Fågelåret 2002 i Lindesbergs kommun


Denna rapport presenterar de viktigaste observationerna under året i Lindesbergs kommun. Underlaget har jag hämtat från klubbens egen mailinglista, rapportsystemet "Svalan", personliga mail eller muntliga rapporter.

Totalt har 210 arter iakttagits under året i kommunen. Bortsett från stripgås har inga för kommunen nya arter observerats. Till de intressantaste fynden kan nämnas kommunens andra fynd av gulhämpling, tredje fynd av höksångare, fjärde fynd av mandarinand, femte fynd av smalnäbbad simsnäppa samt elfte fynd av busksångare. Bland årets högpunkter måste förstås nämnas höstens invasioner av bändelkorsnäbb och tallbit. Dessutom kan nämnas kommunens första vinterfynd av ringduva, gråspetten och forsärlans fortsatta expansion hos oss samt inte minst de stora ansamlingarna av mindre sångsvan med som mest 30 ex på Ervallaängarna (Örebro kn) i mars.

För andra året i rad uteblev i stort sett vadarna, såväl rastande som sträckande fåglar. Bland de arter som saknades kan nämnas: gravand, småsnäppa, dubbelbeckasin, roskarl och silvertärna.


Smådopping (Tachybaptus ruficollis) 2
2 ex Sotaren/Väringen 26.9 (KMN), 1 ex Arbogaån/Västvalla 20.10 (gm SOE).

Gråhakedopping (Podiceps grisegena) 1
1 par Ullersätersviken/Väringen 21.5 (JEM mfl).

Storskarv (Phalacrocorax carbo)
Iakttagen perioden 29.3 - 29.10. Antalet rapporter utanför Väringen fortsätter att öka, i år finns rapporter från:
Sjömosjön, Sällingesjön, Hultasjön, Björkasjön, Stora Lindessjön, Storåbadet, Österhammarssjön, Finnåkerssjön, Arbogaån/Ringaby och Vedevågssjön. Dessutom 1 ex str. Spånga 1.6 (MRL,THN), 1 ex str. Björntorp/Käglan 6.7 (AFL), 1 ex str. Västvalla 24.9 (UJN) samt 1 ex str. Nederby 28.9 (UJN).
Större flockar (>10): 17 ex str.(SV) Sjömosjön 20.4 (JOA,PEA). 15 ex Ullersätersviken 7.4 (JOA mfl), 13 ex str. Stor-Väringen 5.10 (KMN), 11 ex str Sällingesjön 7.4 (MRL) samt 10 ex str. samma lokal 3.8 (MRL).

Rördrom (Botaurus stellaris)
Totalt nio hörda perioden 30.3 - 1.6. Har rapporterats frän följande åtta lokaler: Ullersäterviken, Lunten (ny lokal), Sörbyssjön, Finnåkerssjön, Österhammarssjön, Köttsjön (2), Hultasjön och Känässjön.

Häger (Ardea cinerea)
Häckning: 4 bon Björkhyttan 26.4 (TON). Vinter: 1 ex (ringm.) funnen död Frövifors 5.2 (BDM), (Fågeln var ringmärkt som bounge vid Valdemarsvik (Sm) den 25 maj 2001). 1 ex Sköldberga/Finnåkerssjön 1.12 (ASG,THN)

Knölsvan (Cygnus olor)
Vinter: 2 ex Sjömosjön 1.12 (TON,BLG). Häckning: 1 par på bo Björkasjön 20.4, två ungar den 1.6 (UWN mfl)

Mindre sångsvan (Cygnus columbianus) 4
Fyra fynd. Totalt 11 ex perioden 11.3 - 25.3
4 ad Näset/Finnåkerssjön 11.3 (JEM) samt 2 ex samma lokal 25.3 (JEM), 4 ex str.(NO) Sällingesjön 17.3 (MRL) samt sågs senare samma dag vid Österhammarssjön (MRL). 1 ex Österhammarssjön 24.3 (JAN).

Dessutom rastade anmärkningsvärt stora flockar på Ervallaängarna (Örebro kn): iakttogs perioden 11.3 - 24.3 med som mest 30 ex (29 ad) den 22.3 (BRN)

Sångsvan (Cygnus cygnus)
Vinter: Största flock 470 ex Finnåkerssjön 24.3 (UWN)

Dessutom som mest 800 ex Ervallaängarna (Örebro kn) 14.3 (ASG mfl).

