Fåglar i Lindesbergs kommun

Totalt har 266 arter iakttagits inom kommunens gränser.
Därutöver åtta raser samt fem arter [Rosaryggad pelikan, stripgås, snögås, kejsargås och mandarinand] vilka troligen härstammar från fångenskap.

Teckenförklaring:

H = Årsviss häckfågel (123 arter)
(H) = Oregelbunden häckfågel (37)
(H?) = Ej bevisad häckning, men har troligen häckat någon gång (6)
åg = Årsviss gäst, genomsträckare e.d. (48)
T = Tillfälligt observerad. Gäst med mer än 10 konstaterade observationer (56)
2 = Två observationer. Gäst med mindre än 11 konstaterade observationer (51)
V = Regelbunden vinterförekomst, Dec - Feb. (57)
(V) = Oregelbunden vinterförekomst. (79)<
Art
    
    
    
Smålom (Gavia stellata)H
Storlom (Gavia arctica)H
Svartnäbbad islom (Gavia immer)1
Smådopping (Tachybaptus ruficollis)T(V)
Skäggdopping (Podiceps cristatus)H(V)
Gråhakedopping (Podiceps grisegena)T(V)
Svarthakedopping (Podiceps auritus)H
Storskarv (Phalacrocorax carbo)(H)åg(V)
[Rosaryggad pelikan (Pelecanus rufescens)]1
Rördrom (Botaurus stellaris)H(V)
Ägretthäger (Egretta alba)5
Gråhäger (Ardea cinerea)H(V)
Svart stork (Ciconia nigra)T
Vit stork (Coconia ciconia)T
Knölsvan (Cygnus olor)H(V)
Mindre sångsvan (Cygnus columbianus)T(V)
Sångsvan (Cygnus cygnus)HV
Sädgås (Anser fabalis)åg(V)
Tundrasädgås (Anser rossicus/serrirostris)2
Spetsbergsgås (Anser brachyrhynchus)T(V)
Bläsgås (Anser albifrons)T(V)
Fjällgås (Anser erythropus)8
Grågås (Anser anser)H(V)
[Stripgås (Anser indicus)]1
[Snögås (Anser caerulescens)]7
[Kejsargås (Anser canagica)]1
Kanadagås (Branta canadensis)HV
Vitkindad gås (Branta leucopsis)H(V)
Prutgås (Branta bernicla)T(V)
Rostand (Tadorna ferruginea)2
Gravand (Tadorna tadorna)T
[Mandarinand (Aix galericulata)]6
Bläsand (Anas penelope)(H)åg(V)
Snatterand (Anas strepera)T(V)
Kricka (Anas crecca)H(V)
Amerikansk kricka (Anas carolinensis)2
Gräsand )Anas platyrhynchos)HV
Stjärtand (Anas acuta)(H)åg(V)
Årta (Anas querquedula)(H)åg
Skedand (Anas clypeata)(H)åg
Brunand (Aythya ferina)(H)åg(V)
Vitögd dykand (Aythya nyroca)1
Vigg (Aythya fuligula)H(V)
Bergand (Aythya marila)T(V)
Ejder (Somateria mollissima)T
Alfågel (Clangula hyemalis)T(V)
Sjöorre (Melanitta nigra)(H)åg(V)
Svärta (Melanitta fusca)T(V)
Knipa (Bucephala clangula)HV
Salskrake (Mergus albellus)åg(V)
Småskrake (Mergus serrator)H(V)
Storskrake (Mergus merganser)HV
Bivråk (Pernis apivorus)H
Brun glada (Milvus migrans)6
Röd glada (Milvus milvus)T(V)
Havsörn (Haliaeetus albicilla)ågV
Brun kärrhök (Circus aeruginosus)H
Blå kärrhök (Circus cyaneus)åg(V)
Stäpphök (Circus macrourus)3
Ängshök (Circus pygargus)(H?)T
Duvhök (Accipiter gentilis)HV
Duvhök (A. g. buteoides)1
Sparvhök (Accipiter nisus)HV
Ormvråk (Buteo buteo)H(V)
Fjällvråk (Buteo lagpous)åg(V)
Kungsörn (Aquila chrysaetos)ågV
Fiskgjuse (Pandion haliaetus)H
Tornfalk (Falco tinnunculus)H(V)
Aftonfalk (Falco vespertinus)9
Stenfalk (Falco columbarius)(H)åg(V)
Lärkfalk (Falco subbuteo)H
Jaktfalk (Falco rusticolus)1(V)
Pilgrimsfalk (Falco peregrinus)T
Järpe (Bonasia bonasia)HV
Dalripa (Lagopus lagopus)3
Orre (Tetrao tetrix)HV
Tjäder (Tetrao urogallus)HV
Rapphöna (Perdix perdix)(H)T(V)
Vaktel (Coturnix coturnix)(H)T
Fasan (Phasianus colchicus)HV
Vattenrall (Rallus aquaticus)(H)åg(V)
Småfläckig sumphöna (Porzana porzana)åg
Kornknarr (Crex crex)(H)åg
