Fågelåret 2007 i Lindesbergs kommun

Totalt har under året 202 arter iakttagits i kommunen vilket kan jämföras med de 207 arter som iakttogs under föregående år. Nämnas kan kommunens andra fynd av amerikansk kricka, tredje fyndet av stäpphök samt dessutom fynd av ägretthäger, slaguggla, lappuggla och busksångare. Bland de arter som saknades kan nämnas; Smådopping, gråhakedopping, mosnäppa, silvertärna, vinterhämpling och lappsparv.


Svarthakedopping (Podiceps auritus)
Häckning: 2 par Hökasjön samt 2 par Gransjön. Dessutom 3 ex Usken 14.19 (Mats Carlsson).

Storskarv (Phalacrocorax carbo)
Vinter: 1 ex Vagnshäll, Stor-Väringen 2.1 (Jan-Erik Malmstigen). Första januarifyndet i kommunen.
Stor flock: 50 ex Hagaberg, Frövi 1.5 (Andreas Sandberg).

Ägretthäger (Egretta alba)
1 ex Sällingesjön 16.9 (Mattias Rudenvall m.fl). Fynd nr 5 i kommunen.

Gråhäger (Ardea cinerea)
Vinter: 1 ex Oppboga 4.1 (Sven-Olof Eriksson, Ulla Wallin), 1 ex Nedre Bosjön 5.1 (Per Åkerlund), 1 ex Ullersätersviken, Väringen 6.1 (Mattias Rudenvall).
Största flock: 7 ex Ullersätersviken, Väringen 2.4 (Jan-Erik Malmstigen).

Mindre sångsvan (Cygnus columbianus)
2 ex str. Hagaberg 14.3 (Jan-Erik Malmstigen).

Sädgås (Anser fabalis)
Vinter: 1 ex Sjömosjön 1.1 - 13.1 (Jan-Erik Malmstigen mfl).

Spetsbergsgås (Anser brachyrhynchus)
Vår: 1 ex Sköldberga 18.3 (Sven Larsson), 1 ex str. Hagaberg, Frövi 21.3 (Jan-Erik Malmstigen), 2 ex Finnåkerssjön 6.4 (Mats Andersson).
Höst: 1 ex Mon, Finnåkerssjön 7.10 (Sven Larsson).

Bläsgås (Anser albifrons)
Vår: 2 - 15 ex Nederby 9.3 - 12.3 (Sven-Olof Eriksson mfl), 1 ex str. Hagaberg, Frövi 13.3 (Jan-Erik Malmstigen), 1 ex Österhammarssjön 4.4 - 11.4 samt 23.4 (Sven-Olof Eriksson mfl), 1 ex str. Finnåkerssjön 11.4 (Sven Larsson) samt 1 ex (r) Mon, Finnåkerssjön 23.4 (Jan-Erik Malmstigen, Sven-Olof Eriksson).
15 ex den 9.3 är rekordflock i kommunen.

Grågås (Anser anser)
Häckning: Minst 5 kullar Österhammarssjön/Finnåkerssjön samt 3 par Morskogasjön.
Största flock: 306 ex Finnåkerssjön 2.8 (Sven Larsson).
Vinter: 1 - 4 ex Nederby 1.1 - 13.1 (Jan-Erik Malmstigen m.fl)

Kanadagås (Branta canadensis)
Vinter: 700 - 1100 ex Nederby 1.1 - 13.1 (Sven-Olof Eriksson mfl). 2 - 13 ex Finnåkerssjön 2.1 - 4.1 (Sven Larsson mfl), 19 - 67 ex Väringen 10.1 - 16.1 (Jan-Erik Malmstigen mfl), 2 ex str. Sörängarna 13.1 (Jonas Kling), 1 ex Österhammarssjön 30.12 (Sven Larsson).

