Fågelåret 2000


Denna rapport presenterar de viktigaste observationerna under året i Lindesbergs kommun. En utförligare rapport finns i Frövi Fågelklubbs "Fåglar i Lindesbergs kommun 2000. Meddelande nr 28". (Rapportörer: se signaturlistan).


Storskarv (Phalacrocorax carbo)
Häckning: Bobygge Vagnshäll/Väringen 18.4 (JEM,ERR). Den påbörjade häckningen spolierades dock ett par dagar senare p.g.a. högvatten. Första häckningsförsöket i kommunen. Vinter: 1 ex Råsvalen 2.12 (TON), 1:a vinterfyndet i kommunen. Största flock: 15 ex Stor-Väringen 1.10 (KMN). Udda obs: 1 ex Kvarndammen/S Norrby 7.8 (HJN).

Rördrom (Botaurus stellaris)
Riksinventeringsart. Totalt 9 hörda på åtta lokaler perioden 9.4 - 9.7. Dessutom 1 ex str.(S) Albäcksån/Råsvalen 15.5 (JEM,MAN).

Vit stork (Ciconia ciconia)
2 ex (omärkta) Ö Ålsäng på båda sidor kommungränsen 24.4 (Magnus Nyström m.fl). Fåglarna kvar följande morgon (JEM,LBH) men lyfte kl. 10.20 och sträckte då västerut förbi Sjömosjön (SOE,UWN). 1 ex str.(N) Högstabodasjön 22.7 (Andreas Rudkvist, NOF-svararen).

Mindre sångsvan (Cygnus columbianus)
Totalt fyra fynd. 1 ex Nederby 29.2 (THN), 1 ex str.(N) Sällingssjön 19.3 (MRL), 2 ex Morskogasjön 23.3 (TON) samt 1 ex Österhammarssjön 29.10 (AFL).

Sångsvan (Cygnus cygnus)
Största flock: 780 ex Sjömosjön/Nederby 10.3 (SOE). Vinter: Som mest 320 ex Sjömosjön 27.12 (SOE).

Sädgås (Anser fabalis)
Största flock: 400 ex Sörbysjön 31.3 (LBH). Vinter: Perioden 2.12 -10.12 fanns 12-14 ex i Sjömo-området (UWN mfl).

Spetsbergsgås (Anser brachyrhynchus)
1 ex Nederby 29.2 (THN), 1 ex Sjömosjön 19.3 (SOE), 1 ex Österhammarssjön 31.3 - 2.4 (JEM mfl) samt 1 ex samma lokal 8.4 (JAN).

Bläsgås (Anser albifrons)
1 ex Sörängarna 11.11 (TON). Vinter: 1 ad Sjömosjön 2.12 (UJN,PJN) och 22 - 30.12 (THN mfl) samt 1 juv samma lokal 3.12 (ASG,JEM).

Fjällgås (Anser erythropus)
7 ad Sjömosjön 5.4 (SOE) och 7.4 (JAN). 5:e fyndet i kommunen.

Grågås (Anser anser)
Häckning: Minst 2 par Österhammarssjön, 1 par Sörbysjön, 1 par Morskogasjön samt en hybridhäckning med kanadagås Ringholmen/Väringen. Detta par fick ut sex ungar den 22.5. Största flock: 60 ex Sjömosjön 17.11 (SOE), Vinter: 1 ex Oppboga 8.1 - 4.3. Fågeln som var mycket oskygg var märkt vid Svartån/Örebro den 26 juni 1987. Dessutom flera fynd i december vid Sjömosjön med som mest 31 ex den 4.12 (JEM) samt 4 ex Morskogasjön 9.12 (TON) och 1 ex med minst fyra hybridungar vid Prästryggen/Väringen 9.12 (JEM).

Kanadagås (Branta canadensis)
Stor flock: 2200 ex Sjömosjön 6.12 (SOE) är kommunrekord.

Vitkindad gås (Branta leucopsis)
Häckning: 1 par häckade för andra året i rad på Valfisken/Väringen. 1 ex den 24.5 (JEM) och 1 par + 2 juv den 4.7 (JEM). Kvar ännu den 11.8 (THN). Stor flock: 42 ex Sjömosjön 11.11 (SOE mfl). Vinter: 1 ex Arbogaån/Korrvike 3.12 (ASG,JEM mfl).

Prutgås (Branta bernicla)
1K Sjömosjön 21 - 31.12 (SOE mfl).

Gravand (Tadorna tadorna)
1 hanne Stora Lindessjön 16.4 (MAN mfl), 1 ex Frötuna 9.8 (BLG gm TON).

