Fågelåret 2003 i Lindesbergs kommun

Denna rapport presenterar de viktigaste observationerna under året i Lindesbergs kommun. Underlaget är hämtat från klubbens egen mailinglista, rapportsystemet "Svalan" samt personliga mail eller muntliga rapporter.

Totalt har under året 202 arter iakttagits i kommunen vilket kan jämföras med de 210 arter som iakttogs under föregående år. Dessutom tillkommer mandarinand som dock behandlas under kategorin parkrymlingar samt den för kommunen nya rasen "svartkråka". Till de intressantaste fynden kan nämnas fynd av slaguggla, två fynd av kustsnäppa samt vinterfynd av skäggdopping, stenfalk och järnsparv. Forsärlan fortsätter att öka. i år häckade minst sex par. Höstens invasion av tallbit fortsatte en bit in i januari månad, totalt iakttogs minst 180 ex.

Bland de arter som saknades kan nämnas; mosnäppa, småsnäppa och flodsångare.


Smådopping (Tachybaptus ruficollis)
1 ex Sjömosjön 29.3 (JOA mfl). Fynd nr 27 i kommunen.

Skäggdopping (Podiceps cristatus)
Vinter: 1 ex i vinterdräkt Vibyviken/Väringen 20.2 (UWN mfl). 2:a vinterfyndet i kommunen.

Gråhakedopping (Podiceps grisegena)
1 ex Storåbadet 23.4 (SOE,UWN mfl), 1 ex Finnåkerssjön 2.5 (SLA mfl), 1 ex Stor-Väringen 8.5 (JEM).
Fynd nr 21 - 23 i kommunen.

Storskarv (Phalacrocorax carbo)
1 ex str. Västvalla 19.3 (SOE) är tidigaste vårfyndet i kommunen. Största flock: 11 ex Stor-Väringen 21.9 (JOA,PEA)

Mindre sångsvan (Cygnus columbianus)
1 ex str.(N) Sjömosjön 16.3 (KJN), 1 ex Rynninge 22.3 (MRL och JEM), 1 ex Morskogasjön 26.3 (TON).

Spetsbergsgås (Anser brachyrhynchus)
3 ex Nederby 17.3 (JEM), 1 ex Rynninge 22-23.3 (UWN mfl) samt 6 ex str.(N) samma lokal 23.3 (BRN), 2 ex Fänninge 2.5 (BRN), 7 ex Sörbysjön 13.5 (JEM).
19 ex på fyra lokaler perioden 17.3 - 23.3, 2.5 - 13.5. Fyndet den 13.5 är det senaste vårfyndet i kommunen.

Bläsgås (Anser albifrons)
1 - 3 ex Västvalla/Nederby 16 - 22.3 (KJN mfl), 2 - 3 ex Rynninge 22-23.3 (UWN mfl), 1 ex Ässingeån/S Österhammar 7.4 (JEM) samt 1 ex samma lokal 18.4 (UWN), 1 ex Finnåkerssjön 19.4 (SLA) samt 1 ex samma lokal 2.5 (SLA,UWN). Höst: 1 ex str. Storåbadet 4.10 (MAN) samt sågs även vid Albäcksån samma dag (TON,PAX).
Minst 10 ex på fyra lokaler perioden 16.3 - 2.5.

Grågås (Anser anser)
Häckning: Endast tre konstaterade häckningar är en minskning från i fjol då minst sju par häckade i kommunen. 9 pulli iakttogs i Österhammarssjön 1.5 (SLA), 1 par med ungar i Finnåkerssjön (ev. samma par!) 2.5 (UWN) samt 1 pulli Sörbysjön 23.5 (JEM). Stor flock: 267 ex Finnåkerssjön 27.9 (SLA) Vinter: 1 ex Sjömosjön 6.12 (SOE,UWN).

