JANUARIFÅGLAR I LINDESBERGS KOMMUN 2021

Jan-Erik Malmstigen

Denna sammanställning är baserad på rapporter inlagda på Artportalen (AP). Dessutom har skriftliga rapporter inlämnats av Lennart Uske, Nora samt Olov Holm, Ullersätter. Totalt registrerades 68 arter vilket kan jämföras med fjolårets 74 arter - [62 arter = medel 1985 - 1999].

Året inleddes med barmark och isfria sjöar men redan den 3:e började isen att lägga sig i de inre vikarna av t.ex Väringen.
Från andra veckan av månaden har markerna varit snöbetäcta. Minusgrader har därefter präglat resten av månaden och inte minst sista veckans högtryck med soliga dagar och nattemperatur runt - 15 grader.

Utdrag ur artlistan

Gråhäger:
1 ex har rapporterats från sju lokaler perioden 1.1 - 21.1. Dessutom 2 ex Dysjön 8.1 (BRN). Totalt tolv rapporter från 13 rapportörer.

Sångsvan:
Rapporter finns från totalt 25 lokaler under månaden. Rastande flockar >20 ex: 80 ex Sjömosjön 2.1 (Seppo Leppälampi),
20 - 55 ex Nederby 3.1 - 9.1 (JWG, BRN, JEM), 28 ex Västvalla 4.1 (SOE), 24 ex Oppboga krog 7.1 (BRN) samt 36 ex Storbron, Rynninge 27.1 (JKG).
Sträck:: Största flock; 30 ex str. SV Sällingesjön 3.1 (MRL),

Grågås:
7 ex Storbron, Arbogaån 1.1 (JEM, AHG) samt 2-4 ex Sjömoområdet 7.1 - 9.1 (BRN, ASG m.fl). 6 ex Vässlingby 1.1 (Fredrik och Lars Anmark)
samt 2 ex Vässlingbyholm 2.1 (JWG), 5 ex Sällingesjön 3.1 (MRL).

Kanadagås:
Flera rapporter finns från Fellingsbro sn framför allt under perioden 1.1 - 9.1 med som mest 250 ex Kullen, Nederby 7.1 - 9.1 (BRN, JOA, PEA).
Stor flock: 150 ex Vässlingbyholm 2.1 (JWG) samt 230 ex Sällingesjön 3.1 (MRL). Dessutom 2 ex Dammsjön, Nyberget Lindes sn 3.1 (JKG).

Gräsand:
Största antal: 350 ex Hinsebergsbron, Frövi 9.1 (JM, AHG). Dessutom kan nämnas; 150 ex Sjömosjön 2.1 (Seppo Leppälampi),
76 ex Rällså, Ramsberg sn 18.1 (Lasse Eklund) samt 80 ex Bottenån, Lindesberg 26.1 (MAN).

Vigg:
1 hanne Kvarndammen, Oppboga 21.1 (BRN)

Knipa:
Rapporterad hela månaden från totalt tolv lokaler med som mest 5 ex Oppboga 30.1 (Erik Törnvall).

Storskrake:
Rapporterad hela månaden från totalt 14 lokaler med som mest 20 ex Stora Lindessjön, Lindesberg 9.1 (MRL)
samt 30 ex Nedre Dammen, Frövifors 18.1 (MKL).

Havsörn: [NT]
Totalt 19 rapporter hela månaden med 1-2 ex från nio lokaler. Flest rapporter, 11 st. från Sjömo-området.
Dessutom rapporterad från från Västra sjön, Grönbo (JMK), Hagaberg, Frövi (JEM, AHG, SOE, UWN), Sällingesjön (MRL),
Björka, Lindesberg (JMK) samt Storbron, Rynninge (JKG)

Kungsörn: [NT]
1 ex förbiflygande Norrsjön, Grönbo 6.1 (MKL)

Ormvråk:
Inte mindre än 57 rapporter avseende 1-2 ex jämnt fördelade över hela månaden.
Totalt 27 lokaler, därav 17 från Fell sn, åtta från Lindes sn samt två från Näsby sn.

Fjällvråk: [NT]
Totalt 16 rapporter med som mest 3 ex Nederby 9.1 (ASG, IJN, TJN).
Två fynd utanför Fell sn; 1 ex Frövifors, Näsby sn 6.1 (JEM) samt 1 ex Rya, Lindes sn 23.1 - 27.1 (MRL).

Tornfalk:
1 par stationärt Västvalla /Nederby 1.1 -9.1 (JWG mfl), 1 ex Berga, Fell sn 1.1 (Fredrik och Lars Anmark),
1 hanne Vasselhyttan 9.1 (MAN, AAN) samt 1 hanne Sörängarna 17.1 (JKG).

Stenfalk: [NT]
1 ex Västvalla 1.1 (JWG)

Järpe: [NT]
1 ex Smedsudden, N Hålldammen, Grönbo 4.1 (Rikard Westlund)

Orre:
Totalt sex rapporter från lika många lokaler. 1-5 ex.

Tjäder:
Totalt nio rapporter från sju lokaler. 1-4 ex.

Vattenrall:
1-2 ex stationärt Hagabergs reningsdammar (JEM mfl). Den 27.1 iakttogs 3 ex i anslutning till fågelmatningen (Anders Führ).

Tofsvipa: [VU]
1 ex Västvalla 9.1 (JOA, PEA)

Ringduva:
1 ex fågelmatningen Skomakaregatan, Frövi 13.1 (JEM, GMN), 1 ex Pumphuset, Näsbygatan, Frövi 16.1 (JOA).

