Fågelåret 2009 i Lindesbergs kommun

Totalt har under året 209 arter iakttagits i kommunen.
Nämnas kan kommunens första häckande par av lappuggla, femte fynd av blåkråka samt dessutom fynd av bergand, röd glada, brun glada, ängshök, myrsnäppa, svarttärna, ringtrast, lundsångare och bändelkorsnäbb.
Saknades gjorde bl.a gravand och lappsparv.


Smådopping (Tachybaptus ruficollis)
1 ex Hagabergs reningsdammar 31.3 (Jan-Erik Malmstigen mfl), 1 ex Ringaby kraftstation 13.11 (Sven-Olof Eriksson).

Gråhakedopping (Podiceps grisegena)
1 ex Stor-Väringen 7.11 (Sven-Olof Eriksson mfl)

Svarthakedopping (Podiceps auritus)
Häckning: 1 par Hökasjön, 3 par Gransjön samt 1 ex Hultasjön 11.6 (Mats Andersson, Ally Andersson).
Dessutom 1 ex Ullersätersviken, Väringen 23.4 (Jan-Erik Malmstigen) och 1 ex Stor-Väringen 25.4 (Sven-Olof Eriksson, Johan Andersson).

Storskarv (Phalacrocorax carbo)
Vinter: 1 ex Frövifors 14.2 - 2.3 (Anders Hjerling m.fl).
Rekordflock: 55 ex Stor-Väringen 19.9 (Tomas Haraldsson).

Rördrom (Botaurus stellaris)
Hörd stationär från följande lokaler perioden 4.4 - 31.5; 2 ex Österhammarssjön samt 1 ex Köttsjön, Ullersättersviken, Lunten, Hultasjön, Morskogasjön och Sörbysjön.

Gråhäger (Ardea cinerea)
Vinter: 1 ex Björkhammar 1.1 (Jan Myhlback), 1 ex Rynninge 2.1 (Tomas Haraldsson), 1 ex Storgatan, Fellingsbro 10.1 (Jan-Erik Malmstigen, Anders Hjerling) samt troligen samma individ Oppboga samma dag (Johan Andersson, Per Andersson). Dessutom 1 ex Hagaberg 8.12 (Jan-Erik Malmstigen).

Sångsvan (Cygnus cygnus)
Stor flock: 900 ex Nederby 21.3 (Johan Andersson m.fl).

Mindre sångsvan (Cygnus columbianus)
1 ex Nederby 18.3 - 19.3 (Sven-Olof Eriksson m.fl).

Spetsbergsgås (Anser brachyrhynchus)
Vår: 1 - 2 ex Nederby 22.3 - 28.3 (Sven-Olof Eriksson m.fl), 2 ex Mon, Finnåkerssjön 3.4 (Sven-Olof Eriksson) samt 2 ex Viksnäs, Ramsberg 5.4 (Torgny Magnusson).

Bläsgås (Anser albifrons)
Vår: Minst 14 ex på två lokaler perioden 14.3 - 3.4. 1-4 ex Nederby 14.3 - 29.3 samt 1-2 ex Mon, Finnåkerssjön 30.3 - 3.4.

Grågås (Anser anser)
Häckning: Sex kullar Österhammarssjön/Finnåkerssjön 26.5 (Mattias Rudenvall) samt 1 ruvande par Sörbysjön 4.5 (Jan-Erik Malmstigen).
Största flock: 710 ex Mon, Finnåkerssjön 3.10 (Sven Larsson).
Vinter: 2 ex Västvalla 28.2 (Johan Wretenberg).

Kanadagås (Branta canadensis)
Vinter: 1 ex Storbon, Arbogaån 3.1 (Sven-Olof Eriksson, Ulla Wallin), 2 ex Nederby 2.2 - 4.2 (Sven-Olof Eriksson mfl) samt december från fyra lokaler t.o.m 12.12 med som mest 650 ex Nederby 9.12 (Bo Runesson).
Stor flock: 750 ex Nederby 22.3 (Sven-Olof Eriksson, Ulla Wallin).