Vitkindad gås (Branta leucopsis)
Häckning: För femte året i sjön Väringen. Paret anlände till ön Sotaren den 12.5 (JEM). 3 ad + 2 juv Sotaren/Väringen 30.6 - 1.7 (JEM mfl).

Gravand (Tadorna tadorna)
1 par Stor-Väringen 13.4 (SOE,UWN mfl). Fynd nr 20 i kommunen.

Mandarinand (Aix galericulata)
1 hanne Storåbadet 23.4 - 21.5 (UWN,SOE mfl) samt troligen samma fågel Gröna bron/Lindesberg 27.4 - 28.4 (MAN mfl) och Albäcksån 19.5 (UWN,SOE,LSG). Fågeln är förrymd från fångenskap där den hålls nära Storåns utlopp Råsvalen.

Snatterand (Anas strepera)
1 hanne Storåbadet 16.4 (TON), 1 par Hagabergs reningsdammar 2.5 (JEM,PEA,JOA), 1 hanne Finnåkerssjön 10.5 (SOE,UWN).

Stjärtand (Anas acuta)
Endast tre rapporterade fynd under året är anmärkningsvärt. 1 hanne Österhammarssjön 19.4 (JOA), 1 par Finnåkerssjön 6.5 (SOE,UWN) samt 1 honf. Sällingesjön 3.9 (MRL).

Brunand (Aythya ferina)
1 hanne Finnåkerssjön 2.5 (SLA).

Bergand (Aythya marila)
1 hanne Ullersätersviken/Väringen 2.5 (JEM mfl).
Fynd nr 26 i kommunen. De flesta vårfynden har gjorts vid månadsskiftet april - maj.

Alfågel (Clangula hyemalis)
1 par Stor-Väringen 24.4 (SOE,UWN mfl), 1 par Storåbadet 1.5 (MAN), 2 ex Finnåkerssjön 2.5 (SOE mfl), 1 honf. Ullersätersviken/Väringen 24.11 (JEM).
Fynd nr 23 - 26 i kommunen.

Svärta (Melanitta fusca)
3 par Bläsåsen/Stor-Väringen 1.5 (JEM).
Fynd nr 23 i kommunen.

Salskrake (Mergus albellus)
Tidig obs: 1f på iskanten, Hinsebergsvaken i Frövi 11.3 - 14.3 (EJN mfl). Höst: 1 hona Ullersätersviken/Väringen 11.11 (JEM,AHG).

Storskrake (Mergus merganser)
Stor flock: 1500 ex Ullersätersviken/Väringen 4.11 (JEM).
Vi får gå tillbaka till 1992 för att hitta motsvarande antal rastande storskrakar i kommunen. Då iakttogs 1000 - 2000 ex i Väringen perioden 4.11 - 16.11 samt 3000 ex i Oppäsen den 17.12.

Havsörn (Haliaeetus albicilla)
Sommar: 1 ad Finnåkerssjön 28.5 (SLA), 1 ad str.(NO) Köttsjön 14.6 (AUR), 1 ad Dysjön 19 - 21.6 (CRN) samt 21.7 (BRN), 1 ad Finnåkerssjön 20.6 (SLA) samt samma lokal 22.7 (SLA).
För tredje året i rad har nu sommarfynd av havsörn rapporterats.

Ängshök (Circus pygargus)
1m Västvalla 30.5 - 26.6 (JWG) samt 1f samma lokal 30.5 (UJN,GJN), 1f 14.7 (UJN), 1m Nederby 28.6 (SOE,UWN), 28.8 (THN,MRL) samt 2k+ hanne 6.9 (PJN), 1m Hällby 29.6 (JEM,JOM).
Flera rapporter de senaste två åren från Fellingsbro socken pekar på att något par troligen häckar här eller i angränsande kommuner.

Kungsörn (Aquila chrysaetos)
Sommar: 1 ad Nyberget 21.6 (MAN).
Detta är fjärde rapporterade sommarfyndet i kommunen de senaste 20 åren.