Hökuggla:
1 ex stationär Norrsjön, Grönbo (flera rapportörer), 1 ex Sundbobyn, Ramsbergs sn 9.1 (BRN) samt 1 ex Sällinge sand 31.1 (Rikard Westlund).

Sparvuggla:
1 sj Hålldammen, Grönbo 4.1 (Rikard Westlund), 1 ex stationär Kåen 5.1 - 7.1 (SOE), 1 ex Medinge 9.1 (ASG, IJN, TJN),
1 ex Kåfalla 9.1 (BRN) samt 1 sj Krämplinge, Käglan 9.1 (ASG, IJN, TJN),

Kattuggla:
Totalt 19 rapporter avseende ropande fåglar från tio lokaler. 1-2 ex perioden 1.1 - 31.1.

Kungsfiskare: [VU]
1 ex vid tre tillfällen Tomasboda, Ramsbergs sn perioden 1.1 - 10.1 (JMK), 1 ex Oppboga krog 5.1 (JWG) och 9.1 (JOA, PEA),
1 ex Kaninholmen, Frövi 18.1 (MKL) samt 1 ex Museet, Frövifors 18.1 (SOE).

Mindre hackspett: [NT]
1 ex Prästryggen, Frövi 1,1 (KMN), 1 hanne Brandstationen, Frövi 9.1 (ASG, IJN, TJN), 1 ex NV Oppegården, Nederby 24.1 (JWG).

Tretåig hackspett: [NT]
3 ad födosökande Ämten, Fell sn 31.1 Granbarkborrebestånd. (Rikard Westlund).

Forsärla:
1 ex Oppboga krog 9.1 (ASG, IJN, TJN).

Sidensvans:
1 ex Kofallsskogen, Frövi 2.1 (JEM), 6 ex Björkhammar, Lindes sn 3.1 (MAN, AAN), 10 - 20 ex Västvalla 6.1 - 9.1 (JWG m.fl),
16 ex Hinsebergsbron, Frövi 23.1 (JOA).

Strömstare:
Rapporter finns från elva lokaler med som mest 2 ex.

Gärdsmyg:
Rapporter finns från elva lokaler. Stationär Hagaberg, Frövi med som mest 3 ex (JEM m.fl)

Rödhake:
1 ex Hagaberg, Frövi stationär hela månaden (JEM m.fl), 1 ex Frövifors, Museet 26.1 (JEM, GMN) samt en skriftlig rapport, 1 ex Liljedal, Ullersätter 17.1 (Olov Holm).

Björktrast: [NT]
Totalt tolv rapporter med som mest 3 ex.

Varfågel:
Det finns totalt 11 rapporter från nio lokaler under månaden. Ett fynd utanför Fellingsbro och Näsby socken
1 ex Tomasboda, Ramsbergs sn 1.1 (JMK).

Stare: [VU]
30 ex Västvalla 1.1 (JWG) samt 5 ex samma lokal 9.1 (JOA, PEA), 10 ex Nederby 10.1 (JWG).

Bofink:
Totalt 11 ex från åtta lokaler avseende 1-3 ex perioden 6.1 - 31.1. 15 rapportörer.

Bergfink:
1 ex Västvalla 12.1 och 19.1 (JWG), 7 ex strandpromenaden, Idengatan, Frövi 24.1 (JOA).

Grönfink: [EN]
Stor flock: 70 ex Hagaberg, Frövi 10.1 (BRN).

Steglits:
Totalt nio rapporter från åtta lokaler med som mest 32 ex stationära Hagabergsliden, Lindesberg 1.1 (MAN, AAN)
samt 18 ex Hinsebergsbron, Frövi 14.1 (KMN).

Grönsiska/Gråsiska :
Grönsiska har endast fyra rapporter vilket kan jämföras med fjolårets 33 (med största flock 300 ex).
4 ex Nyberget, Lindes sn 3.1 (JKG), 1 ex Kofallsskogen, Frövi 9.1 (ASG, IJN, TJN) samt 20 ex Hinsebergsbron 9.1 (SOE, UWN).

Gråsiska har totalt 22 rapporter med som mest 20 ex Sällingesjön 3.1 (MRL) samt 20 ex Hagabergsliden, Lindesberg 24.1 (MAN, AAN).

Vinterhämpling: [VU]
60 ex Södra Måle, Lindes sn 6.1 (MAN, AAN).

Exempel på arter som saknades 2021 men iakttogs 2020:
Knölsvan, sädgås, blå kärrhök, gråtrut, slaguggla, jorduggla, dubbeltrast, råka, större korsnäbb, mindre korsnäbb, stenknäck, tallbit, snösparv, sävsparv.

Rapportörer med signatur:

AAN = Ally Andersson, AHG = Anders Hjerling, ASG = Andreas Sandberg, BRN = Bo Runesson, GMN = Gunilla Malmstigen,
IJN = Irma Jakobsson, JEM = Jan-Erik Malmstigen, JKG = Jonas Kling, JMK = Jan Myhlback, JOA = Johan Andersson,
JWG = Johan Wretenberg, KMN = Kjell Mattson, LSG = Lennart Sandberg, MAN = Mats Andersson, MKL = Majgret Karl,
MRL = Mattias Rudenvall, PEA = Per Andersson, SOE = Sven-Olof Eriksson, TJN = Tyra Jakobsson, UWN = Ulla Wallin.

Rödlistan 2020: Nära hotad [NT], Sårbar [VU], Starkt hotad [EN].