Vitkindad gås (Branta leucopsis)
Häckning: 1 par m 3 ungar Valfisken, Stor-Väringen 3.8 (Jan-Erik Malmstigen). 1 ex samma lokal 29.5 (Andreas Sandberg, Lennart Sandberg).
Dessutom 1 ex Morskogasjön 19.5 (Johan Månsson), 2 ex Västvalla 19.5 (Johan Wretenberg mfl), 1 ex Hägernäs 30.5 (Mattias Rudenvall, Johan Månsson).

Snatterand (Anas strepera)
1 par Sjömosjön vid tre tillfällen perioden 28.4 - 29.5 (Sven-Olof Eriksson m.fl), 1m Stora Lindessjön 7.5 (Mats Andersson).

Stjärtand (Anas acuta)
Vår: 1 par Österhammarssjön 4.4 - 10.4 (Johan Andersson mfl), 2 par Köttsjön 19.4 (Arne Ulander), 1 par Sjömosjön 25.4 - 28.4 (Sven-Olof Eriksson m.fl), 1 par Ullersättersviken, Väringen 26.4 (Johan Andersson),
Sommar: 2 ex Österhammarssjön 5.8 (Mattias Rudenvall).
Höst: 18 ex förbifl. Mon, Finnåkerssjön 3.10 (Sven Larsson), 4 ex (r) Finnåkerssjön 3.10 (Sven Larsson), 6 ex str. Sällingesjön 3.10 (Mattias Rudenvall), 10 ex str. Österhammarssjön 3.10 (Sven-Olof Eriksson, Ulla Wallin), 10 ex str. Munkaboda 17.10 (Sven-Olof Eriksson).

Årta (Anas querquedula)
Vår:1m Östra Öskevik 10.4 (Hans Norelius), 1 par Sörbysjön 22.4 - 27.4 (Sven-Olof Eriksson m.fl), 1m Sjömosjön 23.4 (Sven-Olof Eriksson m.fl)
Sommar: 1m Rockhammars reningsdammar 30.5 (Mattias Rudenvall).

Skedand (Anas clypeata)
Vår: Totalt 7 ex från fyra lokaler perioden 6.4 - 9.5.
Sommar: 1m Österhammarssjön 27.5 (Sven-Olof Eriksson).

Brunand (Aythya ferina)
1m Österhammarssjön 6.4 (Jan-Erik Malmstigen m.fl) samt 3 ex samma lokal 13.4 (Sven Larsson m.fl).

Bergand (Aythya marila)
1 honf. Stor-Väringen 19.10 (Sven-Olof Eriksson).

Alfågel (Clangula hyemalis)
2m1f Stor-Väringen 25.4 (Sven-Olof Eriksson, Johan Andersson), 1f Hultasjön 26.4 (Mats Andersson), 3m Ullersätersviken, Väringen 30.11 (Sven-Olof Eriksson).

Sjöorre (Melanitta nigra)
Vår: Fyra rapporter från Stor-Väringen 22.4 - 30.4, största flock 8 ex (Jan-Erik Malmstigen, Sven-Olof Eriksson mfl) samt 5 ex Ullersättersviken, Väringen 30.4 (Jan-Erik Malmstigen, Sven-Olof Eriksson).
Höst: Tre rapporter från Stor-Väringen 10.11 - 30.11, som mest 5 ex (Sven-Olof Eriksson mfl) samt 4 ex Ullersättersviken, Väringen 11.11 (Sven-Olof Eriksson, Jan-Erik Malmstigen).

Svärta (Melanitta fusca)
4 ex str.(S) Stor-Väringen 11.10 (Jan-Erik Malmstigen). Fynd nr 35.

