<< Title

Heldagsbevakningen 1 maj 1996


Jan-Erik Malmstigen

Även iår genomfördes heldagsbevakningen på sex lokaler med start klockan fem på morgonen. De yttre förutsättningarna var bra med växlande molnighet på morgonen och svaga vindar. Temperaturen på morgonen ett par minusgrader och på dagen som mest ca +12 grader. Sträcket var av ganska blygsam omfattning.

Totalt noterades under dagen 104 arter, lika många som föregående år. Tre nya arter för heldagsobsen kunde antecknas, nämligen storskarv vid såväl Hagaberg som St Lindessjön samt nötkråka och snösparv vid Västvalla. Därmed har 141 arter registrerats under de år heldagsobsen pågått. Efter en sen vår med ankomsttider för många vårfåglar senare än normalt anlände de sk "majarterna" som lövsångare och trädpiplärka mera normalt och noterades också på de flesta lokaler med höga totalsiffror som följd.

Flest arter (73) iakttogs vid Hagaberg vilket samtidigt är rekord för lokalen. Se också tabellen nedan.

Tabell. Bemannade lokaler 1996

Lokal

Antal

arter

Nya arter

Tot

arter

Mv

Tot år

Hagaberg,Frövi

73
Smålom,storskarv, snatterand

mindre hackspett

115
55,8
17
Österhammarssjön
68
Lärkfalk, småspov
107
56,5
14
Sjömosjön
59
Sävsångare
106
59,9
11
Näset,St Lindessjön
57
Smålom, svarthakedopping

storskarv. spillkråka

88
47,9
9
Västvalla
57
bl.a nötkråka,snösparv ( 5)
83
57,7
4
Storå Råsvalen
63
bl.a ljungpipare ( 16)
80
59,5
2


Summa

104


141


Hagaberg (05.00-18.00)

Årets notering, 73 arter är det hittils högsta antal arter som iakttagits och en

bra putsning på fjolårets rekordsiffra som var 68 arter. Dessutom noterades fyra för heldagsobsen nya arter, nämligen smålom, storskarv, snatterand och mindre hackspett (se tabell).

Två smålommar ropade stämningsfullt utifrån Ullersättersviken på morgonen.

Lätta dimmor låg då över sjön.Två par stjärtänder (2:a året) sträckte förbi. Skäggdopping sågs som mest med 8 ex vilket kan jämföras med 17 ex 1995. Högstanotering för vigg blev 29 ex och bläsand 20 ex, båda noteringarna strax före avslut kl 18. Klockan 17.30 noteras överraskande snatterand (hane) rasta i viken.

Bland övriga observationer kan nämnas rörsångare, rördrom, storskarv på hög höjd mot norr kl 8.40, 1 sothöna framför tornet, rörhöna hörd från dammen, trummande mindre hackspett samt 1 stjärtmes.

Observatörer: Jan-Erik Malmstigen, Ove Sjöberg, Bo & Eva Dahlström samt Kjell Mattsson.

Österhammarssjön (05.00-18.00)

Årets notering på 68 arter är näst högsta antal efter fjolårets 72 arter, Två för heldagsobsen nya arter noterades, lärkfalk och småspov.

Strax efter kl 7 sträckte ca 45 sädgäss mot norr. Rördrom hördes på avstånd i riktning mot Sällingesjön och sitter alltså inte i själva Österhammarssjön. Följande toppsiffror noterades under dagen; bläsand 10, kricka 109, gräsand 10 och skrattmås 7. Däremot saknades såväl skäggdopping som sothöna i år. Bland änder kan nämnas 3 årtor. En småspov rastar i sjön under morgonen i en knapp timme. Dessutom 4 brushanar (3:e året). Kl 13.30 kom en lärkfalk inflygande norrifrån över sjön. Mindre hackspett (2:a året) hörs trumma. Dessutom kan nämnas steglits (2:a året) och hämpling (3:e året). Bland arter som saknades kan nämnas knölsvan, vigg och järnsparv.

Observatörer: Andreas & Lennart Sandberg, Pär Persson, Tomas Haraldsson, Mattias Rudenvall, Ulla Wallin, Jerry Andersson och Inga Britt Eriksson.

Sjömosjön (05.00-17.00)

Totalt iakttogs 59 arter. Ny art blev sävsångare och därmed har totalt 106 arter noterats vid Sjömosjön sen starten.

På morgonen sträckte en del sädgäss förbi, totalt 247 ex fördelade på fyra större flockar varav två på ca 100 ex vardera. Annars var det påtagligt lite änder i sjön eller vad sägs om följande låga maximumsiffror; kricka 8, gräsand 4 och knipa 3. Bläsand och vigg saknades också helt. En grågås sågs i sjön. Bland övriga obsar kan nämnas 2 par bruna kärrhökar, 2 skogsduvor, hussvala, gransångare (3:e året) samt 2 stjärtmesar.

Observatörer: Sven-Olof Eriksson, Björn Lindberg.

Näset, St Lindessjön (05.00 - 12.00)

Totalt iakttogs 57 arter vilket är den högsta noteringen på denna lokal. Fyra nya arter antecknades, smålom, svarthakedopping, storskarv och spillkråka.

En smålom rastade i sjön liksom tre storskarvar. Observera att dessa bägge arter var nya även vid Hagaberg i år. Som mest noterades 4 skäggdoppingar, 3 sothöns, 3 vigg . Däremot saknades i år rörhöna som föregående tre år funnits på plats. Skrattmåskolonin en spillra, endast 50-tal fåglar iår.

Observatör: Per-Martin Ramberg

Västvalla (05.00-12.00)

Totalt iakttogs 57 arter samt fem nya för lokalen. Två av dessa dessutom nya för heldagsobsen totalt, nämligen nötkråka och snösparv. Inte minst snösparven var oväntad vid denna tidpunkt. De flesta snösparvar flyttar förbi redan i mars början av april. Det var en hona som uppehöll sig på grusplan nära huvudbyggnaden. Nötkråkan iakttogs tillsammans med 5 nötskrikor.

Av sädgåssträcket som rapporterades från Sjömosjön syntes ingenting till. Först kl 8.25 sågs de första sädgässen, 15 st. En blå kärrhök hona sträckte mot söder kl 7. En flock på 14 tofsvipor cirklade runt en stund på morgonen. Dessutom kan nämnas vigg , rödhake och svartmes, samtliga nya arter.

Observatör: Ulf Jacobsson.

Storåbadet,Råsvalen (05.00-12.00)

För andra året med totalt 63 arter varav 16 nya för lokalen. Därmed har totalt 80 arter iakttagits. Nya arter var bl.a sångsvan, sädgås (sträckte vid tre tillfällen mot norr, totalt 83 ex), ljungpipare, rödstjärt (stationär) och gulärla.

Bland övriga obsar kan nämnas; som mest 2 storlommar i sjön (16 ex ifjol), 5 smålommar (12 ifjol) 1 mindre strandpipare, 2 rastande småspovar på isen på morgonen, rödbena hörd vid ett tillfälle. Dessutom ca 200 skrattmåsar i sjön.

Observatör: Mats Andersson.

Ett stort tack till samtliga observatörer för värdefulla insatser.


<< Title