Bläsand (Anas penelope)
Häckning: 1 hona med 2 juv Morskogasjön 10.8 (TON). Vinter: 2 ex Arbogaån/Korrvike 3.12 (ASG,JEM), 6 ex Nederby 10.12 (AFL,BCN), 1 ex Sjömosjön 25 - 31.12 (ASG mfl).

Snatterand (Anas strepera)
1 hanne Hagaberg/Ullersätersviken 29.4 (JOA), 1 par Sörbysjön 2-3.5 (JEM mfl), 1 hanne Sjömosjön 6.9 - 17.9 samt troligen samma individ 1.10 - 16.10 (SOE mfl), 1 par Dammen/Gammelbo 1.10 (UAH).

Kricka (Anas crecca)
Stor flock: 1700-1800 ex Näset/Finnåkerssjön 22-24.8 (JEM mfl) är kommunrekord. Vinter: 1 hanne Sjömosjön 17.12 (SOE).

Årta (Anas querquedula)
Höst: 2 ex Näset/Finnåkerssjön 22.8 (ASG).

Bergand (Aythya marila)
1 hanne Storåbadet/Råsvalen 1.5 (MAN), 1 par Hagaberg/Ullersätersviken 18.5 (JEM mfl).

Alfågel (Clangula hyemalis)
1m2f Hagaberg/Ullersätersviken 1.5 (JEM mfl).

Sjöorre (Melanitta nigra)
Tidig obs: 1 hanne Hagaberg/Ullersätersviken 4.4 (JEM). Sommar: 2 hannar Stor-Väringen 17.7 (THN), Vinter: 2 hannar Hagaberg/Ullersätersviken 2.12 (JEM), 23 ex Råsvalen 2.12 (TON).

Svärta (Melanitta fusca)
1 hanne Hagaberg/Ullersätersviken 1.5 (JEM), 3m1f Storåbadet/Råsvalen 10.5 (TON).

Salskrake (Mergus albellus)
Vinter: 1f Sjömosjön 25 - 30.12 (ASG,SOE mfl).

Ängshök (Circus pygargus)
1 hanne Fellingsbro kyrka 19.5 (BLG), 2K hanne Västvalla 1.8 (SOE).

Aftonfalk (Falco vespertinus)
1 2K hona Sällingesjön 4.5 (MRL mfl). Fynd nr 9 i kommunen.

Rapphöna (Perdix perdix)
1 ex Rynninge 28 - 31.12 (THN mfl).

Vaktel (Coturnix coturnix)
1 (ev.2) hörd Rynninge 3.6 (BRN), 1 hörd Västvalla 10.6 - 5.7 (SOE,JWG mfl), 1 hörd Näset/Finnåkerssjön 17.6 (SLA) samt samma lokal 20.7 - 2.8 (SLA mfl), 1 hörd Nederby 31.7 - 26.8 (THN mfl).

Vattenrall (Rallus aquaticus)
Förutom vid Hagaberg där vattenrall iakttagits perioden 30.3 - 24.11 har vattenrall hörts på följande lokaler: Björkasjön, Hultasjön, Köttsjön, Morskogasjön samt Österhammarssjön.

Småfläckig sumphöna ( Porzana porzana)
1 hörd Morskogasjön 6 - 26.5, 1 hörd Sörbysjön 25.5, 1 hörd Västantorp/Lindesberg 5.6 (MAN).

Kornknarr (Crex crex)
Totalt minst 19 hörda på tretton lokaler perioden 13.5 - 22.7.

Strandskata (Haematopus ostralegus)
2 ex Vagnshäll/Väringen 18.4 (JEM,ERR), 1 ex Frövifors reningsdammar 3.5 (CHN), 1 ex Skolparken-Fröjevi/Frövi 25.6 - 30.6 (EJN mfl), 5 ex (r) Vagnshäll/Väringen 20.7 (THN).

Större strandpipare (Charadrius hiaticula)
Stora flockar: 25 ex Sjömosjön 14.8 (SOE) samt 20 - 28 ex Näset/Finnåkerssjön 16 - 23.8 (JEM mfl) är kommunrekord.

Kustpipare (Pluvialis squatarola)
1 ex str. Näset/Finnåkerssjön 21.7 (SLA), 2 ex Nederby 26.7 (SOE), 1 ad (r) Näset/Finnåkerssjön 20-23.8 (SLA mfl), 18 ex str.(S) Näset/Finnåkerssjön 20.8 (SLA).