Salskrake (Mergus albellus)
Vår: Minst 20 ex från nio lokaler perioden 31.3 - 16.4.
Höst: 1 honf. Ullersättersviken, Väringen 12.10 (Sven-Olof Eriksson, Jan-Erik Malmstigen) samt 1 honf. Stor-Väringen 16.10 (Sven-Olof Eriksson).

Småskrake (Mergus serrator)
Vår: 8 ex från två lokaler (Väringen och Råsvalen) perioden 12.4 -2.5.
Sommar: 1m Stor-Väringen (Andreas Sandberg, Lennart Sandberg) samt 1 hona varn. Usken 15.7 (Mats Andersson m.fl)

Brun glada (Milvus migrans)
1 ad str.(S) Näset, Stora Lindessjön 1.5 (Per-Martin Ramberg), 1 ex Mon, Finnåkerssjön 30.5 (Björn Lindberg, Per-Martin Ramberg). Fynd nr 5-6 i kommunen.

Röd glada (Milvus milvus)
1 ex Rynninge 4.4 (Tomas Haraldsson), 1 ex Lindesberg 9.4 (Emil Andersson), 1 ex S Norrby 29.6 (Hasse Jansson).

Blå kärrhök (Circus cyaneus)
Vinter: 1 honf. Fellingsbro 7.12 (Bernt Larsson) samt Nederby 9.12 (Bo Runesson).
Sommar: 1 ad hona Orrkilen 31.7 (Åke Lorin).

Ängshök (Circus pygargus)
1m str. Rynningefors 8.7 (Thomas Ewerlid), 1f Oppeby 10.7 (Sven Larsson), 1m str. Hagaberg 13.8 (Jan-Erik Malmstigen, Anders Hjerling).

Ormvråk (Buteo buteo)
Vinter: 7 ex från 7 lokaler perioden 4.1 - 15.2 samt 1 ex Hagaberg 14.12 (Jan-Erik Malmstigen), 1 ex Munkaboda 28.12 (Sven-Olof Eriksson).

Fjällvråk (Buteo lagopus)
Vinter: 3 ex från 3 lokaler (Fellingsbro, Rynninge, Storbron) perioden 1.1 - 27.2 samt 1 ex stationär Fellingsbro med omnejd 7.12 - 30.12.
Dessutom 1 ex str.(S) Hagaberg 11.12 (Jan-Erik Malmstigen)

Pilgrimsfalk (Falco peregrinus)
Från Rynninge finns tre rapporter; 1 ad str. 17.5 (Tomas Haraldsson), 1 ex str. 24.9 (Sven-Olof Eriksson) samt 1 ex 20.10 (Bo Runesson).

Rapphöna (Perdix perdix)
2 ex Storbron 7.1 (Sven-Olof Eriksson). Från Nederby-området finns totalt sju rapporter perioden 14.3 - 23.9 med som mest 5 ex den 23.9 (Daniel Green).
Dessutom 2 ex Fellingsbro kyrka 1.6 (Sven-Olof Eriksson) och 10 ex Västvalla 24.9 (Johan Wretenberg).

Vaktel (Coturnix coturnix)
Totalt 6 spelande ex från lika många lokaler perioden 15.5 - 28.6.

Vattenrall (Rallus aquaticus)
Vinter:. 1 ex Hagabergs reningsdammar 1.1 - 26.2 samt 2 ex december månad t.o.m 14.12 (Jan-Erik Malmstigen mfl).

Småfläckig sumphöna (Porzana porzana)
1 hörd Sörbysjön 20.5 - 21.5 (Sven Larsson, Sven-Olof Eriksson m.fl).

Kornknarr (Crex crex)
Totalt 12 ex från nio lokaler perioden 19.5 - 24.6, som mest 3 ex Västvalla 23.5 - 2.6.

