Fågelåret 2004 i Lindesbergs kommun

Denna rapport presenterar de viktigaste observationerna under året i Lindesbergs kommun. Underlaget är hämtat från klubbens egen mailinglista, rapportsystemet "Svalan" samt personliga mail eller muntliga rapporter.

Totalt har under året 198 arter iakttagits i kommunen vilket kan jämföras med de 202 arter som iakttogs under föregående år. Bland de arter som saknades kan nämnas; gråhakedopping, gravand, bergand, alfågel, roskarl, svarttärna, pärluggla, kungsfiskare och snösiska. Sedan förra skriftliga rapporten (2003) publicerades har några kompletterande uppgifter lämnats. Dessa publiceras här som ett tillägg efter respektive art.


Storskarv (Phalacrocorax carbo)
1 ex Ringaby kraftstation 10.3 (SOE,UWN) är tidigaste vårfyndet i kommunen. Stora flockar: 32 ex (r) Ullersäterviken/Väringen 27.4 (JEM), 28 ex Stor-Väringen 22.4 (SOE,UWN), 19 ex str.(SV) Finnåkerssjön 12.8 (SLA), 19 ex Stor-Väringen 24.10 (JEM).

Mindre sångsvan (Cygnus columbianus)
6 ex (r) 16.3 samt 1 ex str. Nederby samma dag (TON,PAX), 2 ex Sjömosjön 30.3 (JOA,PEA mfl).

Knölsvan (Cygnus olor)
Häckning: 1 par Ullersäterviken/Väringen (JEM mfl). Vinter: 1 ex Reningsdammarna/Frövifors 27.12 (SOE,UWN).
Enda konstaterade häckningen i kommunen. Paret misslyckades med häckningen, inga ungar.

Spetsbergsgås (Anser brachyrhynchus)
1-2 ex Medinge-Vassbron 21 - 22. 3 (TON m.fl), 1 ex Vesslingby 23-27.3 (PEA,JOA mfl) , 1 ex Finnåkerssjön/Moon 11.10 (JEM).
Endast 3 ex perioden 21 - 27.3 samt ett sent fynd den 11.10. Kan jämföras med 19 ex våren 2003.

Bläsgås (Anser albifrons)
2 ex Nederby 16-17.3 (UJN).
Endast ett fynd vilket kan jämföras med 10 ex 2003.

Grågås (Anser anser)
Häckning: 2 par m. ungar Österhammarssjön 1.5 (SLA) , 1 par m. 5 ungar Sörbysjön 6.5 (JEM) , 1 par m. 3 ungar Morskogasjön 12.5 (PAX,TON), 1 par m. 3 ungar Ullersätersviken/Hagaberg 14.5 (JEM). Stor flock: 380 ex Sällingegärdet/NO Högås 24.10 (SLA) vilket samtidigt är nytt kommunrekord.
Antalet häckande par de senaste tre åren: 5 (2004), 3 (2003), 7 (2002).

Vitkindad gås (Branta leucopsis)
Häckning: För sjätte året i sjön Väringen; 1 par + 1 juv Länsmansholmen/Stor-Väringen 21.7 (JEM) samt 3 ex Sotaren/Väringen 9.8 (JEM). Övriga fynd: 5 ex str.(NV) Västvalla 8.5 (JWG), 1 ex Storåbadet 29.5 (MRL mfl), 1 ex Sällingesjön 2.10 (MRL), 1 ex Finnåkerssjön 2-3.10 (SLA) samt 4.11 (SLA).

Prutgås (Branta bernicla)
1 ex Österhammarssjön 3.4 (PEA,JOA mfl).
Första vårfyndet i kommunen. Från tidigare finns dock ett vinterfynd 1999/2000.

Mandarinand (Aix galericulata)
1m Hinseberg/Väringen 5 - 20.11 (EJN mfl). Fågeln var omärkt. Fynd nr 6 i kommunen.