[Sporrvingad gås (Plectropterus gambensis)]
1m Ängsgården/V Bohr 15.7 (JEM,EBN). Fågeln hittades senare (21.7) död på lokalen (EBN). Ursprung okänt, men troligen förrymd. Fågeln var omärkt.

Sädgås (Anser fabalis)
Stora flockar: De största rastande flockarna var 825 ex Ässingeån/S Österhammar 1.4 (SLA), 750 ex Sörbysjön 3.4 (SLA) samt 600 ex Nederby 16.3 (PJN,UJN)

Spetsbergsgås (Anser brachyrhynchus) 1
2 ex Djupdalen 3 - 7.4 (MHA)

Dessutom 1 ex Ervallaängarna (Örebro kn) 10.3 - 13.3 (JEM,JAN mfl)

Bläsgås (Anser albifrons) 6
Minst 6 fynd. Totalt 10 ex perioden 1.3 - 8.4
1 ad Sjömosjön 1.3 (SOE) samt 1 ex samma lokal 16.3 (SOE,JOA), 2-3 ex Nederby 16-17.3 (UJN mfl), 1 ex Rynninge 22.3 (BRN) samt 2 ex samma lokal 30.3 (CRN), 2 ex Sörbysjön 29.3 (JOA) samt 1 ex samma lokal 1.4 - 8.4 samt troligen samma ind. Ässingeån/S Österhammar 1.4 - 6.4.

Dessutom 1 ex Ervallaängarna (Örebro kn) 10.3 (JEM,ASG).

Fjällgås (Anser erythropus) 3

Fjällgås 4 ex Sjömosjön 31.3 - 6.4 (SOE mfl), 1 ex Österhammarssjön 1.5 (ASG,MRL) samt samma fågel Finnåkerssjön samma dag (JEM), kvar 4.5 (SLA). Foto: Sven Larsson.
1 ex Valfisken/Väringen 9.5 (JOA,PEA mfl) tills. med tre vitkindade gäss, kvar 11.5 (ASG,LJN).
Fynd nr 6-8 i kommunen.

Grågås (Anser anser)
Häckning: Minst 7 par häckade i kommunen (Österhammarssjön/Finnåkerssjön 3 par samt vardera 1 par Sjömosjön, Sörbysjön, Sällingesjön och Morskogasjön). Dessutom en hybridhäckning, 6 ungar iakttogs i Ullersäterviken den 9.6. Stora flockar: 297 ex Österhammarssjön 5.10 (BCN) är kommunrekord.

[Stripgås (Anser indicus)]
1 ad (r) Hagaberg/Ullersätersviken 3.9 (JEM mfl) samt samma lokal 7-8.9 (PEA). Första fyndet i kommunen.

Kanadagås (Branta canadensis)
Vinter: 1 ex Storbron/Frötuna 1.1 samt troligen samma exemplar Oppboga 5.1 - 4.2 (SOE mfl), 1 ex Sjömosjön 7.12 (SOE,UWN)

Vitkindad gås (Branta leucopsis)
Häckning: Minst 2 par häckade i Väringen (4:e året). Ett par på Sotaren 22.5 samt ett par på Valfisken. Dessutom 2 ex Gröna skär samma dag (JEM). Iakttogs i Väringen under perioden 4.5 - 6.6, därefter saknas fynd varför häckningarna troligen ej fullföljda. Dock 2 ex Stor-Väringen 11.9 (KMN). Övriga: 4 ex Sällingsjön 5-6.10 (MRL), dessa fåglar iakttogs även den 5.10 vid såväl Sörbysjön som Österhammarssjön, 4 ex Västvalla 13.10 (UJN) samt 1 ex Arbogaån/Oppboga 2.11 - 6.11 (JOA,PEA mfl).

Prutgås (Branta bernicla) 1
8 ex (r) Näset/St Lindessjön 5.10 (PMR).

[Mandarinand (Aix galericulata)]
1m Storåbadet 31.5 (JEM). Fynd nr 4 i kommunen.