Strandskata (Haematopus ostralegus)
Vår: 1 ex Loppholmarna, Stora Lindessjön 10.4 (Claes Eliasson), 1 ex Lindeskolan, Lindesberg 22.4 (Mats Andersson), 1 ex Bläsåsen 27.4 (Sven-Olof Eriksson), 2 ex Stor-Väringen 2.5 (Johan Andersson, Per Andersson).
Sommar: . 1 ex Dalkarlshyttan 22.5 (Sven Larsson), 1 ex Sotaren, Väringen 29.5 (Andreas Sandberg, Lennart Sandberg), 2 ex Våtmarken, Orrkilen 21.7 (Mattias Rudenvall), 4 ex Stora Lindessjön 24.7 (Claes Eliasson).

Större strandpipare, Charadrius hiaticula)
1 ex Storåbadet 9.4 (Björn Wennberg), 1 - 10 ex Orrkilen 19.7 - 31.7 (Johan Andersson mfl), som mest 10 ex den 20.7.
Dessutom 1 ex Vagnshäll, Väringen 29.7 (Jan-Erik Malmstigen).

Ljungpipare (Pluvialis apricaria)
Häckning: 1 ex Svarttjärnsmossen 8.5 (Jan-Erik Malmstigen), 2 par varn. Stormossen 16.6 samt 3 par varn Spelmossen samma dag (Jan-Erik Malmstigen).
Stor flock: 220 ex Nederby 5.5 (Sven-Olof Eriksson).

Kustpipare (Pluvialis squatarola)
6 ex str. Sällingesjön 21.7 (Mattias Rudenvall), 1 ex Orrkilen 21.7 samt 1 ex samma lokal 31.7 (Åke Lorin), 1 ex str. Bläsåsen 5.9 (Johan Månsson, Mattias Rudenvall).

Kustsnäppa (Calidris canutus)
2 ex (r) Orrkilen 19.7 - 20.7 (Sven-Olof Eriksson mfl), 1 + 25 ex str. Orrkilen 23.7 (Johan Södercrantz) samt 1 ex str. Näset, Finnåkerssjön 26.7 (Sven Larsson).

Småsnäppa (Calidris minuta)
1 ex Orrkilen 19.7 - 22.7 (Sven-Olof Eriksson, Åke Lorin mfl)

Mosnäppa (Calidris temminckii)
1 ex Näset, Finnåkerssjön 23.5 (Jan-Erik Malmstigen), 2 ex Orrkilen 23.7 (Johan Söderkrantz).

Spovsnäppa (Calidris ferruginea)
2 - 10 ex Orrkilen 19.7 - 31.7 (Johan Andersson mfl), som mest 10 ex den 20.7.

Kärrsnäppa (Calidris alpina)
150 ex Orrkilen 19,7 (Johan Andersson mfl) samt därefter på samma lokal med som mest 100 ex perioden 20.7 - 31.7.
Dessutom 2 ex Vagnshäll 29.7 (Jan-Erik Malmstigen) samt 1 ex Orrkilen 9.9 (Sven-Olof Eriksson).

Myrsnäppa (Limicola falcinellus)
3 ex Näset, Finnåkerssjön 29.5 (Andreas Sandberg, Lennart Sandberg). Fynd nr 7 i kommunen. Det senaste gjordes 1998.

Dvärgbeckasin (Lymnocryptes minimus)
1 (r) Sörbysjön 19.4 (Sven-Olof Eriksson) samt 1 spel samma lokal 24.4 (Sven-Olof Eriksson) och 3.5 (Johan Andersson, Per Andersson), 1 spel Västvalla 26.4 (Björn Lindberg).

Myrspov (Limosa lapponica)
1 - 7 ex Orrkilen 18.7 - 23.7 (Jan-Erik Malmstigen mfl) samt 60 + 30 + 25 str. samma lokal 23.7 (Johan Söderkrantz), 42 ex str. Näset, Finnåkerssjön 26.7 (Sven Larsson), 1 ex (r) Lindesberg 27.7 - 30.7 (Claes Eliasson).

