Svenska vykortsfåglar - Enkla kort


Tillbaka

Smålom (4)
Storlom (23)
Vitnäbbad islom (2)
Skäggdopping (10)
Gråhakedopping (2)
Svarthakedopping (7)
Svarthalsad dopping (2)
Stormfågel (1)
Havssula (3)
Silkeshäger (1)
Storskarv (7)
Gråhäger (11)
Svart stork (1)
Vit stork (7)
Knölsvan (39)
Sångsvan (59)
Sädgås (14)
Spetsbergsgås (1)
Bläsgås (1)
Fjällgås (4)
Grågås (14)
Kanadagås (11)
Vitkindad gås (6)
Prutgås (7)
Gravand (8)
Bläsand (8)
Snatterand (3)
Kricka (5)
Gräsand (45)
Stjärtand (11)
Årta (4)
Skedand (1)
Vigg (8)
Bergand (4)
Ejder (62)
Praktejder (6)
Alförrädare (1)
Alfågel (5)
Sjöorre (1)
Svärta (2)
Knipa (18)
Salskrake (6)
Småskrake (6)
Storskrake (12)
Röd glada (2)
Havsörn (38)
Brun kärrhök (7)
Blå kärrhök (5)
Ängshök (3)
Duvhök (17)
Sparvhök (10)
Ormvråk (17)
Fjällvråk (4)
Stäppörn (1)
Kungsörn (32)
Fiskgjuse (21)
Tornfalk (8)
Stenfalk (3)
Jaktfalk (11)
Pilgrimsfalk (39)
Järpe (5)
Dalripa (9)
Fjällripa (8)
Orre (39)
Tjäder (53)
Rapphöna (11)
Fasan (14)
Vattenrall (2)
Sothöna (4)
Trana (71)
Strandskata (25)
Styltlöpare (1)
Skärfläcka (43)
Större strandpipare (18)
Ljungpipare (6)
Kustpipare (5)
Tofsvipa (24)
Kustsnäppa (2)
Sandlöpare (1)
Skärsnäppa (3)
Kärrsnäppa (8)
Skedsnäppa (2)
Myrsnäppa (1)
Brushane (9)
Enkelbeckasin (8)
Morkulla (12)
Rödspov (5)
Myrspov (4)
Småspov (7)
Storspov (31)
Svartsnäppa (1)
Rödbena (6)
Gluttsnäppa (2)
Skogssnäppa (1)
Grönbena (2)
Drillsnäppa (3)
Roskarl (2)
Smalnäbbad simsnäppa (1)
Labb (2)
Svarthuvad trut (1)
Dvärgmås (1)
Skrattmås (31)
Fiskmås (24)
Silltrut (2)
Gråtrut (13)
Havstrut (7)
Rosenmås (1)
Tretåig mås (4)
Skräntärna (7)
Kentsk tärna (1)
Rosentärna (1)
Fisktärna (13)
Silvertärna (11)
Småtärna (3)
Svarttärna (2)
Sillgrissla (3)
Spetsbergsgrissla (1)
Tordmule (3)
Tobisgrissla (3)
Alkekung (1)
Lunnefågel (3)
Ringduva (5)
Turkduva (1)
Gök (1)
Tornuggla (4)
Berguv (51)
Fjälluggla (10)
Hökuggla (8)
Sparvuggla (19)
Kattuggla (14)
Slaguggla (5)
Lappuggla (7)
Hornuggla (5)
Jorduggla (5)
Pärluggla (25)
Kungsfiskare (16)
Biätare (1)
Härfågel (1)
Göktyta (2)
Gråspett (2)
Gröngöling (4)
Spillkråka (8)
Större hackspett (14)
Vitryggig hackspett (7)
Mindre hackspett (6)
Tretåig hackspett (5)
Sånglärka (4)
Ladusvala (6)
Trädpiplärka (2)
Ängspiplärka (2)
Gulärla (1)
Forsärla (1)
Sädesärla (28)
Sidensvans (44)
Strömstare (23)
Gärdsmyg (2)
Rödhake (42)
Näktergal (10)
Blåhake (5)
Rödstjärt (5)
Buskskvätta (7)
Svarthakad buskskvätta (1)
Stenskvätta (10)
Guldtrast (1)
Ringtrast (2)
Koltrast (44)
Björktrast (6)
Taltrast (3)
Rödvingetrast (5)
Sävsångare (1)
Trastsångare (1)
Härmsångare (1)
Svarthätta (1)
Sammetshätta (1)
Kungsfågelsångare (1)
Taigasångare (1)
Bergstaigasångare (1)
Videsångare (1)
Brunsångare (1)
Grönsångare (2)
Gransångare (3)
Lövsångare (6)
Kungsfågel (7)
Brandkronad kungsfågel (2)
Mindre flugsnappare (1)
Halsbandsflugsnappare (5)
Svartvit flugsnappare (8)
Skäggmes (5)
Stjärtmes (12)
Entita (4)
Talltita (6)
Lappmes (5)
Tofsmes (10)
Svartmes (5)
Blåmes (46)
Talgoxe (51)
Nötväcka (12)
Sommargylling (1)
Törnskata (7)
Varfågel (2)
Nötskrika (10)
Lavskrika (7)
Nötkråka (2)
Skata (66)
Kaja (8)
Råka (4)
Kråka (43)
Korp (14)
Stare (4)
Gråsparv (9)
Pilfink (16)
Bofink (8)
Bergfink (4)
Grönfink (11)
Steglits (7)
Grönsiska (4)
Hämpling (2)
Gråsiska (7)
Mindre korsnäbb (4)
Tallbit (2)
Domherre (120)
Stenknäck (5)
Lappsparv (1)
Snösparv (3)
Gulsparv (4)
Videsparv (1)
Sävsparv (1)