Snatterand (Anas strepera) 2
1m Sjömosjön 24.3 (TON,SOE), 2m Sörängarna/Råsvalen 23.4 (BTG).

Stjärtand (Anas acuta)
Stor flock: 20 ex str.(S) Sällingesjön 11.9 (MRL)

Årta (Anas querquedula)
Julifynd: 1m Ängsgården/V Bohr 18.7 (JEM,SLA), 1m Sällingesjön 31.7 (MRL). Julifynd är mycket ovanliga i kommunen. Dessutom sågs 1 ex Sällingesjön 16.8 (MRL).

Brunand (Aythya ferina)
1 par Ullersätersviken/Väringen 12.5 (JEM,JAN), 1 par N Brunnsjön 19.5 (MAN) samt 1f samma lokal 17.6 (MAN,PMR). Fyndet i N Brunnsjön är intressant och pekar på att häckning kan ha ägt rum på lokalen.

Bergand (Aythya marila) 4
Vinter: 1f Frövibro/Väringen 1 - 20.1 (ASG,LJN mfl). 1:a januarifyndet i kommunen. Dessutom 1 par Ullersäterviken/Hagaberg 1.5 (JEM), 1f Stor-Väringen 5.10 (KMN), 2 ex Näset/St Lindessjön 5.10 (PMR)

Ejder (Somateria mollissima) 1
1 par Stor-Väringen 24.4 (ASG mfl) samt troligen samma fågel Ullersätersviken samma dag (PEA,JOA). Fynd nr 10 i kommunen.

Alfågel (Clangula hyemalis) 3
4 ex Storåbadet 28.4 (TON mfl), 3 ex Bläsåsen/Väringen 28.4 (ASG mfl), 1m Bläsåsen/Väringen 9.5 (JOA,PEA mfl).

Sjöorre (Melanitta nigra)
Totalt tio observationer (53 ex) perioden 20.4 - 11.5, som mest 26 ex Stor-Väringen 9.5 (JOA,PEA mfl).

Svärta (Melanitta fusca) 1
1 par Stor-Väringen 11.5 (ASG,LJN)

Salskrake (Mergus albellus)
Vår: Minst 18 ex från sex lokaler perioden 28.3 - 21.4, som mest 5 ex Ullersäterviken/Väringen 30.3 - 2.4 (JEM mfl) Höst: 1 honf. Finnåkerssjön 10.10 (JEM), 1 par Bläsåsen/Väringen 2.11 (JOA,PEA)

Storskrake (Mergus merganser)
Stor flock: 685 ex Stor-Väringen 2.11 (KMN)

Havsörn (Haliaeetus albicilla
Sommar: 2k Finnåkerssjön 10.7 (SLA), 1 ad Morskogasjön 1.6 (MAN) samt 1 ad samma lokal 20.7 (MHA), 1 ad Bysjön 21.7 (MHA), 1 ad Sällingesjön 24.7 (MRL). Sommarfynd i kommunen för andra året i rad kan indikera häckning i grannskapet.

Blå kärrhök (Circus cyanerus)
Vinter: 1 honf. Nederby 7.12 - 25.12 (SOE mfl).

Ängshök (Circus pygargus) 5
Perioden 21.6 - 11.7 finns totalt fem fynd, samtliga inom Fellingsbro sn och avser troligen samma par. 1m Oppebyberg/N Fågryte 21.6 (SLA), 1m Sörbysjön 30.6 (MHA), 1f Näset/Finnåkerssjön 3.7 (SLA), 1m Fellingsbro kyrka 9.7 (GMN) och 11.7 (PJN)

Tornfalk (Falco tinnunculus)
Vinter: 1f Nederby 22.12, 1m Nederby 25.12, 1m Finnåkerssjön 29-30.12 (SLA)

Stenfalk (Falco columbarius)
Vinter: 1m Storbron/Frötuna 30.1 (ASG). 2:a januarifyndet i kommunen.