Rörhöna (Gallinula chloropus)(H)åg
Sothöna (Fulica atra)H(V)
Trana (Grus grus)H(V)
Strandskata (Haematopus ostralegus)åg
Tjockfot (Burhinus oedicnemus)1
Svartvingad vadaresvala (Glareola nordmanni)1
Mindre strandpipare (Charadrius dubius)H
Större strandpipare (Charadrius hiaticula)åg
Fjällpipare (Charadrius morinellus)10
Ljungpipare (Pluvialis apricaria)H
Kustpipare (Pluvialis squatarola)T
Tofsvipa (Vanellus vanellus)H(V)
Kustsnäppa (Calidris canutus)T
Sandlöpare (Calidris alba)3
Småsnäppa (Calidris minuta)åg
Mosnäppa (Calidris temminckii)åg
Spovsnäppa (Calidris ferruginea)T
Skärsnäppa (Calidris maritima)2
Kärrsnäppa (Calidris alpina)åg
Myrsnäppa (Limicola falcinellus)8
Brushane (Philomachus pugnax)åg
Dvärgbeckasin (Lymnocryptes minimus)(H?)åg
Enkelbeckasin (Gallinago gallinago)H
Dubbelbeckasin (Gallinago media)(H?)T
Morkulla (Scolopax rusticola)H(V)
Rödspov (Limosa limosa)T
Myrspov (Limosa lapponica)T
Småspov (Numenius phaeopus)åg
Storspov (Numenius arquata)H
Svartsnäppa (Tringa erythropus)åg
Rödbena (Tringa totanus)(H)åg
Gluttsnäppa (Tringa nebularia)(H)åg
Skogssnäppa (Tringa ochropus)H
Grönbena (Tringa glareola)H
Tereksnäppa (Xenus cinereus)1
Drillsnäppa (Actilis hypoleucos)H
Roskarl (Arenaria interpres)T
Smalnäbbad simsnäppa (Phalaropus lobatus)6
Bredstjärtad labb (Stercocarius pomarinus)2
Kustlabb (Stercocarius parasiticus)3
Svarthuvad mås (Larus melanocephalus)1
Dvärgmås (Larus minitus)T(V)
Skrattmås (Larus ridibundus)H(V)
Fiskmås (Larus canus)H(V)
Silltrut (Larus fuscus)T
Silltrut (Larus fuscus intermedius)2
Gråtrut (Larus argentatus)H(V)
Vittrut (Larus hyperboreus)2
Havstrut (Larus marinus)(H)åg(V)
Tretåig mås (Rissa tridactyla)5(V)
Skräntärna (Sterna caspia)T
Fisktärna (Sterna hirundo)H
Silvertärna (Sterna paradisaea)T
Småtärna (Sterna albifrons)1
Svarttärna (Chlidonias niger)(H)T
Vitvingad tärna (Chlidonias leucopterus)1
Tobisgrissla (Cepphus grylle)1
Tamduva (Columba livia domestic.)HV
Skogsduva (Columba oenas)H(V)
Ringduva (Columba palumbus)H(V)
Turkduva (Streptopelia decaocto)(H)T(V)
Turturduva (Streptopelia turtur)5
Gök (Cuculus canorus)H
Berguv (Bubo bubo)(H)T(V)
Fjälluggla (Nyctea scandiaca)7(V)
Hökuggla (Surnia ulula)(H)T(V)
Sparvuggla (Glaucidium passerinum)HV
Kattuggla (Strix aluco)HV
Slaguggla (Strix uralensis)T(V)
Lappuggla (Strix nebulosa)(H)T(V)
Hornuggla (Asio otus)H(V)
Jorduggla (Asio flammeus)(H)T(V)
Pärluggla (Aegolius funereus)HV
Nattskärra (Caprimulgus europaeus)H
Tornseglare (Apus apus)H
Alpseglare (Apus melba)1
Kungsfiskare (Alcedo atthis)(H)T(V)
Blåkråka (Coracias garrulus)5
Härfågel (Upupa epops)10
Härfågel (U. e. saturata)1
Göktyta (Jynx torquilla)H
Gråspett (Picus canus)(H?)T(V)
Gröngöling (Picus viridis)HV
Spillkråka (Dryocopus martius)HV
Större hackspett (Dendrocopos major)HV
Vitryggig hackspett (Dendrocopos leucotos)(H)T(V)
Mindre hackspett (Dendrocopos minor)HV
Tretåig hackspett (Picoides tridactylus)HV
Tofslärka (Galerida cristata)1
Trädlärka (Lullula arborea)H
Sånglärka (Alauda arvensis)H
Berglärka (Eremophila alpestris)2
Backsvala (Riparia riparia)H
Ladusvala (Hirundo rustica)H
Hussvala (Delichon urbica)H
Trädpiplärka (Anthus trivialis)H
Ängspiplärka (Anthus pratensis)H(V)
Rödstrupig piplärka (Anthus cervinus)åg
Skärpiplärka (Anthus petrosus)åg
Gulärla (Motacilla flava)H