Tornfalk (Falco tinnunculus)
Vinter: 1 honf. Hälla/Fellingsbro 7.1 (ASG,LJN) samt kvar i området 11.1 (MRL mfl). Dessutom 1 par Nederby 26.1 - 18.2 (UWN mfl).

Stenfalk (Falco columbarius)
Vinter: 1m Västvalla 8.2 (JOA,PEA). 4:e vinterfyndet i kommunen.

Rapphöna (Perdix perdix)
1 ex Nederby vid "kullen" 6.6 (JOA,PEA) samt 2 ex samma lokal 13.6 (UJN).

Vaktel (Coturnix coturnix)
Hörd Mon/Finnåkerssjön 4.6 (JEM), Västvalla 7.6 - 18.7 (JWG mfl).
De två fynden kan jämföras med de 10-tal vaktlar som rapporterades föregående år.

Vattenrall (Rallus aquaticus)
Sen obs: Hörd Hagabergs reningsdammar 7.11 (JEM).

Småfläckig sumphöna (Porzana porzana)
Hörd Morskogasjön 3.6 (TON,PAX), Österhammarssjön 5-6.7 (SLA), Grimsöbodar 24.7 (Johan Månsson).
Tre fynd är normalt, fyndet vid Grimsöbodar den 24 juli är det näst senaste vi känner till.

Kornknarr (Crex crex)
Hörd S Rynninge 28-29.5 och 18.6 (CRN), Oppeby 18.6 (SLA) samt samma lokal 1.7 (SOE,UWN).
Fjolårets rekord med drygt 30 individer på 22 lokaler följdes av ett bottenår. Vi får gå tillbaka till 1996 för att hitta motsvarande låga siffror.

Rörhöna (Gallinula chloropus)
1 ex ovanför Nedre Dammen/Frövifors 29-30.3 (SOE,UWN mfl), 1 ex Hagabergs reningsdammar 20.4 - 6.6 (UWN mfl) samt 1k samma lokal 10.9 (JEM), 1 ex Hultasjön 6.6 (MAN).

Sothöna (Fulica atra)
Vinter: 1 ex N dammen/Frövifors 26.12 (SOE,UWN). 1:a decemberfyndet i kommunen.

Strandskata (Haematopus ostralegus)
1 ex Sotaren/Väringen 13.4 (SOE,UWN), 1 ex str.(N) Storåbadet 1.5 (MAN), 2 ex Stor-Väringen 17.5 (JOA), 1 ex Storåbadet 21.5 (BIN), 2 ex str.(N) Stor-Väringen 12.6 (MAN,SOE).
Totalt 7 ex perioden 13.4 - 12.6.

Större strandpipare (Charadrius hiaticula)
1 ex (r) Österhammarssjön 21.7 (SLA).

Kustpipare (Pluvialis squatarola)
2 ex str. Hagaberg/Frövi tills. med 28 myrspovar 28.7 (JOA,PEA), 4 ex str. Morskoga 28.7 (MHA), 1 ex str.(V) Kullen/Nederby 14.9 (JOA,PEA).

Kustsnäppa (Calidris canutus)
1 ex str. Sällingesjön 27.7 (MRL), 4 ex str. Morskoga 28.7 (MHA).
Fynd nr 13 - 14 i kommunen.

Dvärgbeckasin (Lymnocryptes minimus)
1 ex Gammelbo flygfält 20.4 (MHA), 1 ex (r) Sörbysjön 6.5 (SOE,UWN).

Dessutom 1 ex Ervallaängarna (Örebro kn) 3.5 (JEM).

Dubbelbeckasin (Gallinago media)
1 ex Hagaberg/Frövi 23.10 (JEM)
Kommunens första höstfynd.