Pilgrimsfalk (Falco peregrinus) 7
Totalt 7 fynd är rekord men handlar förmodligen om maximalt 4-5 olika individer. 1 ex Österhammarssjön 20.4 (SLA) samt 1 ad samma lokal 1.5 (MRL). Denna fågel sträckte sedan vidare norrut via Finnåkerssjön samma dag (ASG), 1 ex (ny individ) Storåbadet 1.5 (MAN). Höst: 1k hanne Sällingesjön 12.9 (MRL) samt 1 ex samma lokal 5.10 (MRL). Denna fågel iakttogs samma dag över Österhammarssjön (BCN), 1k Nederby 29.9 (UJN) samt 1 ex str.(NO) Sjömosjön 5.10 (JOA,PEA)

Vaktel (Coturnix coturnix)
Rapporter finns från fem olika lokaler perioden 23.5 - 18.8. Antalet individer är svårt att uttala sig om men torde röra sig om ett 10-tal. Följande fynd finns: 1-2 ex Västvalla 23.5 - 2.6, 18.7 - 18.8 (JWG mfl), 1 ex Åtsjön 29.5 (MAN), 1-2 ex Finnåkerssjön (pumphuset) 7.6 - 1.7, 21.7 - 18.8 (JEM mfl) 1 ex Rynninge 9.6 (BRN) samt 1 ex Finnåkerssjön/Näset: 1.6 - 20.6, 24.7 (SLA mfl)

Vattenrall (Rallus aquaticus)
Sju hörda från sex lokaler perioden 7.4 - 20.10. Häckning har rapporterats från Köttsjön. Följande rapporter finns:
1 ex Hultasjön 7.4 (MAN), 1 ex Sörbysjön 23.4 - 13.5 (UWN mfl), 1-2 ex Hagaberg 5.5 - 20.10 (JEM mfl), 1 ex Köttsjön 23.5 - 1.6 (ASG mfl) samt 1ad + 5 pulli samma lokal 15.7 (AUR), 1 ex Gällingen 7.6 (JEM) samt 1 ex Norrmogen 27.6 (CRG).

Småfläckig sumphöna (Porzana porzana) 8 ex
Minst åtta hörda från sex lokaler perioden 25.4 - 15.7.
1-2 ex Sörbysjön 25-26.4 (SOE mfl), 1 ex Finnåkerssjön 18.5 (SLA), 1 ex Sörmogen/V Grimsöbodar 23.5 (MHA), 1 ex Österhammarssjön 7.6 - 10.6 (JEM mfl), 1-2 ex Morskogasjön 20 - 29.6 (TON mfl), 1 ex Köttsjön 15.7 (AUR)

Kornknarr (Crex crex) >31 ex
Totalt 31-32 ex från 22 lokaler perioden 18.5 - 7.7 är rekord. Som mest 3-4 ex Västvalla 24.5 (JWG) samt 3 ex Åtsjön 29.5 (MAN).

Rörhöna (Gallinula chlorous) 1
Hörd Hagabergs reningsdammar 22.5 (JEM).

Strandskata (Haematopus ostralegus) 13
Totalt 13 fynd perioden 3.4 - 7.6 samt ett fynd den 22.7. Flera av fynden avser dock troligen samma fåglar. Så har t.ex 1 ex observerats till och från i Stora Lindessjön/Lindesberg 3.4 - 3.6, den 31.5 iakttogs 3 ex vid Loppholmarna (THN,MRL mfl). Från Stor-Väringen finns fyra fynd om 1-4 ex perioden 12.4 - 14.5. Dessutom 1 ex Albäcksån 5.5 (TON), 1 ex (r) Ullersäterviken/Väringen 22.5 (JEM) samt 1 ex Frövifors 7.6 (BTG). Höst: 26 ex (nytt kommunrekord) str. Sällingesjön 22.7 (MRL)

Större strandpipare (Charadrius hiaticula) 1
Hörd Österhammarssjön 4.8 (SLA).

Kustpipare (Pluvialis squatarola) 1
15 ex str.(S) Sällingesjön 22.7 (MRL).

Mosnäppa (Calidris temminckii) 1
14 ex Näset/Finnåkerssjön 19.5 (SLA). Denna flock är en tangering av den näst största som rapporterats från kommunen. Som mest har 20 ex rapporterats (Sörbysjön 20.5 1988). Detta är enda rapporten av mosnäppa för året.

Spovsnäppa (Calidris ferruginea) 1
1 ex str. Hagaberg/Frövi 19.7 (JEM). Senaste rapporten från Hagaberg är från 1992 och avser då rastande fåglar.