Tofsvipa (Vanellus vanellus)
Vinter: >110 ex Nederby 3.12 (ASG,JEM) samt 4 ex samma lokal 18.12 (JEM), 1 ex Sjömosjön 25.12 (ASG,SOE mfl).

Kustsnäppa (Calidris canutus)
12 ex str.(SV) Stor-Väringen 11.8 (THN).

Kustsnäppa 1 juv Näset/Finnåkerssjön 19-22.8 (SLA mfl).
Foto: Sven Larsson.

Spovsnäppa (Calidris ferruginea)
Rekordmånga obsar av spovsnäppa i kommunen. 5 ex Sjömosjön 17.7 (SOE), vid Näset/Finnåkerssjön iakttogs spovsnäppor perioden 20.7 - 24.8 med som mest 30 ex den 22.8 (JEM,LBH), 1 - 7 ex Nederby 21 - 26.7 (JEM mfl) samt 1 ad Vagnshäll/Väringen 3.8 (THN).

Kärrsnäppa (Calidris alpina)
Stora flockar: 110 ex Näset/Finnåkerssjön 20.7 (SLA) samt 100 - 155 ex samma lokal 19 - 22.8 (SLA mfl).

Brushane (Philomachus pugnax)
Stora flockar: 150 - 320 ex Näset/Finnåkerssjön 19 - 22.8 (SLA mfl).

Dubbelbeckasin (Gallinago media)
1 hörd Albäcksån 8.5 (MAN), 1 hörd Sörbysjön 15.5 (LBH).

Rödspov (Limosa limosa)
1 ex Näset/Stora Lindessjön 1.5 (PMR), 3 ex Morskogasjön 1.5 (TON).

Myrspov (Limosa lapponica)
1 ex Sjömosjön 17.7 (FiV 2001:80), 1 ex str. Nederby 26.7 (JEM).

Roskarl (Arenaria interpres)
1 ex (r) Vagnshäll/Väringen 20.7 (THN)

Labb (Stercorarius parasiticus)
1 ad /ljus fas/ (06.00-06.40) Stor-Väringen 18.7 (THN). 2:a fyndet i kommunen.

Dvärgmås (Larus minutus)

Dvärgmås 1 ad Moon/Finnåkerssjön 24.7 (SLA).
Foto: Sven Larsson.

Fiskmås (Larus canus)
Vinter: Flera decemberfynd, bl.a 28 + 73 + 10 ex str.(S) Nederby 3.12 (ASG,JEM), 93 ex Lindesberg 11.12 (TON) samt 60 ex Sjömosjön 6.12 (SOE).

Havstrut (Larus marinus)
Häckning: 1 par häckade troligen Valfisken/Väringen, inga ungar kom dock på vingarna. Vinter: 1 ad Hinseberg/Väringen 2.1 (BDM).

Silvertärna (Sterna paradisaea)
4 ex str.(S) Näset/Finnåkerssjön 20.8 (SLA mfl).

Svarttärna (Chlidonias niger)
1 ex Sörbysjön 20.5 (UWN) samt 25.5 (JEM).

Skogsduva (Columba oenas)
Vinter: 1 ex Nederby 22.12 (PJN).

Berguv (Bubo bubo)
Hörd Fanthyttan 3.2-22.3 (gm TON), 1 ex Jönshagen/Gusselby 26.5 (MAN).

Jorduggla (Asio flammeus)
1 ex Orrkilen 21.10 (BLG).

Hornuggla (Asio otus)
Vinter: 1 ex Gusselby 3.1 (gm ASG).

Kungsfiskare (Alcedo atthis)
1 ex Hagaberg/Frövi 25-29.7 (JEM mfl) samt 1 ex samma lokal 30.9 - 1.10 (ASG). 1 ex Storån/Löa 19.9 (gm TON).

Nattskärra Caprimulgus europaeus)
Flera: Minst 11 ex hörda Grimsö-området 15.6 (LBH).

Gråspett (Picus canus)
1 hona S Norrby 1 - 19.1 (HJN) samt 1 hona samma lokal 14.10 (HJN), 1 ex på talg Källbäcken/Albäcksån 4.1 (gm ASG), 1 hanne Gillberga gård/Ullersäter 5-6.2 (BDM mfl), 1 rop. V Danshyttan/Guldsmedshyttan 12.3 (B. Wemberg), 1 hanne Storå 27.7 (OAT gm MAN), 1 hanne Fanthyttan hela december (gm THN).

Tretåig hackspett (Picoides tridactylus)
1 par vid bo med ungar Stora Korslången/Kloten 11-12.6 (JMK), 1 hanne Känäs 16.5 (KMN), 1 ex NV Ramsberg 28.11 (JKG).

