Fågelåret 2008 i Lindesbergs kommun

Totalt har under året 198 arter iakttagits i kommunen vilket kan jämföras med de 202 arter som iakttogs 2007. Nämnas kan kommunens andra fynd av stripgås, fjärde fyndet av brun glada samt dessutom fynd av vit stork, röd glada, ängshök, svarttärna och videsparv.
Saknades gjorde gråhakedopping, alfågel, rörhöna, större strandpipare, småsnäppa, spovsnäppa, skärpiplärka, skäggmes och snösiska.


Smådopping (Tachybaptus ruficollis)
1 ex Sjömosjön 10.1 (Sven-Olof Eriksson) samt kvar samma lokal 16.2 - 29.2. 1 ex Österhammarssjön 1.4 - 14.4 (Sven-Olof Eriksson m.fl) samt 1 ex samma lokal 31.5 (Jan-Erik Malmstigen) och 15.7 (Sven-Olof Eriksson). Fynd nr 31 -32.

Svarthakedopping (Podiceps auritus)
Häckning: 1 par Hökasjön samt 1 par Gransjön. Dessutom 1 ex Ullersätersviken, Väringen 28.4 (Jan-Erik Malmstigen mfl) samt 1 ex Albäcksån 28.4 (Andreas Sandberg, Peter Gustafson).

Storskarv (Phalacrocorax carbo)
Vinter: 13 ex förbifl. Hagaberg 25.2 (Jan-Erik Malmstigen), 1 ex Vagnshäll, Väringen 28.2 (Sven-Olof Eriksson)
Rekordflock: 195 ex str.(SV) Usken 21.9 (Hans Norelius mfl).

Rördrom (Botaurus stellaris)
Hörd Österhammarssjön 15.3 (Johan Andersson). Rekordtidigt vårfynd.

Gråhäger (Ardea cinerea)
Vinter: 1 ex Lindesbergs omgivningar 22.2 - 29.2 (Jan Myhlback m.fl), 1 ex Hagabergsliden, Lindesberg 12.12 Stina Andersson) och 1 ex samma lokal 25.12 (Mats Andersson & Stina Andersson), 1 ex Björkhammar, Lindesberg 27.12 (Jan Myhlback).
Största flock: 13 ex Stora Lindessjön 10.3 (Jonas Kling).

Vit stork (Ciconia ciconia)
1 ex i termik över Fellingsbro 27.5 (Sören Ewerlid) samt 1 förbifl. Rynningefors 13.6 (Sören Ewerlid). Bedöms vara samma individ. Fynd nr 19 i kommunen.

Sångsvan (Cygnus cygnus)
Stor flock: 850 ex Nederby 19.11 och 3.12 (Sven-Olof Eriksson). Rekordflock på hösten.

Mindre sångsvan (Cygnus columbianus)
4 ex str. NO Rävbo, Nederby 15.3 (Sven-Olof Eriksson, Ulla Wallin m.fl), 1 ex Finnåkerssjön 5.4 - 10.4 (Sven-Olof Eriksson m.fl), 1 ex Mon, Finnåkerssjön 16.4 (Mats Andersson).

Spetsbergsgås (Anser brachyrhynchus)
Vår: Totalt minst 12 ex på fem lokaler perioden 27.2 - 1.5. 1 ex Sjömosjön 27.2 - 29.2 (Sven-Olof Eriksson, Jan-Erik Malmstigen m.fl), 3 ex Mon, Finnåkerssjön 2.3 (Mattias Rudenvall) samt 2 ex samma lokal 11.3 - 13.3 (Sven-Olof Eriksson m.fl), 3 ex str. Hagaberg, Frövi 11.4 (Jan-Erik Malmstigen), 2 ex Österhammarssjön 1.5 (Jan-Erik Malmstigen, Jerry Andersson) samt 2 ex Sällingegärdet samma dag (Mattias Rudenvall).

Bläsgås (Anser albifrons)
Vår: Minst 12 ex på tre lokaler perioden 27.2 - 24.3. 2 ex Rynninge 27.2 (Jan-Erik Malmstigen, Ulf Widén), 1 ex Mon, Finnåkerssjön 11.3 - 12.3 (Sven-Olof Eriksson m.fl) samt 6 ex samma lokal 13.3 (Sven-Olof Eriksson), 2 - 3 ex Rynninge 20.3 - 24.3 (Sven-Olof Eriksson m.fl).