Småspov (Numenius phaeopus)
25 ex str. Hagaberg 1.5 (Andreas Sandberg m.fl), hörd över Lindesberg 7.5 (Jerry Andersson), 1 - 5 ex Orrkilen 19.7 - 23.7 (Sven-Olof Eriksson mfl).

Rödbena (Tringa totanus)
6 ex från fem lokaler perioden 28.4 - 24.5. Sommar: 1 ex spel. Hökasjön 30.5 (Andreas Sandberg, Lennart Sandberg), 1 par varn. N Brunnsjön 4.6 (Hans Norelius).
Höst: 1 - 4 ex Orrkilen 19.7 - 25.7 (Johan Andersson m.fl).

Roskarl (Arenaria interpres)
1 ex Näset, Finnåkerssjön 23.5 - 24.5 (Sven Larsson m.fl) , 1 ex Orrkilen 20.7 (Jan-Erik Malmstigen m.fl).

Dvärgmås (Larus minutis)
1 2k Österhammarsjön 21.5 (Jan-Erik Malmstigen m.fl) samt 2 1k Stor-Väringen 30.8 (Jan-Erik Malmstigen). Fynd nr 34 - 35 i kommunen.

Silltrut (Larus fuscus)
1 ex Dysjön 9.5 (Bo Runesson), 1 ex str. Sällingesjön 29.5 (Johan Månsson, Mattias Rudenvall)

Gråtrut (Larus argentatus)
Vinter: 1 ex str. Frövi 6.12 (Johan Andersson).

Silvertärna (Sterna paradisaea)
14 ex str Hagaberg 30.4 (Jan-Erik Malmstigen, Sven-Olof Eriksson), 8 ex (r) Storåbadet 30.5 (Andreas Sandberg mfl), 5 ex str. Usken 8.8 (Hans Norelius).

Svarttärna (Chlidonias niger)
2 ex Orrkilen 19.7 (Åke Lorin), 1 1k Blåsåsen, Väringen 5.9 (Johan Månsson, Mattias Rudenvall).
Senaste fyndet i kommunen.

Skogsduva (Columba oenas)
45 ex Nederby 14.3 (Jan-Erik Malmstigen). Rekordflock i kommunen.
Tidigare största flock 40 ex Fellingsbro kyrka 2.4 1977.

Ringduva (Columba palumbus)
Vinter: 1 ex Fridhemsgatan, Frövi 6.2 (Sven-Ivar Andersson), 1 ex Hagaberg 2.12 (Jan-Erik Malmstigen). 5 - 6:e vinterfyndet i kommunen.
Stor flock: 1000 ex Finnåkers gård 8.9 (Kjell Ekelund), 1000 ex Rynninge 19.9 (Tomas Haraldsson),

Turkduva (Streptopelia decaocto)
2 ex Storgatan, Fellingsbro 1.1 - 29.5 samt 2 - 3 ex samma lokal 5.10 - 17.11 (Ulf Jacobsson mfl).

Berguv (Bubo bubo)
Skyddad art.

Lappuggla (Strix nebulosa)
Häckning: Kommunens första häckning av lappuggla gjordes i Ramsbergs sn, NV Grimsö. Paret fick ut en unge. (Johan Månsson mfl). Se även Pandion 2(2009):26-27.
Dessutom 1 ex NO Usken 13.3 (gnm Mattias Rudenvall) samt 1 ex Abborrtjärnsmossen, N Kärrboda 6.5 (Leif Johansson). Fynd nr 9 - 11 i kommunen.

Jorduggla (Asio flammeus)
1 ex Västvalla 10.4 (Johan Wretenberg), 1 ex Österhammarssjön 29.5 (Bo Dahlström)

Nattskärra (Caprimulgus europaeus)
Totalt minst 8 hörda Svarttjärnsvägen/Valsjöheden 30.5 - 30.5. Dessutom 1 (r) Åsen, NV Finnåkerssjön 20.5 (Sven Larsson), 1 spel Österhammarssjön 30.5 (Ulf Jacobsson, Björn Lindberg), 1 spel Käglan 30.5 (Ulf Jacobsson, Björn Lindberg).