Kärrsnäppa (Calidris alpina) 1
1 ad (r) Vagnshäll/Väringen 13.7 (JEM).

Dvärgbeckasin (Lymnocryptes minimus)
Spel har hörts från tre lokaler; Sörbysjön, Albäcksån, Hultasjön). 6 ex Albäcksån 19.4 är rekord. Iakttagen perioden 18.4 - 2.5, dessutom finns ett höstfynd.
1 ex Sörbysjön 18.4 (JEM) samt spel samma lokal 23.4 - 26.4 (SOE mfl), totalt 6 ex Albäcksån 19.4 (ASG,LJN), 1 ex 26.4 (TON), 4 ex 28.4 (ASG,LJN), dessutom 1 spel samma lokal 26.4 (MRL), 1 ex Österhammarssjön 1.5 (ASG), 1 spel (kl 21.45) Hultasjön 2.5 (MAN). Höst: 1 ex Nederby 28.9 (JOA,SOE).

Morkulla (Scolopax rusticola)
Udda lokal: 1 ex fågelmatningen villaområde Frövidalsgatan/Frövi 21.10 (KMN).

Myrspov (Limosa lapponica) 2
16 ex str.(S) Sällingesjön 22.7 (MRL), 1 hörd str.(S) rv68/Forshammar 17.9 (RLK).
Fyndet den 17.9 är det senaste kända. Tidigare senaste obs är från 1995 då 125 ex sträckte förbi Frövibro den 2.9.

Småspov (Numenius phaeopus) 1
2 ex str.(S) Sällingesjön 24.7 (MRL).

Dessutom 2 ex Ervallaängarna (Örebro kn) 30.4 (JAN).

Storspov (Numenius arquata) 1
Stor flock: Tot. 315 ex str.(SV) Finnåkerssjön 21.6 (SLA).

Smalnäbbad simsnäppa (Phalaropus lobatus) 1
1 ex str.(SO) Österhammarssjön 13.7 (MRL). 5:e fyndet i kommunen, tre av dessa har gjorts i Österhammarssjön.

Dvärgmås Larus minutus) 2
1 ad Sällingesjön 8.5 (MRL), 1 ex str. Österhammarssjön 3.6 (AFL). Fynd nr 19-20 i kommunen.

Skrattmås (Larus ridibundus)
Riksinventeringsart: Sammanlagt bedöms 555 par häcka i kommunen fördelade på åtta lokaler. Flest par, 250, har rapporterats från Norra Brunnsjön. En sammanställning av resultatet finns publicerat i Pandion 2002:3, sid 62 - 64 (Mats Andersson).

Fiskmås (Larus canus)
Vinter: 7 ex str.(S) Nederby 1.12 (ASG,THN).

Silltrut (Larus fuscus) 1
1 ex Usken 31.5 (MAN).

Dessutom, 1 ex Ervallaängarna (Örebro kn) 28.5 (JEM mfl).

Svarttärna (Chlidonias niger) 1
1 ex Sällingesjön 26.5 (MRL). Ny art för Sällingesjön.

Ringduva (Columba palumbus)
Vinter: 1 ex Fellingsbro 1.12 (TON,BLG). Troligen samma fågel sågs på Storgatan/Fellingsbro 23.11 (UJN). 1:a vinterfyndet i kommunen.

Skogsduva (Columba oenas)
Vinter: 1 ex Rynninge 4.1 (THN). 1:a januarifyndet i kommunen. 1 ex Gammelbo 5.2 (MHA).

Turkduva (Streptopelia decaocto) 2
2 ex str.(N) Sörbysjön 25.4 (SOE,UWN mfl), 1 rop Hagabergsliden/Lindesberg 17.7 (MAN).

Berguv (Bubo bubo)
Rapporterad från fem lokaler vilket kan jämföras med fjolårets noll, därav två ropande;
1 rop Stråssa gruva 21.2 - 16.3 (gm SIA och ASG), 1 ex inne i dagbrottet 1.6 (MAN) samt hörd på samma lokal de två sista veckorna i november (gm TON), 1 rop Dysjön 31.3 (CRN). Dessutom 1 ex på hygge N Hökasjön 15.6 (ASG), 1 ex Gammelbo flygfält 5.10 (UAT) samt 1 ex Tvärsjön 21.10 (gm SLA).