Grågås (Anser anser)
Häckning: Minst 4 kullar Österhammarssjön/Finnåkerssjön samt 1 kull Sörbysjön. Trolig häckning Morskogasjön.
Största flock: 629 ex Näset, Finnåkerssjön 11.10 (Sven Larsson).
Vinter: 1 - 12 ex Sjömosjön 17.1 - 13.2 (Björn Lindberg m.fl), 2 ex Nederby 18.12 (Sven-Olof Eriksson)

[Stripgås (Anser indicus)]
1 ad Morskogasjön 3.3 - 5.3 (Jan Myhlback mfl) samt troligen samma individ Hägernäs 8.3 (Leif Edberg). Återupptäckt Morskogasjön 15.4 - 16.4 (Christina Lindströn m.fl). Fynd nr 2 i kommunen.

Kanadagås (Branta canadensis)
Vinter: 1 - 37 ex perioden 1.1 - 22.1 från totalt 7 lokaler, 100 - 1450 ex Nederby 3.12 - 24.12, som mest 1450 ex den 3.12 (Sven-Olof Eriksson).

Vitkindad gås (Branta leucopsis)
Endast två fynd. 1 ex Sjömosjön 23.2- 6.3 (Björn Lindberg m.fl) samt 1 ex Eke 10.3 (Jan-Erik Malmstigen).

Gravand (Tadorna tadorna)
2 ex Stor-Väringen 13.4 (Johan Andersson m.fl), 1 hona samma lokal 25.4 (Sven-Olof Eriksson) samt 1 hanne Finnåkerssjön 1.5 (Sven Larsson).

Snatterand (Anas strepera)
2m1f Österhammarssjön 1.4 - 2.4 (Sven-Olof Eriksson m.fl) samt flera obsar från samma lokal av ett par t.o.m 31.5 och 1 m den 15.7 (Sven-Olof Eriksson).
Dessutom 1 par Sörbysjön 1.4 (Sven-Olof Eriksson, Ulla Wallin) och 1 m Sällingesjön 26.4 - 1.5 (Mattias Rudenvall).

Stjärtand (Anas acuta)
Vinter: 1m Sjömosjön 9.1 - 29.2 (Sven-Olof Eriksson m.fl). Tredje vinterfyndet i kommunen.
Vår: 2 par Finnåkerssjön 14.4 (Jan-Erik Malmstigen, Stefan Mellstam), 1 par Morskogasjön 24.4 (Sven-Olof Eriksson), 1 par Ullersätersviken, Väringen 24.4 (Sven-Olof Eriksson). Höst: 4 honf. Österhammarssjön 17.9 (Mattias Rudenvall).

Årta (Anas querquedula)
1 par Albäcksån 28.4 (Andreas Sandberg, Peter Gustafson), 1m Morskogasjön 8.5 (Mats Andersson) .

Skedand (Anas clypeata)
Vår: Totalt 10 ex från tre lokaler perioden 26.4 - 31.5.
Sommar: 3m1f Österhammarssjön 30.5 - 31.5 (Mattias Rudenvall m.fl).

Vigg (Aythya fuligula)
Vinter: 1 hona Ullersätersviken, Väringen 22.1 (Jan-Erik Malmstigen).

Brunand (Aythya ferina)
1 hanne Österhammarssjön 27.4 (Sven-Olof Eriksson m.fl).

Sjöorre (Melanitta nigra)
Minst 77 ex (13 fynd) från sex lokaler perioden 10.4 - 29.5. Största flock; 20 ex Stor-Väringen 12.5 (Jan-Erik Malmstigen).

Svärta (Melanitta fusca)
2m1f Stor-Väringen 26.4 (Jan-Erik Malmstigen), 2m Sjömosjön 27.4 (Johan Andersson, Per Andersson), 2 par Stor-Väringen 30.4 (Sven-Olof Eriksson) samt 2m1f samma lokal 6.5 (Jan-Erik Malmstigen). Fynd nr 31 - 34.

Salskrake (Mergus albellus)
Vår: Minst 32 ex från fem lokaler perioden 26.2 - 17.4.

Småskrake (Mergus serrator)
Vår: 17 ex från sex lokaler perioden 3.4 - 4.5, bl.a 2 par Usken 2.5 - 4.5 (Hans Norelius).
Sommar: 1m Stor-Väringen 26.5 (Sven-Olof Eriksson). Höst: 1m Usken 14.8 (Hans Norelius)

Brun glada (Milvus migrans)
1 ad Mon, Finnåkerssjön 23.8 (Sven Larsson). fynd nr 4 i kommunen.