Snatterand (Anas strepera)
1 par Sjömosjön 5.4 (UWN,SOE), 1m Österhammarssjön 6.4 (SOE,UWN), 1 par Hagabergs reningsdammar 7 - 9.4 (JEM,SOE mfl), 1 par Morskogasjön 17.4 (TON,PAX) - 30.4 (MAN), 1m Albäcksån 20.4 (TON,PAX) , 3m Sörbysjön 7.5 (SOE).
Minst 11 ex från sex lokaler perioden 5.4 - 7.5 är rekord.

Stjärtand (Anas acuta)
Vår: Minst 14 ex från fem lokaler perioden 3.4 - 24.4. Höst: 2 honf. Näset/Finnåkerssjön 2.9 (JEM) samt 2 ex str.(V) Hagaberg/Frövi 5.9 (JEM).

Årta (Anas querquedula)
Minst 11 ex från sex lokaler perioden 9.4 - 12.5. Sommarfynd från Dammen/Gammelbo där 1 par iakttogs t.o.m 29.5 (TON m.fl).

Brunand (Aythya ferina)
3 ex Sjömosjön 5.4 (SOE,UWN) , 1f Sörbysjön 18.4 (SOE.UWN) , 1 par Morskogasjön 25 - 30.4 (MAN mfl) , 1 par Gransjön 28.5 (LSG,JAN).

Sjöorre (Melanitta nigra)
Minst 150 ex perioden 15.4 - 14.5 från totalt sju lokaler, därav rekordflocken 45 ex Storåbadet 4.5 (TON,PAX). Höst: 30 ex Ullersätersviken/Väringen 5 - 6.11 (JEM).

Svärta (Melanitta fusca)
1 par Hagaberg/Ullersätersviken 9.5 (TON mfl) , 2 par Stor-Väringen/Bläsåsen 11.5 (JEM,SOE).
Fynd nr 24- 25 i kommunen.

Salskrake (Mergus albellus)
Första obs: 1f Hinsebergsvaken/Väringen 18.3 (JOA). Höst: 1f Ullersätersviken/Väringen 19.10 (JEM) , 1f Ullersätersviken/Väringen 29.10 (JEM) , 1f Sjömosjön 6.11 (SOE mfl).

Havsörn (Haliaeetus albicilla)
Sommar: För fjärde året i rad har nu sommarfynd av havsörn rapporterats. I år finns rapporter från Finnåkerssjön, Österhammarssjön, Sällingesjön och Gammelbo perioden 17.5 - 31.5, 22,7 samt 10 - 13.8. Flera: 6 ex Västvalla 9.3 (SOE,UWN).

Ängshök (Circus pygargus)
1m Västvalla 16.7 (JWG).

Kungsörn (Aquila chrysaetos)
Tillägg: 1k Österhammarssjön 4.8 2003 (MJN,UJN).

Pilgrimsfalk (Falco peregrinus)
1 ad Österhammarssjön 16.3 (JEM,AHG) , 1k+ Västvalla 6.10 (BLG gm TON).

Tornfalk (Falco tinnunculus)
Vinter: 1f Sjömosjön och Västvalla 1.1 - 6.1 (ASG,MRL m.fl).

Stenfalk (Falco columbarius)
Vinter: 1m Sjömosjön 3.1 (JOA,PEA), 1 ex Nederby 6.1 (JEM). 5:e vinterfyndet i kommunen.

Vaktel (Coturnix coturnix)
Hörd "Kullen"/Nederby 20.5 (BLG mfl), 2 hörda Morskogasjön 26.5 (Roine Strandberg), 1 hörd Österhammarssjön 29.5 (BDM) , Näset/Finnåkerssjön 6.6 (SLA mfl) samt två hörda samma lokal 8.6 (JEM,AHG), 1 hörd Fänninge 12.6 (BRN) , Finnåkers kursgård 18.6 (SLA) samt strax S Rynninge 21.6 (BRN).
Totalt 9 ex på sju lokaler perioden 20.5 - 21.6 kan jämföras med två fynd 2003.

Vattenrall (Rallus aquaticus)
Vinter: 1-2 ex Hagaberg/Frövi hela december (JEM mfl). Andra vinterfyndet i kommunen.

Småfläckig sumphöna (Porzana porzana)
Hörd Sörbysjön 28.6 (SLA), Finnåkerssjön 2-3.7 (JEM,SLA).

