinago media)
1 hörd Sörbysjön 17.5 (LBH,JLG).

Rödspov (Limosa limosa)
1 ex Ervallaängarna (Örebro kn) 29.4 (ERR).

Myrspov (Limosa lapponica)
60 ex str. Sällingesjön 18.7 (MRL) samt 2 ex str. samma lokal 19.7 (MRL), 6 ex str.(SV) Stor-Väringen 19.7 (THN).

Drillsnäppa (Actitis hypoleucos)
Stor flock: 16 ex Storåbadet 28.5 (JEM,TON), 16 ex Sällingesjön 24.7 (MRL).

Roskarl (Arenaria interpres)
1 ex Vagnshäll/Väringen 14-15.5 (THN).

Bredstjärtad labb (Stercorarius pomarinus)
22 ex (därav 20 juv) rastade i Ullersättersviken/Hagaberg 25.9 (UWN,JEM mfl). Upptäcktes vid 11.30-tiden, kvar till ca 14.00. 2:a fyndet i kommunen, det första gjordes 1863 vid Kloten.

Dvärgmås (Larus minutus)
1 ad Vagnshäll/Väringen 17.7 (THN).

Vittrut ( Larus hyperboreus)
1 ad Hinseberg/Väringen 12.3 (EJN). Andra fyndet i kommunen.

Silltrut (Larus fuscus)
3 ex str.(N) Storåbadet 1.5 (MAN), 1 ex Näset/St Lindesjön 6.5 (MAN), 1 ex Stor-Väringen 14.5 (THN), 1 ad [Intermedius-typ] str.(N) Sällingesjön 24.7 (MRL).

Skräntärna (Sterna caspia)
1 ad str.(NV) Sällingesjön 27.6 (MRL).

Silvertärna (Sterna paradisaea)
2 ex str.(N) Hagaberg/Frövi 13.5 (UJN) samt 2 ex str. samma lokal 19.7 (JEM), 1 ex str. Sällingesjön 8.8 (MRL)

Svarttärna (Chlidonias niger)
1 ex Finnåkerssjön/Österhammarssjön 28-29.5 (MRL,KMN mfl). 1 par Sörbysjön (trolig häckning) 26.6 (THN mfl), kvar 11.7 (THN).

Berguv (Bubo bubo)
hörd Rockhammarstrakten januari - mars (JEM,ASG m.fl), hörd Grönbo 19.2 (gm SIA), 1 ex Spannarboda 19.4 (gm SLA), 1 ex V Bergshyttan 28.5 (JEM,TON), 1 ex Stråssa samhälle 18.7 (Lars Persson).

Slaguggla (Strix uralensis)
1 ex Grimsö 8.9 (JOT mfl). 5:e fyndet i kommunen.

Lappuggla (Strix nebulosa)
1 ex S Stormossen/SO Grimsö 15.5 (gm MHA). 7:e fyndet i kommunen.

Hornuggla (Asio otus)
Totalt häckade minst 53 par i kommunen, flest i Fellingsbro sn (32 par) följd av Lindes sn (15 par). Vinter: 1 par N Albäcksån 4.1 (gm ASG), 1 par Hälla/Västvalla i februari (BLG mfl), 1 ex övervintrade Gammelbo vintern 1999/2000 (MHA).

Kungsfiskare (Alcedo atthis)
1 ex Sverkestaån/Rockhammar 29.5 (THN,MRL).

Härfågel (Upupa epops)
1 ex Lundby/Frövi 3.11 (S-O Larsson gm JAN). 9:e fyndet i kommunen.

Gråspett (Picus canus)
1 hona S Norrby kvar t.o.m 20.3 (HJN) samt 1 hona samma lokal 29.10 (HJN), 1 hona Björklund/Gammelbo vid två tillfällen i december (MHA).

Tretåig hackspett (Picoides tridactylus)
1 hanne Liaskogen 26.1 (ASG) samt 1 hona samma lokal 28.1 (SOE), 1 hanne Stora Korslången/Kloten 21.6 (JKG), 2 ex Kindla 16.9 (KMN).

Trädlärka (Lullula arborea)
1 sj Rya grusgrop 29.3 (JEM). 1 sj samma lokal 1.4 (TON) och 5.5 (TON). 2 ex Rya 29.5 (ASG,LSG), 1 par (trol. häckn.) Mobacksvägen Ö Grimsö 4.4 (MHA), 1 sj Hedbyheden 29.5 (THN,MRL), 1 sj n Gubbmossvägen 29.5 (THN,MRL), 1 sj S Norrby 19.6 (HJN), 2 sj Frötuna-området 22.6 (BLG). Höst: 1 ex (r) Sällingesjön 5.8 (MRL).