Jorduggla (Asio flammeus)
1 ex Dysjön 15.11 (BRN). Detta fynd är det senaste som gjorts i kommunen.

Nattskärra (Caprimulgus europaeus)
Minst fem hörda i samband med dygnsinventeringen 31.5 - 1.6. Dessutom 1 hörd Innansjön 1.6.

Kungsfiskare (Alcedo atthis) 4
Häckning: bohål Nyhammar/Ramsbergs sn 19.5 (Mikael Rhönnstad). Övriga 1 ex Hagaberg/Frövi 14.4 (JOA), 2 ex Arbogaån/O Storbron 22.9 (gm TON), 1 ex Frövibro/Frövi 11-12.10 (JOA,PEA mfl).

Gråspett (Picus canus)

Gråspett Rapporterad från inte mindre än sexton lokaler under året vilket är rekord. Perioden 1.1 - 11.3 finns rapporter från åtta lokaler (Fors skola, Södra gården, Österhammars säteri, Frövi (2), Mosstorp/Käglan, Vedevåg samt inte minst den 5.1 då 1 hanne hittades inuti Hagabergs fågeltorn.
Höst: Från perioden 13.10 - 5.12 finns rapporter från nio lokaler; Frövi (2), Grimsö (2), Allmänningbo, Toje/Fellingsbro, Björntorp/Käglan, Högstaboda och Vedevåg.

Foto: Fågeln som fångades inuti Hagabergstornet 5.1 (Mattias Rudenvall).

Tretåig hackspett (Picoides tridactylus)
Häckning: 2 ex som matade ungar i boet Kloten. 3:e året i samma träd, men nytt hål (JMK). Övriga: 1m Grimsö-området 26.1 (JRE), 3 ex Nybergs-området 16.3 (ASG), 1m Valsjöheden 13.4 (JKG,AKG), 1m Pikabodaskogen/Frövi 17.4 (KMN).

Trädlärka (Lullula arborea)
1-3 ex Rya grusgrop 24.3 - 1.6 (MRL mfl), 1 - 5 sj Grimsöområdet 14.4 - 3.6 (ASG mfl), 1 sj Finnåkers grusgrop 30.5 (THN), 1 ex Yxe grusgrop 1.6 (ASG mfl). Höst: 1 ex (r) Hagaberg/Frövi 30.7 (JEM), 1 ex str. Lindesberg 1.9 (MAN). Julifyndet vid Hagaberg anmärkningsvärt. Sträcktoppen i månadsskiftet september - oktober.

Rödstrupig piplärka (Anthus cervinus) 3
1 ex Näset/Finnåkerssjön 31.8 (SLA), 1 ex str.(S) Österhammarssjön 17.9 (MRL), 1 ex Sällingesjön 6.10 (MRL)

Skärpiplärka (Anthus petrosus) 1
1 ex str.(N) Sotaren/Väringen 24.4 (ASG). 3:e vårfyndet i kommunen. Höstfynd saknas. Sedan 1984 har detta endast hänt en gång tidigare, nämligen 1994. Orsak: dålig bevakning av Stor-Väringens öar den aktuella sträckperioden.

Forsärla (Motacilla cinerea)
Under häckningtid finns rapporter från nio lokaler vilket samtidigt är rekord. Häckning har konstaterats från två lokal, N Dammen/Frövifors samt Stensta men sannolikt häckade den även vid åtminstone Bruket/Ramsberg. Perioden 29.3 - 27.10 finns rapporter från totalt tolv lokaler.