Röd glada (Milvus milvus)
1 ex Grimsöbodar 8.6 (Kent Sköld), 1 ex S Måle 3.7 (Sven Larsson).

Blå kärrhök (Circus cyaneus)
Vinter: 1 hanne Västvalla 12.1 - 3.2 (Jan-Erik Malmstigen m.fl),

Ängshök (Circus pygargus)
1 honf. Västvalla 28.6 - 2.7 (Johan Wretenberg m.fl).

Ormvråk (Buteo buteo)
Vinter: 1-2 ex från sju lokaler i januari samt 1 ex från tre lokaler i december månad.

Fjällvråk (Buteo lagopus)
Vinter: 1-2 ex från fem lokaler i januari . Dessutom tre decemeberfynd (2 lokaler).

Pilgrimsfalk (Falco peregrinus)
1 ad Hagaberg, Frövi 20.3 (Jan-Erik Malmstigen) samt 1 ex samma lokal 1.5 (Andreas Sandberg, Lennart Sandberg), 1 ex Sällingesjön 20.7 (Mattias Rudenvall), 1 ex str. Kvarnbackavägen, Vedevåg 29.7 (Mattias Rudenvall), 1 ad hanne Österhammarssjön 25.8 (Sven-Olof Eriksson, Jerry Andersson) samt 1 ex Rya, Lindesberg 6.9 (Bosse Carlsson).

Rapphöna (Perdix perdix)
29 ex Kullen, Nederby 22.9 (Sven-Olof Eriksson).

Vaktel (Coturnix coturnix)
Minst sex spelande vaktlar från tre lokaler (Västvalla, Rynninge, Finnåkerssjön) perioden 11.5 - 25.7 (Johan Wretenberg, Bo Runesson, Sven Larsson m.fl).

Vattenrall (Rallus aquaticus)
Vinter:. 1 - 2 ex Hagabergs reningsdammar januari - februari samt 1 ex december månad (Jan-Erik Malmstigen mfl).

Småfläckig sumphöna (Porzana porzana)
1 hörd Storåbadet 1.5 - 13.5 (Mats Andersson m.fl).

Kornknarr (Crex crex)
Totalt sju ex från sex lokaler perioden 31.5 - 18.7, som mest 2 ex Hägernäs 18.6 (Janne Nordström).

Strandskata (Haematopus ostralegus)
Vår: 1-2 ex Väringen 2.4 - 1.6 (Jan-Erik Malmstigen m.fl). Dessutom 37 ex str. Hagaberg 1.5 (Andreas Sandberg, Lennart Sandberg) samt 26 ex str. Usken (Hans Norelius) samma dag.
Höst: 3 ex str. Sällingesjön 4.10 (Mattias Rudenvall).

Ljungpipare (Pluvialis apricaria)
Häckning: 1 par Svarttjärnsmossen 31.5 (Jan-Erik Malmstigen).

Kustpipare (Pluvialis squatarola)
Vår: 1 ex Västvalla 25.5 (Johan Wretenberg). Höst: 1 ex str. Stora Lindessjön 4.10 (Per-Martin Ramberg).

Kustsnäppa (Calidris canutus)
17 ex str. Sällingesjön 19.7 (Mattias Rudenvall).

Mosnäppa (Calidris temminckii)
1 ex Mon, Finnåkerssjön 18.5 (Sven Larsson), 1 ex Hagabergs reningsdammar 21.5 (Jan-Erik Malmstigen).

Kärrsnäppa (Calidris alpina)
1 ex Vagnshäll 30.6. (Kjell Mattsson).

Dvärgbeckasin (Lymnocryptes minimus)
1 spel Västvalla 20.4 (Björn Lindberg), 1 spel Sörbysjön 24.4 (Sven-Olof Eriksson m.fl)

Myrspov (Limosa lapponica)
27 ex str. Sällingesjön 19.7 (Mattias Rudenvall) samt 40 ex str. 20.7 samma lokal (Mattias Rudenvall).

Småspov (Numenius phaeopus)
Totalt 30 ex från sju lokaler perioden 1.5 - 31.5, som mest 13 ex (r) Storåbadet 5.5 (Mats Andersson, Stina Andersson). Höst: 1 ex str. Rynninge 6.9 (Tomas Haraldsson).