Myrspov (Limosa lapponica)
Tot 373 ex str. Sällingesjön 27.7 (MRL). En av dessa flockar, ca 90 ex, sågs även över Hagaberg/Frövi (JEM), 70 ex str. Morskoga 28.7 (MHA), 28 ex str. Hagaberg 28.7 (JOA,PEA).
Ett massivt sträck av myrspovar ägde rum över hela landskapet den 27 juli.

Dvärgmås (Larus minutis)
4 ex Finnåkerssjön 10.5 (JOA,PEA mfl), 2 ad Stor-Väringen 12.5 (JEM), 1k Österhammarssjön 7.9 (SLA).
Fynd nr 21 - 23 i kommunen.

Fiskmås (Larus canus)
Vinter: 1 ex str.(O) Sjömosjön 24.1 (UJN), 1 ad Gusselby camping/Råsvalen 13.2 (ASG) - fågeln iakttogs på lokalen redan den 8.2, 1 ex Ullersäterviken/Väringen 8.12 (JEM).

Silltrut (Larus fuscus)
1 ex Storåbadet 1.5 (TON), 1 ex Näset/Finnåkerssjön 2.5 (SLA), 1 ex (r) Pikabodagärdet/N Frövi 7.5 (MAN), 1 ad str.(S) Bläsåsen/Väringen 24.8 (THN).
Första augustifyndet av silltrut i kommunen.

Silvertärna (Sterna paradisaea)
1 ex (r) Länsmansholmen/Väringen 30.4 (SOE,MAN), 1 ex str.(O) Aspasjön 9.5 (Roine Strandberg), 1 ex Finnåkerssjön 10.5 (SOE,UWN), 1 ex Stor-Väringen 12.5 (JEM) samt 2 ex str.(N) samma lokal 18.5 (MAN).
Fem fynd (6 ex) perioden 30.4 - 18.5. Fyndet den 30 april är det tidigaste kända.

Turkduva (Streptopelia decaocto)
1 par N. Allmänningbo (flög mot SSV) 15.5 (Roine Strandberg). 1 ex Fänsbosjön 22.5 (SOE).

Berguv (Bubo bubo)
1 rop Stråssa gruva 25.2 - 15.3 (JRE,UWN mfl), 1 ex Hafsta/Fanthyttan 19.3 (gm TON), 1 rop Frövifors 2.4 och på denna lokal gjordes även häckningsförsök (gnm Bo Dahlström), 1 ex Larsbo/Guldsmedshyttan 1.5 (MAN).

Slaguggla (Strix uralensis)
1 ex hygge S Morskoga 31.7 (MHA). Fynd nr 10 i kommunen.

Jorduggla (Asio flammeus)
1 ex Västvalla 10.5 (JWG)

Kungsfiskare (Alcedo atthis)
1 ex Finnåkerssjön 9.8 (SLA), 1 ex Storån/Storåbadet 1.11 (LBM gm MAN), 1 ex Hagaberg/Frövi 5.11 (SOE)

Gråspett (Picus canus)
1m Frövibro 4.1 (JOA,PEA,JEM), 1 ex på talg Vedevåg 2.2 samt 13.8 (BGN) , 1m Högstaboda 3.2 (gnm TCN), 2 ex Sommarbacken/Grimsö 8.2 (MHA) 1f på talg Oppäsen 11.2 - 1.3 (SOE mfl), 1 ex överflygande Bråten/N Spannarboda 1.3 (ASG,LJN) , 1f Sommarbacken/Grimsö 7.3 (JRE) och 1m rop Grimsö 9.3 (gnm ASG), 1 rop Ramsbergsbruk/Ramsberg 13.3 (JRE). Höst: 1f fd Österhammar skola 25.9 (TON,PAX), hörd Västvalla 4.10 (UJN,PJN).

Tretåig hackspett (Picoides tridactylus)
Häckning: 1 par Gäddtjärnen/SV Fänsäter (minst 2 ungar) (MHA,RSG). Dessutom: 1 ex Kroktjärnen/Nyberget 16.3 (MAN), 1m Ölsjön 24.7 (gm TON), 1f Svarttjärnen/Gryssjön 3.8 (MAN), 1 honf. N Meritor/Lindesberg 16.9 (JKG), 1 ex Helgedomen/Ramsbergs sn 2.11 (JKG).