Kungsfiskare (Alcedo atthis)
1 ex Björkhammar, Lindesberg 25.4 (Jan Myhlback), 1 ex Bläsåsen 25.4 (Johan Andersson) samt 1 ex Östra Öskevik (Gustaf Norelius).

Blåkråka (Coracias garrulus))
1k Rällså 27.9 - 14.10 (Per Klingberg m.fl). Uppehöll sig på bägge sidor kommungränsen.
[Den 16.10 hittad död i trädgård till ett av husen där den hållit till, BSM-larm]. Fynd nr 5 i kommunen.

Gråspett (Picus canus)
Vinter: 1f på talg Munkaboda 3.1 - 23.1 (Sven-Olof Eriksson, Ulla Wallin).
Dessutom 1 ropande par Köttsjön 21.3 samt 1m samma lokal 22.3 (Arne Ulander).

Tretåig hackspett (Picoides tridactylus)
1 ex Liaskogen 31.3 (Jan-Erik Malmstigen), 1f Österängen, Vedevågssjön (Jonas Kling), 1 ad Aspen, Lindesberg 10.9 (Andreas Jildestad), 1 ex Grönbo 30.9 (gnm Staffan Larsson).

Trädlärka (Lullula arborea)
Minst 16 sj fåglar från totalt 12 lokaler perioden 8.4 - 28.6.
Höst: 2 ex Blankagruvan 6.9 (Per Wedholm), 1 ex Österhammarssjön 3.10 (Sven-Olof Eriksson, Ulla Wallin).

Ängspiplärka (Anthus pratensis)
Vinter: Ca 12 ex NE Nederby 9.12 (Bo Runesson). Andra decemberfyndet i kommunen.

Rödstrupig piplärka (Anthus cervinus)
1 ex Orrkilen 6.9 (Bo Runesson).

Forsärla (Motacilla cinerea)
Häckning: Fyra konstaterade häckningar samt under häckningstid från ytterligare 14 lokaler. Förstaobs 1 honf. N Dammen, Frövifors 11.3 (Jan-Erik Malmstigen)
Höst:. 1 honf. Oppboga 6.9 (Bo Runesson) , 1 ex Dalkarlshyttan 24.9 (Mats Andersson), tre fynd Rällså 28.9 - 9.10 (Johan Brenander mfl), 1 ex Övre Dammen, Frövifors 21.11 (Sven-Olof Eriksson) samt 1 ex N Dammen, Frövifors 28.11 (Johan Andersson)

Strömstare (Cinclus cinclus)
Häckning: 1 par m. 6 ungar Östra Öskevik 26.4 - 4.6 (Anders Carlberg mfl).

Rödhake (Erithacus rubecula)
Vinter: 1 ex Hagaberg, Frövi 6.12 - 14.12 (Jan-Erik Malmstigen), 1 ex Frövifors 16.12 - 17.12 (Mats Andersson), 1 ex Fellingsbro 23.12 - 24.12 (Pär Jacobsson).

Svart rödstjärt (Phoenicurus ochruros)
Häckning: 1 par Banvägen, Lindesberg (Jan Myhlback m.fl).
Dessutom 1 ex Laggars 15.4 (Johan Månsson) samt 1f Frövifors vid UM3 16.4 (Mats Andersson).

Ringtrast (Turdus torquatus)
1m Känässjön 11.4 (Jan-Erik Malmstigen)

Rödvingetrast (Turdus iliacus)
Vinter: 1 ex Rynningefors 18.12 (Bo Runesson) samt 1 ex Brotorp, Lindesberg 26.12 (Mats Andersson).

Flodsångare (Locustella fluviatilis)
1 sj Stackerud, Lindesberg 4.7 (Mats Andersson).

Kärrsångare (Acrocephalus palustris)
Fem sj från lika många lokaler perioden 29.5 - 23.6.