Vitkindad gås (Branta leucopsis)
Häckning: 1 par (3 ungar) Sotarön (Jan-Erik Malmstigen m.fl). Förstafynd 16.5.
Vinter: 10 ex Nederby 1.1 (Jan-Erik Malmstigen).
Övriga fynd: 1 ex Stor-Väringen 15.4 (Jan-Erik Malmstigen), 1 ex Storåbadet 12.6 (Jan-Erik Malmstigen mfl) samt minst 8 ex perioden 13.8 - 15.10.

Gravand (Tadorna tadorna)
7 1k str. Sällingesjön 1.9 (Mattias Rudenvall).

[Mandarinand (Aix galericulata)]
1m Arrudviken, Väringen (Örebro kn) 18.5 (Jerry Andersson).

Snatterand (Anas strepera)
1 par Ullersätersviken, Hagaberg 30.3 - 1.4 (Jan-Erik Malmstigen m.fl) samt 1m Usken 25.4 (Jonas Kling).

Kricka (Anas crecca)
Vinter: 1 honf. Frövifors 3.1 - 29.1 (Mats Andersson mfl). 1:a vinterfyndet i kommunen.

Amerikansk kricka (Anas crecca carolinensis)
1m Österhammarssjön 23.4 (Sven-Olof Eriksson m.fl) samt 2.5 (Sven Larsson). Fynd nr 2 i kommunen.

Stjärtand (Anas acuta)
Vinter: 1f Frövifors 27.2 - 16.3 (Jan-Erik Malmstigen m.fl). Andra vinterfyndet i kommunen.
Vår: Minst 21 ex från sex lokaler perioden 31.3 - 1.5.

Årta (Anas querquedula)
Endast ett fynd; 1m Österhammarssjön 2.5 (Sven Larsson).

Skedand (Anas clypeata)
Vår: Totalt 9 ex från fem lokaler perioden 17.4 - 6.5.
Sommar: 1 par Österhammarssjön 18.5 (Sven Larsson).

Vigg (Aythya fuligula)
Vinter: 1f Sjömosjön 4.1 (Sven-Olof Eriksson, Ulla Wallin.

Brunand (Aythya ferina)
1m Finnåkerssjön 29.4 (Sven Larsson) samt troligen samma ex Sällingesjön samma dag (Mattias Rudenvall).

Alfågel (Clangula hyemalis)
3m Råsvalen 6.10 (Tommy Oscarsson m.fl). Fynd nr 33.

Sjöorre (Melanitta nigra)
Minst 40 ex (9 fynd) från fyra lokaler perioden 23.4 - 26.5. Största flock; 22 ex Storåbadet 1.5 (Mats Andersson).
Höst: 9 ex Stor-Väringen 3.11 (Jan-Erik Malmstigen).

Svärta (Melanitta fusca)
1 par Stor-Väringen 1.10 (Jan-Erik Malmstigen). Fynd nr 30.

Salskrake (Mergus albellus)
Vår: Minst 19 ex från fem lokaler perioden 13.3 - 9.4.
Höst: 1f Sällingesjön 23.9 (Mattias Rudenvall), 2 honf. Ullersätersviken, Väringen 6.11 (Jan-Erik Malmstigen) samt 1 par samma lokal 15.11 (Jan-Erik Malmstigen).

Småskrake (Mergus serrator)
Häckning: 1 par m. 4 ungar Usken 30.7 - 2.9 (Hans Norelius).
Vår: 7 ex från fem lokaler perioden 15.4 - 13.5. Sommar: 1 par Stor-Väringen perioden 21.5 - 28.5. Höst: 1m Näset, Stora Lindessjön 6.10 (Per-Marin Ramberg).

Havsörn (Haliaeetus albicilla)
Häckning: 1 par fick ut en unge. 1:a konstaterade häckningen i Lindesbergs kn.
Sommar: 1 ad Nederby 26.5 (Tomas Haraldsson), 1 ex Norrmogen 6.6 (Jan Myhlback).

Blå kärrhök (Circus cyaneus)
Vinter: Minst 2 ex Nederby 4.1 - 13.1 (Sven-Olof Eriksson m.fl) samt 2 ex samma lokal 23.12 (Björn Lindberg).