Trädlärka (Lullula arborea)
2 sj. Rya grustag 26.3 - 8.4 (TON mfl ), 1 sj. Yxe grustag 30.3 (SOE,UWN), 2 ex strax N om södra infarten Lindesberg 4.4 (MHA), 1 sj. Slytermossen 5.6 (JEM).
Antalet rapporterade trädlärkor färre än de senaste årens ökande trend trots att kommunens samtliga grustag besökts i samband med årets riksinventeringen av backsvala.

Rödstrupig piplärka (Anthus cervinus)
1 ex flygfältet/Gammelbo 5.9 (ASG) och 8.9 (UJN,PJN).

Skärpiplärka (Anthus spinoletta)
1 ex Sotaren/Väringen 16.9 (JEM).

Forsärla (Motacilla cinerea)
Häckning har konstaterats från inte mindre än sex lokaler samt trolig häckning från ytterligare två lokaler. Detta antal är rekord för kommunen. Konstaterad häckning: 1 par N Dammen/Frövifors (JEM,EJN mfl), Dalkarlshyttan (SAN mfl), Ö Bohr (EBN), Norrbykvarn/Skedviån (HJN), Oppboga (BRN) samt Stensta (ASG). Trolig häckning: 3 ex Vasselhyttan 5.4 (MEA) samt 1 ex samma lokal 6.4 (TON,BCN), 1-2 ex Ramsbergsbruk/Ramsberg 24.4 - 31.5 (JRE). Övriga obsar: 1 par Frövifors Pappersbruksmuseum 22.4 (JEM), 1f Övre ån/Rockhammar 26.4 (JRE) samt 1 ex Frövibro 15.9 - 8.10 (EJN). Förstaobs den 21.3 vid Nedre Dammen/Frövifors 21.3 (JEM) och sistaobs samma lokal den 14.10 (EJN). Vinter: 1 ex Frövifors 25.12 (JOA). 1:a vinterfyndet i kommunen.

Järnsparv (Prunella modularis)
Vinter: 1 ex vid fågelbord Skomakaregatan/Frövi 12.12 2002 - 18.2 2003 (JEM). 3:e vinterfyndet i kommunen

Rödhake (Erithacus rubecula)
Vinter: 1 ex vid fågelbord Skomakaregatan/Frövi 10.11 2002 - 1.3 2003 (JEM)

Blåhake (Luscinia svecica)
1 sj. Lövstigen/Lindesberg 18.5 (MAN).

Svart rödstjärt (Phoenicurus ochruros)
1 ex Frövifors 2.4 (gnm MAN), 1 hona Frövifors industriområde vid trolig häckplats 22.5 (MAN) samt 1f matar juv samma lokal 29.5 (SOE), 1m Sköldberga/Österhammarssjön 8.5 (JEM).

Ringtrast (Turdus torquatus)
2m Aspensäng/Lindesberg 21.4 (MAN), 1 hanne Odonvägen/Lindesberg 28.4 (TON) och 5.5 (SOE,UWN) samt 1 hona samma lokal 2.5 - 7.5 (TON mfl), 1 hona Kyrkberget/Lindesberg 29.4 (MEA gnm TON).
Minst fem ex. på tre lokaler i Lindesberg perioden 21.4 - 7.5.

Rödvingetrast (Turdus iliacus)
Vinter: 1 ex Sörängarna 17.1 tillsm. med 100-tal björktrastar (JEM), 2 ex Frövidalsgatan/Frövi 28.1 (EJN).

Trastsångare (Acrocephalus arundinaceus)
1 sj. Hagabergs reningsdammar 8.5 - 17.5 (JEM mfl) vid tre tillfällen.