Trastsångare (Acrocephalus arundinaceus)
1 sj Ullersättersviken, Väringen 23.5 - 21.6 (Jan-Erik Malmstigen m.fl), bobygge strax innanför yttre plattformen 29.5 (Andreas Sandberg, Lennart Sandberg).

Svarthätta (Sylvia atricapilla)
Vinter: 1f Kägelbanan, Lindesberg 2.1 (Jan Myhlback)

Lundsångare (Phylloscopus trochiloides)
1 sj Liaskogen 8.6 (Sven-Olof Eriksson, Mats Andersson). Fynd nr 12 i kommunen.

Gransångare (Phylloscopus collybita)
Sommar: 1 sj Nyberget, Lindes sn 30.5 (Andreas Sandberg, Lennart Sandberg), 1 sj SMU Sommarhemmet, Frövi 8.6 (Gunilla Malmstigen), 2 ex Löa hytta 27.7 (Ruben Smith).

Skäggmes (Panurus biarmicus)
2 ex Storåbadet 4.4 och 6.4 (Björn Wennberg)

Mindre flugsnappare (Ficedula parva)
1 sj Liaskogen 18.5 (Sven-Olof Eriksson, Mats Andersson), 1 sj Hedbyn, Ramsbergs sn 16.6 (Jan-Erik Malmstigen).

Råka (Corvus frugilegus)
Vår: Totalt minst 10 ex från fem lokaler perioden 9.3 - 25.4, som mest 4 ex Nederby 15.3 (Sven-Olof Eriksson, Ulla Wallin).

Stare (Sturenus vulgaris)
Vinter: 3 ex Strandpromenaden, Lindesberg 22.12 (Gabriel Norevik, Stina Andersson), som mest 20 ex Storgatan, Fellingsbro 23.12 - 27.12 (Ulf Jacobsson, Pär Jacobsson), 1 ex Rynninge 24.12 (Tomas Haraldsson) samt 3 ex Frövi 29.12 (Johan Andersson).

Brunsiska (Carduelis f. cabaret)
1 ex Hagabergsliden, Lindesberg 25.1 (Stina Andersson, Mats Andewrsson), 1 ex Hedvägen, Frövi 26.1 (Sven-Olof Eriksson).

Vinterhämpling (Carduelis flavirostris)
12 ex Mon, Finnåkerssjön 4.4 (Johan Andersson, Per Andersson) samt 5 ex samma lokal 5.4 (Ulla Wallin, Sven-Olof Eriksson), 2 ex Sandtjärnsvägen, Ramsberg 26.10 (Per Wedholm).

Bändelkorsnäbb (Loxia leucoptera)
1 hörd Orrkilen 9.11 (Bo Runesson) , 1m Munkhyttan 9.8 (Claes Eliasson) samt 1 par Hagabergsliden, Lindesberg 17.8 (Mats Andersson, Ally Andersson).

Tallbit (Pinicola enucleaor)
2- 3 ex förbifl. Rynninge 26.10 (Bo Runesson).

Snösparv (Plectrophenax nivalis)
Vinter: 1 ex Rynninge 10.1 (Sven-Olof Eriksson, Ulla Wallin).
Vår: Minst 170 ex från fyra lokaler perioden 9.3 - 4.4, största flock 150 ex Nederby 28.3 (Johan Andersson mfl). Höst: 1 ex (r) S Stråssa 16.11 (Bernt Larsson).

Ortolansparv (Emberiza hortulana)
1 sj Fänsäter, Ramsberg 30.5 (Andreas Sandberg, Lennart Sandberg).

Sävsparv (Emberiza schoeniclus)
Vinter: 1 honf. Hagaberg 18.1 - 27.1 (Jan-Erik Malmstigen), 2 ex Hagabergs reningsdammar 25.2 (Jan-Erik Malmstigen) samt hörd Ullersätersviken 26.2 (Sven-Olof Eriksson)