Stäpphök (Circus macrourus)
1m Västvalla 23.6 - 25.6 (Johan Wretenberg m.fl). Fynd nr 3 i kommunen.

Ängshök (Circus pygargus)
1m Västvalla 6.5 - 17.5 (Johan Wretenberg m.fl), 1f Frötuna 24.6 (Johan Åhlén m.fl).

Ormvråk (Buteo buteo)
Vinter: 1-2 ex från sex lokaler i januari samt 1 ex Gåsta 13.12 (Bo Runesson) och 1 ex Österäng 30.12 - 31.12 (Sven Larsson).
Stor flock: 21 ex str. Grimsö 27.9 (Fredrik Litsgård). Ljus fas: 1 ad Älsäng 23.8 (Sven-Olof Eriksson), 1 ex Skrymtarboda 20.9 (Bo Ståhl).

Fjällvråk (Buteo lagopus)
Vinter: 1 - 2 ex Sjömo-området 1.1 - 24.2, 1 ex Sällingsjön 4.1 (Sven-Olof Eriksson, Ulla Wallin), 1 ex Fellingsbro k:a 6.1 (Mattias Rudenvall) och 13.1 (Andreas Sandberg, Lennart Sandberg) samt 1 ex Fänninge 13.1 (Andreas Sandberg, Lennart Sandberg). Dessutom fyra decemeberfynd (3 lokaler).

Stenfalk (Falco columbarius)
Vinter: 1 par Västvalla 7.1 (Johan Andersson m.fl), 1f Oppboga 28.1 (Sven-Olof Eriksson m.fl).

Pilgrimsfalk (Falco peregrinus)
1 ex Glifshyttan, Ramsberg 8.4 (Patrik Rhönnstad, Börje Wennerström), 1m Sörbysjön 23.4 (Jan-Erik Malmstigen mfl), 1k Kullen, Nederby 22.9 (Sven-Olof Eriksson, Ulla Wallin), 1 ex Hagaberg, Frövi 23.9 (Jan-Erik Malmstigen, Johan Andersson).

Vaktel (Coturnix coturnix)
Minst 11 spelande vaktlar från nio lokaler (Sjömo/Västvalla-området, Finnåkerssjön, Rynninge, Fänninge) perioden 18.5 - 1.7, som mest 3 ex Västvalla 26.6 (Johan Wretenberg).

Vattenrall (Rallus aquaticus)
Vinter:. 1 ex Hagabergs reningsdammar januari - februari samt 1 - 2 ex december månad (Jan-Erik Malmstigen mfl).

Småfläckig sumphöna (Porzana porzana)
1 hörd Lunten 26.5 (Tomas Haraldsson mfl), 1 hörd Borvalla 10.6 (Jan-Erik Malmstigen).

Kornknarr (Crex crex)
Totalt minst 18 ex från tretton lokaler perioden 19.5 - 23.7, som mest 3 ex Resta 18.6 (Johan Månsson).

Rörhöna (Gallinula chloropus)
1 ex Hagabergs reningsdammar 31.5 - 6.7 (Jan-Erik Malmstigen m.fl) samt 1 ex samma lokal 8.10 (Johan Andersson). Dessutom hörd Österhammarssjön 6.10 (Sven-Olof Eriksson, Ulla Wallin).

Sothöna (Fulica atra)
Vinter:. 1 ex Reningsdammarna, Frövifors 12.2 - 15.2 (Mats Andersson, Sven-Olof Eriksson).

Strandskata (Haematopus ostralegus)
Vår: 5 ex från fyra lokaler perioden 16.4 - 4.5.
Sommar: 1 ex Stora Lindessjön 18.5(Bo Wennsten) samt 1 ex Stor-Väringen 18.6 och 13.7 (Jan-Erik Malmstigen).

Större strandpipare (Charadrius hiaticula)
Höst: 1 - 5 ex Sällingsjön 5.8 - 9.9 (Mattias Rudenvall).