Mindre flugsnappare (Ficedula parva)
1 sj. SV Grimsö 24.5 (Johan Månsson), 1 sj Liaskogen 24.5 (Sven Reasare>, 1 sj. Norrbyhammars naturreservat 5.6 (JEM).

Skäggmes (Panurus biarmicus)
1 ex N Råsvalen 6.6 (MAN).

Råka (Corvus frugilegus))
Endast tre fynd har rapporterats; 1 ex Nederby 16.3 (MAN), 1 ex Hagaberg/Frövi (MHA) samt 1 ex Yxe 5.5 (JKG).

[Svart kråka (Corvus corone cornix)]
1 ex str. Österhammarssjön 29.7 (SLA). Förstaobs i Lindesbergs kommun.

Stare (Sturnus vulgaris)
Vinter: 1 ex Sörängarna 19.1 (MRL), 10 ex Sjömosjön 16.12 (SOE,UWN).

Snösiska (Carduelis hornemanni)
1 ad Resta/Ramsberg 5.1 (TON), 2 ex Källbäcken/Albäcksån 11.1 (ASG,LSG), 1m Källbacken/Lia 6.2 (JAN), 1 ex Stripa 13.2 (BCN gnm TON) , 1 ex Mosstorp/Käglan 11.3 (AFL).

Tallbit (Pinicola enucleator)
1-3 ex Björkhagaskolan/Lindesberg 2.1 - 11.1 (MRL mfl), 4 - 30 ex Meritor/Lindesberg 2.1 - 11.1 (TON mfl), som mest 30 ex den 2.1, 3 ex Näsbygatan/Frövi 4.1 (UWN mfl) 1- 18 ex Lasarettet/Lindesberg 10.1 - 22.1 (JKG mfl).
Totalt minst 180 ex. Dessa fynd är efterdyningen efter höstens och vinterns invasion.

Lappsparv (Calcarius lapponicus)
1 ex str. Kullen/Nederby 1.9 (SOE), 1-3 ex flygfältet/Gammelbo 5.9 - 13.9 vid fyra tillfällen (ASG,UWN mfl)

Snösparv (Plectrophenax nivalis)
1 ex str. Sörbysjön 30.3 (SOE), 5 ex Sällingegärdet 29.10 (SLA), 6-7 ex Näset/Finnåkerssjön 30 - 31.10 (SLA).

Ortolansparv (Emberiza hortulana)
1 sj. Morskogasjön 21.4 (MAN). 1 sj. Västvalla 3.5 (JWG)
Andra aprilfyndet i kommunen, det första 1 ex Industriområdet/Lindesberg 25.4 2000.

Signaturer:
AFL = Anders Forsell, AHG = Anders Hjerling, ASG = Andreas Sandberg, AUR = Arne Ulander, BCN = Bosse Carlsson, BGN = Bertil Georgsson, BIN = Bengt Isman, BRN = Bo Runesson, CRN = Caj Runesson, EBN = Erik Bergman, EJN = Erik Jansson, GJN = Gunilla Jacobsson, HJN = Hasse Jansson, JEM = Jan-Erik Malmstigen, JKG = Jonas Kling, JOA = Johan Andersson, JOM = Johan Malmstigen, JRE= Jean-Michel Roberge, JWG = Johan Wretenberg, KJN = Kjell Jansson, LBM = Lennart Bäckholm, LJN = Linnea Jacobsson, LSG = Lennart Sandberg, MAN = Mats Andersson, MEA = Marianne Andersson, MHA = Mikael Hake, MRL = Mattias Rudenvall, PAX = Per Axelsson, PEA = Per Andersson, PJN = Per Jacobsson, SAN = Sören Adolfsson, SLA = Sven Larsson, SOE = Sven-Olof Eriksson, TCN = Tomas Carlsson, THN = Tomas Haraldsson, TON = Tommy Oscarsson, UJN = Ulf Jacobsson, UWN = Ulla Wallin.