Häckning: 1 par N Dammen/Frövifors 29.3 - 6.8 (JOA mfl), bobygge den 15.4 (SOE) och den 19.5 iakttogs matning (UWN). 1m Stensta 15.4 samt 1 par + 2 juv samma lokal 28.5 (SOE), 1-2 ex Bruket/Ramsberg 1.4 - 2.7 (JRE mfl). Vår: 1 ex Oppboga 30.3 (BRN). 1 ex Rockhammar 31.3 (EJN), 1 par Övre Dammen/Frövifors 15.4 (SOE), 1m Stensta 15.4 - 26.4 (SOE). Sommar: 1 ex Rockhammar 18.5 (EJN), 1 par Finnåkers kursgård 19.5 (SLA), 2 ex Oppboga 1.6 (JOA,PEA), 2 ex Stenby 1.6 (JOA,PEA), 1 ex Vasselhyttan 5.7 (MEA), 1 ex Hammarbacken 20.7 (ASG mfl). Höst: 2 juv Hagabergs reningsdammar 7.9 (PEA,JOA mfl), en av fåglarna ringmärks samma dag, 2 ex N Dammen/Frövifors 28.9 (EJN) samt 1 ex samma lokal 27.10 (EJN). 1 ex Dalkarlshyttan 22.10 (SAN,MAN). Fyndet den 27.10 är det senaste kända i kommunen.

Strömstare (Cinclus cinclus)
Häckning: 1 Juv Vasselhyttan 17.6 (MEA).

Järnsparv (Prunella modularis)
1 ex vid fågelbord Skomakaregatan/Frövi 12.12 - 31.12 (JEM). 3:e vinterfyndet i kommunen

Rödhake (Erithacus rubecula)
Vinter: 1 ex Banvägen/Lindesberg 7.2 (MEA), 1 sj Hagaberg/Frövi 8-11.2 (JEM), 1 ex vid matning Skomakaregatan/Frövi 10.11 - 31.12 (JEM), 1 ex Hagabergsliden/Lindesberg 8.12 (MAN)

Blåhake (Luscinia svecica)
Vår: 1f Kramptorget/N Grimsö 14.5 (MHA)

Svart rödstjärt (Phoenicurus ochruros) 4
Häckning: 1m Meritor/Lindesberg 14.5 - 1.6, 4 juv den 26.6 (MEA mfl). Övriga: 1 ad hanne funnen död industrimuseet/Frövifors. 12.5 (gm EJN) samt 1m samma lokal 31.5 - 1.6 (BDM mfl), 1 hona Stora Norrbo/Gammelbo 11.8 (DGN).

Ringtrast (Turdus torquatus) 1
1m Morskogasjön 14.4 (MAN)

Taltrast Turdus philomelos)
Vinter: 1 ex Hagabergsliden/Lindesberg 8.12 (MAN). 3:e vinterfyndet i kommunen.

Flodsångare (Locustella fluviatilis) 6 sj
Totalt 6 sj perioden 22.5 - 13.6. Vi får gå tillbaka till 1994 för att hitta motsvarande antal. Fyndet den 22 maj är det tidigaste kända.
1 sj Hagabergs reningsdammar 22.5 (JEM), 1 sj S Norrby 28.5 - 15.6 (HJN) samt 2 sj samma lokal 30.5 - 10.6 (HJN), 1 sj Sverkestaån/S Rockhammar 1.6 (JEM), 1 sj Ålsäng 1.6 - 13.6 (ASG mfl), 1 sj Västvalla 6.6 (JEM).

Trastsångare (Acrocephalus arundinaceus) 3
1 sj Hagabergs reningsdammar 21.5 (JEM), 1 sj Dammen/Gammelbo 1.6 (TON mfl), 1 sj Ullersäterviken/Hagaberg 29.6 (JEM).

Busksångare (Acrocephalus dumetorum) 1
1 sj Liaskogens strandskog/Väringen 22.5 (JEM). 11:e fyndet i kommunen.

Höksångare (Sylvia nisoria)
1k ringm. Hagaberg/Frövi 12.8 (JEM). 3:e fyndet i kommunen, samtliga ringmärkta.

Lundsångare (Phylloscopus trochiliodes) 2
1 sj Liaskogen 28.5 (MAN,SOE), 1 sj Fellingsbro k:a 1.6 (MAN mfl). Andra fyndet från Liaskogen, det första gjordes den 20.6 2000. Fynd nr 8-9 i kommunen.

Mindre flugsnappare (Ficedula parva) 3 sj
1 sj Liaskogen 18.5 - 1.6 (ASG mfl) samt 2 sj samma lokal 4.6 (SOE,MAN), 1 sj Oppboga-dammarna 2.6 (gm TON). Fyndet den 18 maj är en tangering av tidigare tidigaste obs.