Ljungpipare (Pluvialis apricaria)
Häckning: 1 par (varnande) Svarttjärnsmossen 1.7 (Jan-Erik Malmstigen).

Kustpipare (Pluvialis squatarola)
11 ex str Sällingesjön 5.8 (Mattias Rudenvall).

Tofsvipa (Vanellus vanellus)
Vinter: 1 ex Nederby 6.1 (Björn Lindberg). Första januarifyndet i kommunen.

Kustsnäppa (Calidris canutus)
10 ex str. Sällingesjön 5.8 (Mattias Rudenvall).

Småsnäppa (Calidris minuta)
2 ex Sällingesjön 1.9 - 3.9 (Mattias Rudenvall m.fl).

Kärrsnäppa (Calidris alpina)
2-3 ex Sällingsjön 1.9 - 3.9 (Mattias Rudenvall m.fl).

Enkelbeckasin (Gallinago gallinago)
Stor flock: 86 ex Albäcksån 6.10 (Tommy Oscarsson m.fl).

Dvärgbeckasin (Lymnocryptes minimus)
1-2 spel Sörbysjön 23.4 (Jan-Erik Malmstigen, Mats Andersson, Stina Andersson) samt 1 spel samma lokal 26.4 (Sven-Olof Eriksson, Ulla Wallin).
Dessutom 1 (r) Sörbysjön 23.4 (Jan-Erik Malmstigen) och 1 (r) Albäcksån 14.10 (Jonas Kling).

Myrspov (Limosa lapponica)
32 ex str. Rynninge 2.8 (Bo Runesson).

Småspov (Numenius phaeopus)
Totalt 18 ex från sex lokaler perioden 12.4 - 14.5, som mest 10 ex (r) Ullersättersviken, Väringen 7.5 (Jan-Erik Malmstigen).

Rödbena (Tringa totanus)
Endast fyra fynd från fyra lokaler perioden 11.5 - 29.5, som mest 5 ex Östra Löa 29.5 (Zacharias Soudah).

Dvärgmås (Larus minutis)
1 2k Stor-Väringen 25.5 - 26.5 (Jan-Erik Malmstigen mfl), 1 2k Albäcksån 26.5 (Tomas Haraldsson). Fynd nr 32 - 33 i kommunen.

Fiskmås (Larus canus)
Vinter: 1 ex Sällingesjön 1.1 (Mattias Rudenvall), 1 ex Råsvalen 2.1 (Jonas Kling, Anders Kling), 1 ex Rynninge 2.12 (Bo Runesson), 1 ex Väringen 13.12 (Mattias Rudenvall).

Silltrut (Larus fuscus)
1 ex Näset, Finnåkerssjön 18.5 (Sven Larsson).

Gråtrut (Larus argentatus)
Vinter: 1 ex Hinsebergsbron, Väringen 10.1 (Sven-Olof Eriksson).

Skräntärna (Sterna caspia)
1 ex Hagabergsliden, Lindesberg 22.6 (Mats Andersson).

Ringduva (Columba palumbus)
Vinter: 1 ex Hedvägen, Frövi 3.12 - 9.12 (Johan Andersson), 1 ex Nederby 16.12 (Björn Lindberg). Andra och tredje vinterfyndet i kommunen.

Turkduva (Streptopelia decaocto)
Häckade i Fellingsbro med minst 1 par, som mest 5 sj Storgatan 17.5 (Mattias Rudenvall.
Dessutom 1 ex Storbron 22.1 (Ulf Jacobsson), 1 sj Hedvägen, Frövi 26.3 (Johan Andersson, Sven-Olof Eriksson), 1 ex Ekebyhammar 16.4 (Stefan Mellstam).

Slaguggla (Strix uralensis)
1 rop Svarttjärnsvägen 25.5 (Mats Andersson, Stina Andersson). Fynd nr 11 i kommunen.

Lappuggla (Strix nebulosa)
1 ex Södra Brunnsjön i en gran nära vägen vid hygge i Siggebohyttebacken 7.2 (Roine Magnusson). Fynd nr 9 i kommunen.

