Dygnsinventeringen 1997:

Årets inventering, den 13:e i följd, genomfördes den 30-31 maj med start på fredagen kl. 17.00 och återsamling påföljande dag kl. 15.00 vid klubblokalen i Blixterboda. Vädret var högtrycksbetonat med mestadels svaga vindar. Natten dock kylig med temperaturer ner mot noll grader.

För tredje året inventerades kommunen sockenvis, d.v.s. de deltagande lagen hade tilldelats varsin socken. Totalt deltog 7 lag (13 personer).

Resultat
Totalt iakttogs 134 arter i kommunen vilket är rekord. För åren 1995 - 1997 är totalantalet 149. Tre för inventeringen nya arter registrerades, nämligen berguv, silltrut och gråsiska och därmed har totalt 171 arter noterats sen starten 1985. Övriga intressantare observationer är t.ex blå kärrhök, småfläckig sumphöna, dubbelbeckasin, kornknarr, jorduggla (2 lokaler), tretåig hackspett, kärrsångare och ortolansparv.


Fellingsbro socken (131 arter 1995-1997):
Totalt iakttogs 118 arter, därav 17 nya (fr.o.m 1995 då den sockenvisa inventeringsformen startade). Bland de för socknen nya arterna kan nämnas svarthakedopping, blå kärrhök, småfläckig sumphöna, mosnäppa, jorduggla, steglits och större korsnäbb.

  Deltagare:
 1. Andreas Sandberg, Lennart Sandberg
 2. Kjell Mattsson, Christer Eriksson
  Dessutom under fredagkvällen vid Västvalla Ulf Jacobsson, Johan Wretenberg m.fl


Näsby socken (108 arter):
Totalt iakttogs 96 arter, därav 12 nya. Bland de för socknen nya arterna kan nämnas årta, sothöna, silltrut, kärrsångare och kattuggla.

 1. Ulla Wallin, Inga-Britt Eriksson
 2. Tomas Haraldsson, Mattias Rudenvall


Lindes socken (128 arter):
Totalt iakttogs 111 arter, därav 9 nya. Bland de för socknen nya arterna kan nämnas skedand, dubbelbeckasin, havstrut, berguv, kärrsångare, steglits och gråsiska.

 1. Jan-Erik Malmstigen, Tommy Oscarsson
 2. Mats Andersson


Ramsbergs socken (111 arter):
Totalt iakttogs 79 arter, därav 4 nya. De för socknen nya arterna var tjäder, tretåig hackspett, backsvala och gulärla.

 1. Sven-Olof Eriksson, Björn Lindberg

Tillbaka