Skärpiplärka (Anthus petrosus)
1 ex Vagnshäll/Väringen 24.9 (JEM).

Citronärla (Motacilla citreola)
1 hona Fageräng/Hultasjön 16.5 (MAN). 2:a fyndet i kommunen.

Forsärla (Motacilla cinerea)
1 hanne N Dammen/Frövifors 4.4 - 11.4 (EJN) samt 1 hona samma lokal 2.5 (EJN), 1 par häckade Rockhammars Bruk 5.6 (ASG,THN mfl). 2 juv 10.6 (MRL), 1 ex kvar 8.8 (UWN,IBE). Höst: 1 ex Hagabergs reningsdammar 18.9 (JEM).

Rödhake (Erithacus rubecula)
Vinter: 1 ex Skolgatan/Frövi 5.1 (JEM mfl) samt 1 ex samma lokal 29-30.1 (MRL), 1 ex Frövibro 29.1 (ASG).

Svart rödstjärt (Phoenicurus ochruros)
1 sj Frövifors, museÚt 25.4 (SOE mfl) samt 1 hanne samma lokal 26.5 (ASG).

Ringtrast (Turdus torquatus)
1 hanne S Norrby 12.4 (HJN).

Taltrast (Turdus philomelos)
Vinter: 1 ex Kofallsskogen/Frövi 4.1 (PJN,UJN). Andra vinterfyndet i kommunen.

Flodsångare (Locustella fluviatilis)
1-3 sj Västvalla 27.5 -10.6 (UJN mfl), 1 sj Ängaboviken/Råsvalen 1-2.6 (MAN), 1 sj Essingeån/Österhammar 10.6 (AFL).

Busksångare (Acrocephalus dumetorum)
1 sj Rynninge 2.7 (CRN). 9:e fyndet i kommunen.

Trastsångare (Acrocephalus arundinaceus)

Trastsångare

 
1 ex ringm. Hagaberg/Frövi 2.8 (JEM,SLA).
Foto: Sven Larsson.

Skäggmes (Panurus biarmicus)
Hörd Hagaberg/Frövi 5-6.10 (JEM) samt minst 1 ex samma lokal 12.10 (SOE).

Sommargylling (Oriolus Oriolus)
1 sj Lia Storö/Väringen 30.5 (KJN).

Snösiska (Carduelis hornemanni)
1 hanne Kofallsskogen/Frövi 4.1 (ASG), 2 ex Nederby 5.1 (SOE,BLG), 1 ex Vattentornsområdet/Frövi 12.1 (ASG), 1-2 ex Odonvägen/Lindesberg 13-27.1 vid tre tillfällen (TON), 1 ad Kindla 22.1 (ASG) samt 3 ad Fänsäter 22.1 (ASG), 1 ad Källbacken/Frövi 17.3 (JAN), 1 ad Vedevåg 25.3 (BGN).

Bändelkorsnäbb (Loxia leucoptera)
1 hanne Kofallsskogen/Frövi 4.1 (ASG). Fjärde fyndet i kommunen.

Tallbit (Pinicola enucleator)
Totalt finns rapporter från fjorton lokaler perioden 1.1 - 6.2, de flesta är dock gjorda första halvan av januari månad. Som mest 20 ex elljusspåret/Lindesberg 9.1 (MAN). Sista obs: 2 ex Svarttjärnsvägen 6.2 (ASG).

Lappsparv (Calcarius lapponicus)
1 ex Västansjö/Sällingesjön 11.9 (MRL), 1 ex str.(S) Sällingesjön 12.9 (MRL), 1 hörd Hagaberg/Frövi 25.9 (TPN mfl), 2 ex Gammelbo flygfält 10.10 (TON).

Snösparv (Plectrophenax nivalis)
Stor flock: 100 ex Nederby 13.3 (THN,MRL) samt 150 ex samma lokal 16.3 (SOE), 120-150 ex Fänninge 21.3 (TON,UWN).

Ortolansparv (Emberiza hortulana)
2 sj Gästgivaregården/Fellingsbro 22.5 (JWG), 1 sj Västvalla 27.5-7.6 (BLG mfl), 2 sj Öbylund 28.5 (CHN,KMN), 1 sj Essingeån/Österhammar 11.6 (AFL).