Kornknarr (Crex crex)
Hörd Nederby 29.5 (TON,PAX) , Storbron/Fellingsbro 2.6 (BLG) , Morskogasjön 17.6 -30.6 (PAX, JEM mfl), Skulsta 19.6 (MAN).

Sothöna (Fulica atra)
Vinter: 1 ex N Dammen/Frövifors 1.2 (Petra Jansson gm MAN). Funnen död på samma lokal den 4.2 (gm EJN).

Rörhöna (Gallinula chloropus)
1 ex Hagabergs reningsdammar 30.4 - 11.10, därav 1k Hagabergs reningsdammar 28.9 (JEM mfl) vilket tyder på häckning.

Strandskata (Haematopus ostralegus)
1 ex (r) Prästryggen/Väringen 6.4 (JEM,SOE,UWN), 6 ex Storåbadet 14.4 (TON,PAX) , 1 ex Vagnshäll/Väringen 17.4 (JOA,PEA), 1 ex Frövifors 25.5 (MAN), 1 ex Stor-Väringen/Bläsåsen 28.5 (MRL) 1 ex (r) pumphuset/Råsvalen 8.6 (MAN)
Totalt 11 ex perioden 6.4 - 8.6.

Större strandpipare (Charadrius hiaticula)
1 ex Nederby 10.4 (SOE mfl), 1 ex Mon/Finnåkerssjön 28.8 (JEM).
Tidigt vårfynd.

Fjällpipare (Charadrius morinellus)
3 ex Västvalla 30.5 (BLG mfl). 5:e fyndet i kommunen.
Dessutom: 19 ex Ervallaängarna (Örebro kn) 18.5 (CRN mfl).

Kustpipare (Pluvialis squatarola)
1 ex Västvalla 1.5 (UJN) , 25 ex str.(SO) Hagaberg 5.8 (JEM).
Västvallafyndet är det fjärde vårfyndet i kommunen och dessutom extremt tidigt. Tidigare vårfynd är från perioden 27.5 - 9.6.

Mosnäppa (Calidris temminckii)
1 ex Österhammarssjön 18.7 (SLA), 1 ex Vagnshäll/Väringen 5.8 (JEM).

Kärrsnäppa (Calidris alpina)
2 juv Vagnshäll/Väringen 5.8 (JEM) samt 1 juv samma lokal 24.8 (JEM,AHG), 1 ex Mon/Finnåkerssjön 19.9 (SLA).

Dvärgbeckasin (Lymnocryptes minimus)
1 spel kl. 21.50 Sörbysjön 28.4 (JEM,AHG), 1 spel kl. 21.30 Albäcksån 29.4 (TON) , 1 ex Rynninge 31.8 (JEM,AHG) , 3 ex Albäcksån 1.10 (ASG).
Fyndet vid Rynninge den 31.8 är det tidigaste kända på hösten i kommunen. Tillägg: 1 ex Gammelbo flygfält 20.4 2003 (MHA).

Myrspov (Limosa lapponica)
Minst 180 ex str.(SV) Frövifors 18.7 (SLA) - rekordflock i kommunen. , ca 70 ex str.(S) Sköldberga/Österhammarssjön 19.7 (JEM).

Småspov (Numenius phaeopus)
1 ex str. Nederby 10.4 (SOE mfl), hörd Hagaberg/Frövi 5.5 (JEM), 1 ex Rävbo/Nederby 20.5 (BLG), 1 ex Västvalla 23.5 (BLG), 2 ex (r) Ullersätersviken/Väringen 3.7 (JEM).

Dvärgmås (Larus minutis)
2-3 ad Stor-Väringen/Bläsåsen 8.5 (JEM mfl) samt 4 ad och 1 2k samma lokal 9.5 (JEM,TON mfl), 17 ex str.(N) Stor-Väringen 9.5 (JEM,TON,BCN) - rekordflock i kommunen.

Gråtrut (Larus argentatus)
Vinter: 1 ex Solliden/Frövi 26.12 (THN).