Skäggmes (Panurus biarmicus) 1
10-tal överflygande Hagabergsliden/Lindesberg 3.2 (MAN). Udda lokal.

Råka (Corvus frugilegus)
Vinter: 1 ad Tippen/S Måle 6.1 (MAN), 1 ex Vedevåg 1.12 (TON).

Stare (Sturnus vulgaris)
Vinter: 1 ex Fellingsbro 1.12 (gm TON).

Gulhämpling (Serinus serinus) 1
2 ex Hagabergsliden/Lindesberg 13.4 (MAN). 2:a fyndet i kommunen.

Bofink (Fringilla coelebs)
Vinter: Ovanligt talrik vintern 2001/2002, rapporter finns från vart och vartannat fågelbord i Frövi och Lindesberg. Största antal: >16 ex Skomakaregatan/Frövi 25.1 (JEM), >10 ex Gåsta 8.1 (JEM) samt 10 ex Oppboga 19.1 (ASG).

Bergfink (Fringilla montifringilla)
Vinter: Se ovan bofink. Förefaller t.o.m. talrikare än bofinken, åtminstone fler individer på varje lokal. Största antal: 150 ex V Bohr 26.1 (ASG,LJN), 30 ex Lindeskolan/Lindesberg 26.1 (ASG,LJN)

Brunsiska (Carduelis f. cabaret) 3
2 ex Hagaberg/Frövi 1.4 (JOA,JEM) samt 1 ex samma lokal 14.12 (KJN,JEM), 5 ex Blixterboda 1.12 (ASG,THN)

Snösiska (Carduelis hornemanni) 3
1 ungf. Nederby 5.1 (THN,MRL mfl), 1 ad Lindeskolan/Lindesberg 26.1 (ASG,LJN), 1 ad Västvalla 30.1 (ASG)

Bändelkorsnäbb (Loxa leucoptera) 15

Bändelkorsnäbb Perioden 15.8 - 25.12 totalt inte mindre än femton fynd. Tidigare finns endast fem rapporter från kommunen. Största antal är 7 ex Skulsta 22.10 (TON). Följande fynd finns:
2 ex str. Harsberget/Råsvalen 15.8 (JKG), 1 ex Källbacken/Frövi 19.8 (ASG), 1 honf. Östra Kvarn/Grimsö 26.9 (MHA), 1-7 ex Skulsta/Fellingsbro 20.10 - 3.11 (BLG mfl), 2 honf. Storgatan/Fellingsbro 27.10 - 3.11 samt 1 par samma lokal 10.11 (UJN), 2m N Oppboga 3.11 (LSG), 1m Hagaberg/Frövi 5.11 (JEM) samt 1-3 ex centrala Frövi (totalt sju fynd) perioden 16.11 - 25.12.

Foto: Tommy Oscarsson (Skulsta 22.10)

Tallbit (Pinicola enucleator)
Kommunen berördes av vinterns invasion, totalt har minst 180 ex rapporterats från fjorton lokaler. Största flock, 26 ex Meritor/Lindesberg 12.12 (TON). Första obsen för hösten den 2.10 då 1 par iakttogs vid S Norrby (HJN) samt 20-25 ex samma lokal den 10.10 (HJN). Därefter 1 ex Köttsala 6.11 (MRL) men det är först från den 28 november som tallbiten började uppträda mera allmänt hos oss. De flesta fynden (7) har gjorts i Lindesberg, därefter Frövi (4) och resterande tre fynd förutom ovan nämnda är 7 ex Sjömosjön 15.12 (gm TON). I Lindesberg har de flesta obsarna gjorts vid Lasarettet, Björkhagaskolan samt Meritor. Inne i Frövi har de största flockarna iakttagits på Kofallsvägen.

Lappsparv (Calcarius lapponicus) 2
1 ex Rynninge 10.9 (SOE), 1f (r) Sotaren/Väringen 5.10 (KMN).

Snösparv (Plectrophenax nivalis)
Vinter: 1 ex Nederby 2.1 (THN).

Ortolansparv (Emberiza hortulana) 2

Ortolansparv 1 sj Finnåkerssjön 19 - 20.5 (SLA)
Foto: Sven Larsson.

1 sj Stackeruds ängar 31.5 (MAN)