Rödbena (Tringa totanus)
Endast två fynd. 1 ex Österhammarssjön 1.5 (S ven Larsson) samt 2 ex str. Storåbadet 1.5 (Mats Andersson).

Dvärgmås (Larus minutis)
1 2k Österhammarsjön 21.5 (Jan-Erik Malmstigen m.fl) samt 2 1k Stor-Väringen 30.8 (Jan-Erik Malmstigen). Fynd nr 34 - 35 i kommunen.

Fiskmås (Larus canus)
Vinter: 1 ex Råsvalen 13.1 (Jonas kling), 2 ex samma lokal 25.12 (Jonas Kling ) samt 1 ex Lindesberg 29.12 (Mattias Rudenvall). Stor flock: 350 ex Norrmogen 24.4 (Sven-Olof Eriksson)

Silltrut (Larus fuscus)
1 ex str. Hagaberg 1.5 (Andreas Sandberg, Lennart Sandberg), 1 ex str. Storåbadet 1.5 (Mats Andersson) samt 2 ex Ullersättersviken 2.5 (Jan-Erik Malmstigen).

Gråtrut (Larus argentatus)
Vinter: 1 ex Ullersätterviken 4.12 (Jan-Erik Malmstigen).

Silvertärna (Sterna paradisaea)
15 ex str. Storåbadet 3.5 (Hans Norelius)

Svarttärna (Chlidonias niger)
1 ex Österhammarssjön 31.5 (Jan-Erik Malmstigen).

Ringduva (Columba palumbus)
Vinter: 1 ex Hagabergsliden, Lindesberg 2.1 (Mats Andersson, Stina Andersson. Fjärde vinterfyndet i kommunen.
Stor flock: 1000 ex Sällingesjön 4.10 (Mattias Rudenvall).

Turkduva (Streptopelia decaocto)
Stationär i Fellingsbro med som mest 10 ex den 26.12.
Dessutom 1 spel Kvarnbackavägen, Vedevåg 27.4 (Mattias Rudenvall) samt 1 ex Ågården, Lindesberg 27.4 (Svante Kling).

Berguv (Bubo bubo)
1 rop Hagabergsliden, Lindeberg 8.3 (Mats Andersson, Stina Andersson).

Nattskärra (Caprimulgus europaeus)
Totalt minst 7 hörda Svarttjärnsvägen/Valsjöheden 30.5 - 31.5. Dessutom 1 ex Finnåkers gård 31.5 (Tomas Haraldsson, Mattias Rudenvall).

Kungsfiskare (Alcedo atthis)
1 ex Oppboga 16.4 - 18.4 (Björn Lindberg m.fl), 1 ex Bläsåsen, Väringen 6.9 (Tomas Haraldsson).

Gråspett (Picus canus)
Vinter: 1 ex V Bohr 20.1 (Mats Andersson), 1 hona Grimsö 14.2 (Mikael Hake), 1 hona på talg Munkaboda 1.12 - 29.12 (Sven-Olof Eriksson, Ulla Wallin), 1 hanne på talg Köttsjön 24.12 - 25.12 (Arne Ulander).
Dessutom 1 ex Smedsjön 20.9 (Björn Wennberg) samt 1 hona Stora Värhult 19.10 (Per Wedholm, Johan Månsson).

Tretåig hackspett (Picoides tridactylus)
Färska spår Dammsjön, Nyberget 16.3 (Mats Andersson), 1 par Liaskogen 20.3 - 25.3 (Jonas Kling m.fl) samt 1 hona samma lokal 4.6 (Sven-Olof Eriksson), 1 par Gröningen 4.5 - 10.5 (Patrik Rhönnstad), 1 hanne Gransjön 12.6 (Björn Lindberg).

Trädlärka (Lullula arborea)
Minst 18 sj fåglar från totalt 15 lokaler perioden 14.3 - 17.6.
Vår: 1 ex str. Hagaberg 2.4 (Jan-Erik Malmstigen), 2 ex förbifl. Sköldberga 9.4 (Jan-Erik Malmstigen, Anders Hjerling).

Rödstrupig piplärka (Anthus cervinus)
1 ex Näset, St Lindessjön 25.9 (Mats Andersson).