Silltrut (Larus fuscus)
1 ex (r) Ullersäterviken/Väringen 22-23.4 (JOA,PEA) , 1 ex pumphuset/Råsvalen 8.6 (MAN) , 1 ex Råsvalen 5.7 (JEM,MAN).

Silvertärna (Sterna paradisaea)
2-3 ex Stor-Väringen/Bläsåsen 9.5 (TON,JEM mfl) , 1 ex str.(S) Sköldberga/Österhammarssjön 29.5 (SLA).

Kustlabb (Stercocarius parasiticus)
1 ex (ljus fas) str.(N) Hagaberg/Frövi 15.5 (JOA,JEM,PEA) samt troligen samma individ str. Finnåkerssjön samma dag (SLA). Tredje fyndet i kommunen.

Turkduva (Streptopelia decaocto)
1 ex Backagården/Östra Öskevik 17.5 (JKG) , 1 ex S Norrby 5.6 (SLA).

Berguv (Bubo bubo)
1 rop Frövifors 13.3 (YLR) - har hörts regelbundet på lokalen de senaste 2-3 veckorna, 1 rop Larsbo kalkbruk 10.4 (Kajsa Grebäck gm BCN).

Slaguggla (Strix uralensis)
Tillägg: 1 ex S Morskoga skola 31.7 2003 (MHA). Fynd nr 10 i kommunen.

Hornuggla (Asio otus)
Endast två rapporter; 1 rop Ö Rynninge 2 - 3.4 (BRN), minst 2 juv hörs Albäcksån 5.7 (JEM,MAN).

Nattskärra (Caprimulgus europaeus)
Rekordmånga nattskärror har i år rapporterats från Valsjöheden, 8 ex 2.6 (JEM,LSG) samt samma antal 13.6 (LSG). Rapporter finns perioden 28.5 - 28.6, samtliga Valsjöheden med ett undantag, 2 spel Gubbmossen/Svarttjärnsvägen 28.5 (TON).

Gråspett (Picus canus)
1f Kojbo/Oppäsen på talg 1.1 - 3.2 (SOE,UWN mfl), 1 rop Grimsö 7.3 - 22.3 (JRE,JMN), 2 rop Laggars/Ramsberg 21.3 (JMN). Höst: 1 par Skogsmossen/Käglan 11.11 - 19.12 (AFL), 1m på talg Vedevåg 22.11 (BGN), 1f Laggars/Ramsberg 5.12 (JMN), 1 ex (på talg) Fridhemsgatan/Frövi 10.12 (SIA). Ovanligt få rapporter detta år.

Tretåig hackspett (Picoides tridactylus)
1m trum. Gäddtjärnen/Fänsäter 22.3 (RTR), 1m Liaskogen 1.4 (JKG).
Tillägg: 1 par häckar 2003 Gäddtjärnen/SV Fänsäter (MHA).

Trädlärka (Lullula arborea)
1 sj Rya grustag 6.4 (TON,PAX) samt 2 ex samma lokal 11.4 (SOE,UWN) , 6 sj Valsjöheden 29.5 - 13.6 (LSG mfl), 1 ex Finnåkerssjön 25.6 (SLA), 1 sj Ölsjön 25.6 (TON) , 1 sj Racktjärnsvägen/SO Östra Kvarn 29.6 (MHA). Höst: 3 ex str.(S) Hagaberg/Frövi 29.9 (JEM).
Tillägg: 2 ex södra infarten Lindesberg 4.4 2003 (MHA).

Rödstrupig piplärka (Anthus cervinus)
1 ex Gammelbo flygfält 4.9 (TON,PAX) ,1 ex Gammelbo flygfält 14.9 (SOE,UWN) , 1 ex Näset/Finnåkerssjön 19.9 (SLA).

Skärpiplärka (Anthus spinoletta)
4 ex (r) Vagnshäll/Väringen 29.9 (JEM), 1 ex Sotaren/Väringen 2.10 (KMN).