Rödstrupig piplärka (Anthus cervinus)
Minst 2 ex Näset/Finnåkerssjön 26.8 (MAN,SLA) samt 1 ex samma lokal 27.8 (SLA).

Skärpiplärka (Anthus petrosus)
1 ex Sotaren/Väringen 30.9 - 1.10 (ASG) samt 1 ex samma lokal 20.10 (KMN).

Forsärla (Motacilla cinerea)
1 par Nedre Dammen/Frövifors 25.3 - 12.4 (SOE mfl) samt 1 honf. samma lokal 20.9 (EJN), 1 par Rockhammar 13.4 - 18.6 (JEM mfl), 1 hona Stensta 18.6 (THN).

Järnsparv (Prunella modularis)
Vinter: 1 ex Hagabergsliden/Lindesberg 25 - 31.12 (PZD mfl). Andra vinterfyndet i kommunen.

Rödhake (Erithacus rubecula)
Vinter: 1-3 ex Hagaberg/Frövi i december (JEM mfl).

Svart rödstjärt (Phoenicurus ochruros)
1 hanne museét/Frövifors 12.5 (BDM) samt 1 sj Frövifors 8.6 (SOE).

Ringtrast (Turdus torquatus)
1 hanne Fillmansboda 18.4 (MHA).

Flodsångare (Locustella fluviatilis)
1 sj Sjömosjön 9.6 (BLG gm SOE).

Kärrsångare (Acrocephalus palustris)
Totalt nio sjungande perioden 27.5 - 25.6 samt 1 ex ringm. Hagaberg 26.8 (JEM).

Trastsångare (Acrocephalus arundinaceus)
1 ex kontrollerades Hagaberg/Frövi 17.5 (JEM). Fågeln ringmärkt vid Tåkern som årsunge 3.8 1999. 1 sj Köttsjön 18 - 21.5 (AUR).

Lundsångare (Phylloscopus trochiloides)
1 sj Liaskogen 20.6 (MAN,SOE). 7:e fyndet i komunen.

Mindre flugsnappare (Ficedula parva)
1 sj Liaskogen 27.5 (MAN,SOE).

Skäggmes (Panurus biarmicus)
Hörd Österhammarssjön 25.4 (JEM) samt 5 ex samma lokal 3.11 (SOE), flera obsar Hagaberg/Frövi perioden 20.9 - 30.12 med som mest 25 ex den 14.10 (JEM mfl), hörd Köttsjön 23.9 (AUR), 12 ex Storåbadet 1.10 (MAN) samt 25 ex Sjömosjön 22.10 (MAN).

Sommargylling (Oriolus Oriolus)
1 sj Grönbo herrgård 22.6 (J-O Helldin gm MAN).

Gulhämpling (Serinus serinus)
1 hanne Östra Rya 2.6 (EJN). 1:a fyndet i Lindesbergs kommun.

Brunsiska (Carduelis f. cabaret)
Minst 20 ex Hagaberg/Frövi 1.10 (ASG) samt minst 10 ex samma lokal 12.12 (JEM), 5 ex Vattentornsområdet/Frövi 27.12 (ASG,LJN).

Snösiska (Carduelis hornemanni)
1 ad Oppäsen 2.12 (ASG).

Tallbit (Pinicola enucleator)
Vinter: Ca 30 ex Järnvägsgatan/Frövi 18.2 (EJN). Höst: 1 ad Hagabergsliden/Lindesberg 29.9 (MAN), 3 honf. Kofallsskogen/Frövi 25.10 (gm EJN), 1 ex Östermalm/Lindesberg 28.10 (MRL), 5 ex samma lokal 19.11 (MRL) samt 1 ex funnen död i samma område 19.11 (gm MAN), 6 ex Finnåkerssjön 4.11 (SLA), 3 ex Frövidalsgatan/Frövi 30.11 (EJN).

Stenknäck (Coccothraustes coccothraustes)
Stor flock: 19 ex Kyrkberget/Lindesberg 7.10 (JMK) är kommunrekord.

Lappsparv (Calcarius lapponicus)
5 ex Sotaren/Väringen 25.10 (KMN)

Snösparv (Plectrophenax nivalis)
Vinter: 1 ex Gammelbo flygfält 2.1 (ASG,LJN).

Ortolansparv (Emberiza hortulana)
1 hona Industriområdet/Lindesberg 25.4 (MAN), 1 sj Nederby 21.5 (UJN).

Videsparv (Emberiza rustica)
2 ex Hagaberg/Frövi 4.4 (JEM).