Citronärla (Motacilla citreola)2
Forsärla (Motacilla cinerea)H(V)
Sädesärla (Motacilla alba)H(V)
Engelsk sädesärla (M. a. yarrellii)2
Sidensvans (Bombycilla garrulus)ågV
Strömstare (Cinclus cinclus)(H)ågV
Gärdsmyg (Troglodytes troglodytes)HV
Järnsparv (Prunella modularis)H(V)
Rödhake (Erithacus rubecula)H(V)
Näktergal (Luscinia luscinia)H
Blåhake (Luscinia svecica)åg
Svart rödstjärt (Phoenicurus ochruros)(H)T
Rödstjärt (Phoenicurus phoenicurus)H
Buskskvätta (Saxicola rubetra)H
Svarthakad buskskvätta (Saxicola torquata)2
Stenskvätta (Oenanthe oenanthe)H
Ringtrast (Turdus torquatus)T
Koltrast (Turdus merula)HV
Björktrast (Turdus pilaris)HV
Taltrast (Turdus philomelos)H(V)
Rödvingetrast (Turdus iliacus)H(V)
Dubbeltrast (Turdus viscivorus)H(V)
Gräshoppsångare (Locustella naevia)(H)åg
Flodsångare (Locustella fluviatilis)T
Sävsångare (Acrocephalus schoenobaenus)H
Busksångare (Acrocephalus dumetorum)(H?)T
Kärrsångare (Acrocephalus palustris)åg
Rörsångare (Acrocephalus scirpaceus)H
Trastsångare (Acrocephalus arundinaceus)(H)T
Härmsångare (Hippolais icterina)H
Höksångare (Sylvia nisoria)3
Ärtsångare (Sylvia curruca)H
Törnsångare (Sylvia communis)H
Trädgårdssångare (Sylvia borin)H
Svarthätta (Sylvia atricapilla)H(V)
Lundsångare (Phylloscopus trochiloides)T
Taigasångare (Phylloscopus inornatus)1
Grönsångare (Phylloscopus sibilatrix)H
Gransångare (Phylloscopus collybita)(H)åg
Lövsångare (Phylloscopus trochilus)H
Kungsfågel (Regulus regulus)HV
Brandkronad kungsfågel (Regulus ignicapillus)1
Grå flugsnappare (Muscicapa striata)H
Mindre flugsnappare (Ficedula parva)(H)åg
Svartvit flugsnappare (Ficedula hypoleuca)H
Skäggmes (Panurus biarmicus)(H?)åg(V)
Stjärtmes (Aegithalos caudatus)HV
Entita (Parus palustris)HV
Talltita (Parus montanus)HV
Tofsmes (Parus cristatus)HV
Svartmes (Parus ater)HV
Blåmes (Parus caeruleus)HV
Talgoxe (Parus major)HV
Nötväcka (Sitta europaea)HV
Trädkrypare (Certhia familiaris)HV
Pungmes (Remiz pendulinus)(H)T
Sommargylling (Oriolus oriolus)T
Törnskata (Lanius collurio)H
Varfågel (Lanius excubitor)ågV
Nötskrika (Garrulus glandarius)HV
Lavskrika (Perisoreus infaustus)2
Skata (Pica pica)HV
Nötkråka (Nucifraga caryocatactes)HV
Smalnäbbad nötkråka (N. c. macrorhynchos)T(V)
Kaja (Corvus monedula)HV
Råka (Corvus frugilegus)åg(V)
Kråka (Corvus corone cornix)HV
Svartkråka (C. c. corone)1
Korp (Corvus corax)HV
Stare (Sturnus vulgaris)H(V)
Gråsparv (Passer domesticus)HV
Pilfink (Passer mantanus)HV
Bofink (Fringilla coelebs)HV
Bergfink (Fringilla montifringilla)(H)ågV
Gulhämpling (Serinus serinus)1
Grönfink (Carduelis chloris)HV
Steglits (Carduelis carduelis)HV
Grönsiska (Carduelis spinus)HV
Hämpling (Carduelis cannabina)H(V)
Vinterhämpling (Carduelis flavirostris)åg(V)
Gråsiska (Carduelis flammea)(H)ågV
Brunsiska (C. f. cabaret)T(V)
Snösiska (Carduelis hornemanni)T(V)
Bändelkorsnäbb (Loxia leucoptera)T(V)
Mindre korsnäbb (Loxia curvirostra)HV
Större korsnäbb (Loxia pytyopsittacus)(H)åg(V)
Rosenfink (Carpodacus erythrinus)H
Tallbit (Pinicola enucleator)T(V)
Domherre (Pyrrhula pyrrhula)HV
Stenknäck (Coccothraustes coccothraustes)HV
Lappsparv (Calcarius lapponicus)T
Snösparv (Plectrophenax nivalis)åg(V)
Gulsparv (Emberiza citrinella)HV
Ortolansparv (Emberiza hortulana)(H)åg
Videsparv (Emberiza rustica)T
Sävsparv (Emberiza schoeniclus)H(V)