Forsärla (Motacilla cinerea)
Häckning: 1 par 22.3 - 4.7 samt 2 juv N Dammen/Frövifors (EJN). Dessutom 1 ex samma lokal 6.10 (MAN), 1f m. mat i näbben Frövibro 16.5 (EJN), 1 ad + 1 juv Vrethammar/Ramsberg 31.7 (TCN). Trolig häckning: 1 par Övre Dammen/Frövifors museum 28.3 - 13.5 (EJN mfl), 1 par Dalkarlshyttan/Lindesberg 3.4 - 29.4 (MAN mfl), 1-2 ex Stensta 4.4 - 29.5 (JEM mfl), 1 par Finnåkers kursgård 15.4 (SLA), 1 ex Torphyttebäcken/Lindesberg 18.4 (gm BCN), 1 ex Ö Bohr 2.5 (EBN), 1 par Oppboga krog 9.5 (BRN), 1 sj Norrbyhammars naturreservat 23 - 24.5 (MAN,JEM, AHG), 1 par Norrbyhammar/Sverkestaån 23.5 (TON), minst 3 ex Rockhammars bruk 31.8 (JEM,CON). Dessutom: 1 ex Frövifors 29.9 och 11.10 (MAN) samt 1 ex str. Albäcksån 2.10 (TON,PAX). Vinter: 1 ex Reningsdammarna/Frövifors 20.12 - 27.12 (KJN, MAN mfl). Andra vinterfyndet i kommunen.
Häckning har konstaterats från tre lokaler samt trolig/möjlig häckning från ytterligare tio lokaler.

Rödhake (Erithacus rubecula)
Vinter: 1 ex hörd Hagaberg/Frövi 1 - 31.12 (JEM mfl), minst 2 ex samma lokal 8.12 (JEM).

Blåhake (Luscinia svecica)
Vår: 1m Västvalla 15.5 (SOE,UWN).

Svart rödstjärt (Phoenicurus ochruros)
Flera observationer Frövifors industriområde 21.4 - 23.7 (MAN,SOE mfl) samt 1 sj Museet/Frövifors 24.4 - 29.4 (SOE,JEM mfl) och 1 par (parning) samma lokal 10.5 (Erik Marcusson).

Ringtrast (Turdus torquatus)
1 ex Hagaberg/Frövi 14.4 (RTR) samt 1m samma lokal 15.4 (UWN), 1m Mon/Finnåkerssjön 14.4 (SLA), 4 ex Näset/Finnåkerssjön 15.4 (SLA), 1m N Frövifors 15.4 (CHN mfl), 3 ex Fageräng/Lindesberg 17.4 (MAN) 1m Sjömosjön 19.4 (IBE) , 1 honf. funnen död Grimsö 21.5 (MHA, Roine Strandberg). Troligen flugit mot stationens fönster.
Totalt 11 ex från sex lokaler perioden 14.4 - 19.4 samt ett fynd i maj.

Trastsångare (Acrocephalus arundinaceus)
1 ex Hagabergs reningsdammar 1.8 (JEM).

Flodsångare (Locustella fluviatlis)
1 sj Vesslingby 1 - 13.6 (JEM mfl), 1 sj Östra Kvarn/Grimsö 13.6 (LSG).

Svarthätta (Sylvia atricapilla)
Vinter:1f vid fågelmatning Skomakaregatan/Frövi 19.12 (JEM).

Lundsångare (Phylloscopus trochiloides)
1 sj Pikaboda/Frövi 9.6 (SOE). Fynd nr 10 i kommunen.

Mindre flugsnappare (Ficedula parva)
1 sj Norrbyhammars naturreservat 23.5 (MAN) , 2 sj Norrbyhammars naturreservat 24.5 (SOE,UWN), 1 sj Liaskogen 29.5 - 17.6 (JOA,PEA mfl) samt 1 ex (varnande) samma lokal 11.6 (EMN) , 1 sj Uggelkilen/Frötuna 31.5 (JWG).
Tillägg: 1 sj Liaskogen 24.5 2003 (Sven Resare).

Sommargylling (Oriolus oriolus)
1 sj Österhammarssjön 29.5 (SLA).
Senast rapporten av sommargylling är från 1999.