Forsärla (Motacilla cinerea)
Häckning: Sex konstaterade häckningar samt under häckningstid från ytterligare fjorton lokaler.
Höst: 1 ex Yxe 4.9 (Anders Kronhamn).

Strömstare (Cinclus cinclus)
Häckning: 1 par i holk Torphyttan (Claes Eliasson). 1 ex stationär Nyhammar, Ramsberg 10.5 (Patrik Rhönnstad).

Rödhake (Erithacus rubecula)
Vinter: 1 ex Hagaberg, Frövi 12.1 - 29.2 (Jan-Erik Malmstigen m.fl).

Svart rödstjärt (Phoenicurus ochruros)
Häckning: 1 - 2 par Frövifors industriområde (Mats Andersson m.fl). Rapporter finns från perioden 11.4 - 30.5.

Dubbeltrast (Turdus vischivorus)
Vinter: 1 ex Västvalla 18.12 (Sven-Olof Eriksson).

Flodsångare (Locustella fluviatilis)
1 sj Guldsmedshyttan 28.5 - 30.5 (Claes Eliasson), 1 sj Ängaboviken, Råsvalen 16.6 (Mats Andersson, Stina Andersson).

Kärrsångare (Acrocephalus palustris)
Endast tre fynd. 1 sj Vassbron 26.5 - 1.6 (Sven-Olof Eriksson), 1 sj Frövifors 3.6 (Mats Andersson) samt 1 sj Ässingeån, Fellingsbro 17.6 (Jan-Erik Malmstigen, Anders Hjerling).

Trastsångare (Acrocephalus arundinaceus)
1 sj Hagabergs reningsdammar 18.5 - 16.6 (Jan-Erik Malmstigen m.fl), 1 sj Sjömosjön 31.5 (Ulf Jacobsson).

Gransångare (Phylloscopus collybita)
Sommar: 1 ex Kloten (Owe Andersson), 1 sj Björka 22.6 (Mats Andersson).

Mindre flugsnappare (Ficedula parva)
1 sj Dalkarlshyttan, Lindesberg 22.5 (Johan Månsson).

Råka (Corvus frugilegus)
Vår: Totalt minst 5 ex från fyra lokaler perioden 12.1 - 6.4, därav 1 ex Nederby 12.1 - 14.1 (Johan Andersson m.fl).
Höst: 1 ex str. Hagabergsliden, Lindesberg 2.10 (Mats Andersson), 1 1k Sällingesjön 4.10 (Mattias Rudenvall)

Stare (Sturenus vulgaris)
Stor flock: 500 ex Österhammarssjön 4.10 (Sven-Olof Eriksson, Ulla Wallin).

Steglits (Carduelis carduelis)
Stor flock: 80 ex Nederby 19.11 (Sven-Olof Eriksson).

Vinterhämpling (Carduelis flavirostris)
Vår: 7 - 12 ex Rävbo 15.3 - 20.3 (Sven-Olof Eriksson m.fl), 5 ex Sörbysjön 6.4 (Jan-Erik Malmstigen). Höst: 8 ex Stackerud 6.9 (Mats Andersson), 28 ex Kullen, Nederby 18.9 (Sven-Olof Eriksson), 1 ex Sällingesjön 28.9 (Mattias Rudenvall) samt 1 ex Frövifors 29.9 och 14.10 (Mats Andersson).

Tallbit (Pinicola enucleaor)
2 ex Smedsjön, Reboda 3.1 (Björn Wennberg).

Lappsparv (Calcarius lapponicus)
1 ex Rynninge, 6.9 (Tomas Haraldsson) samt 1 ex samma lokal 8.9 (Sven-Olof Eriksson), 2 ex Rävbo 18.9 (Sven-Olof Eriksson).

Snösparv (Plectrophenax nivalis)
Vinter: 1 - 2 ex Fänninge 7.2 - 27.2 (Bo Runesson).
Vår: Minst 500 ex från nio lokaler perioden 8.3 - 9.4, största flock 230 ex Gammelbo 21.3 (Jan Myhlback). Höst: 1 ex Näset, Finnåkerssjön 11.10 (Sven Larsson) samt 1 ex samma lokal 31.10 (Sven Larsson).

Ortolansparv (Emberiza hortulana)
1 sj Ålsäng 26.5 (Sven-Olof Eriksson).

Vidsparv (Emberiza rustica)
1 hona Storåbadet 1.5 (Mats Andersson).