Skäggmes (Panurus biarmicus)
1 -2 ex vid tre tillfällen Hagaberg/Frövi 14.1 - 17.1 (MRL mfl), flera observationer perioden 6.10 - 9.11, som mest 40 ex den 19.10 (JEM) samt 1-2 ex samma lokal 13 - 16.12 (JEM). 4 ex Frövifors 11.10 (MAN), 1 hörd Sjömosjön 6.11 (SOE mfl).
Flocken på 40 ex är den största som observerats i kommunen.

Råka (Corvus frugilegus)
30 ex Östermalmsvägen/Lindesberg 4.3 (Gunnel Holmqvist) , 3 ex Prästryggen/Väringen 6.4 (JOA,PEA).
Flocken om 30 ex är den tredje största som observerats i kommunen. Tillägg: 1 ex Hagaberg 16.4 2003 (MHA).

Vinterhämpling (Carduelis flavirostris)
6 ex Rynninge 10.4 (MRL) , 2 ex Lindesskolan/St Lindessjön 28.4 (MAN).

Gråsiska/Brunsiska/ (Carduelis flammea)
2 ex S Fellingsbro 1.1 (ASG), 1 ex Frövifors 1.1 (UWN,SOE), 2 ex Nederby 30.10 (JEM).

Tallbit (Pinicola enucleator)
1 ex Storströmmen 26.12 (UJN,PJN).

Bändelkorsnäbb (Loxia leucoptera)
1 ex Näset/Finnåkerssjön 2.10 (SLA).

Lappsparv (Calcarius lapponicus)
2 ex Dysjön 17.9 (CRN) , 1k Sotaren/Väringen 2.10 (KMN).

Snösparv (Plectrophenax nivalis)
Vinter: 10 ex Västvalla 4.1 (JOA,PEA,MRL). Vår: 7 ex Näset/Finnåkerssjön 20.3 (SLA), 200 ex Gammelbo flygfält 22.3 (TON,PAX) samt 58 ex samma lokal 26.3 (SOE,UWN), 30 ex Rynninge 23.3 (PEA,JOA), 7 ex Näset/Finnåkerssjön 23.3 (TON,PAX), 2 ex Sjömosjön 28.3 (JOA,PEA) 1 ex Rynninge 29.3 (UWN,SOE) , 1 ex Nederby 11.4 (Liza & Jan-Ove Jönsson). Höst: 15 ex Gammelbo 24.11 (JRE).

Ortolansparv (Emberiza hortulana)
1 sj Finnåker 14.5 (JEM).

Sävsparv (Emberiza schoeniclus)
Hörd Hagaberg/Frövi 12 - 20.12 (JEM) , 1m Sjömosjön 26.12 (SOE,UWN).

Utanför kommunen

Vit stork (Ciconia ciconia)
1 ex (omärkt) Avdala (Örebro kn) 17.5 vid 19-tiden (Jan Thureson) samt kvar samma lokal 18.5 (JEM,AHG).

Signaturer:
AFL = Anders Forsell, AHG = Anders Hjerling, ASG = Andreas Sandberg, BCN = Bosse Carlsson, BDM = Bo Dahlström, BGN = Bertil Georgsson, BLG = Björn Lindberg, BRN = Bo Runesson, CRN = Caj Runesson, EBN = Erik Bergman, EJN = Erik Jansson, IBE = Inga-Britt Eriksson, JAN = Jerry Andersson, JEM = Jan-Erik Malmstigen, JKG = Jonas Kling, JOA = Johan Andersson, JRE= Jean-Michel Roberge, JWG = Johan Wretenberg, KJN = Kjell Jansson, KMN = Kjell Mattsson, LSG = Lennart Sandberg, MAN = Mats Andersson, MHA = Mikael Hake, MRL = Mattias Rudenvall, PAX = Per Axelsson, PEA = Per Andersson, PJN = Per Jacobsson, RTR = Roland Thuvander , SIA = Sven-Ivar Andersson, SLA = Sven Larsson, SOE = Sven-Olof Eriksson, TCN = Tomas Carlsson, THN = Tomas Haraldsson, TON = Tommy Oscarsson, UJN = Ulf Jacobsson, UWN = Ulla Wallin.