Jorduggla (Asio flammeus)
1 ex Nederby 16.12 (Björn Lindberg). Första vinterfyndet i kommunen.

Nattskärra (Caprimulgus europaeus)
Totalt minst 9 hörda från sju lokaler perioden 25.5 - 28.6, som mest 3 ex Valsjöheden 26.5. Dessutom 1 par Södra Brunnsjön 23.7 (Hans Norelius).

Gråspett (Picus canus)
Vinter: 1m på talg S Norrby jan-februari (Hasse Jansson).
Dessutom 1 rop Rå, N Vedevåg 6.5 (Mats Andersson), 1 ex Ramsberg 19.9 (Fredrik Litsgård) samt 1 par Laggars 15.11 - 1.12 (Johan Månsson).

Tretåig hackspett (Picoides tridactylus)
Totalt åtta rapporter perioden 31.3 - 7.11, därav en skyddad lokal 20.5.

Trädlärka (Lullula arborea)
Minst 15 sj fåglar från totalt 12 lokaler perioden 22.3 - 24.6.
Vår: 1 ex str. Sjömosjön 25.3 (Björn Lindberg). U>Höst: 2 -3 ex str. Sällingesjön 23.9 (Mattias Rudenvall).

Ängspiplärka (Anthus pratensis)
1 ex Österhammarssjön 1.1 (Sven Larsson). Första januarifyndet i kommunen.

Rödstrupig piplärka (Anthus cervinus)
1 ex str. Sällingesjön 5.9 (Mattias Rudenvall), 1 ex Lindesby 13.9 (Mats Andersson).

Skärpiplärka (Anthus spinoletta)
1 ex Vagnshäll 1.10 (Jan-Erik Malmstigen).

Forsärla (Motacilla cinerea)
Häckning: Tio konstaterade häckningar samt under häckningstid från ytterligare elva lokaler.
Höst: Totalt 6 ex från lika många lokaler perioden 13.7 - 25.9.
Vinter: 1 ex Frövifors 3.1 - 15.2 (Mats Andersson m.fl).

Rödhake (Erithacus rubecula)
Vinter: 1 ex Näsbygatan, Frövi 7.2 - 1.3 (Anders Hjerling)

Svart rödstjärt (Phoenicurus ochruros)
Häckning: Minst 2 par häckade Frövifors industriområde (UM3, Balmassan). Rapporter finns från perioden 16.4 - 6.6.
Dessutom 1 sj Arvin Meritor, Lindesberg 21.5 (Zacharias Soudah).

Rödvingetrast (Turdus iliacus)
Vinter: 1 ex Nederby tills. med björktrastar 5.1 (Mats Andersson).

Flodsångare (Locustella fluviatilis)
1 sj Reningsverket, Vedevåg 9.6 - 14.6 (Mattias Rudenvall m.fl).

Kärrsångare (Acrocephalus palustris)
Minst 13 sj. från tolv lokaler perioden 25.5 - 27.6.

Busksångare (Acrocephalus dumetorum)
1 sj Fellingsbro kyrka 9.6 (Sven Larsson), 1 sj Sällingegärdet 11.6 (Jan-Erik Malmstigen).

Trastsångare (Acrocephalus arundinaceus)
1 sj Hagabergs reningsdammar 1.5 (Jan-Erik Malmstigen), 1 sj Österhammarssjön 22.5 (Jan-Erik Malmstigen).

Svarthätta (Sylvia atricapilla)
Vinter: , 1f Hedvägen, Frövi 1.1 (Johan Andersson).

Mindre flugsnappare (Ficedula parva)
1 sj Kyrkberget 25.5 - 6.6 (Mats Andersson m.fl), 1 sj Fågelsången, Lindesberg 4.6 (Mats Andersson), 1 sj Grimsö 26.6 - 27.6 (Johan Månsson).

Skäggmes (Panurus biarmicus)
4 ex Hultasjön 6.1 (Jan Myhlback), 1m Ullersätersviken, Väringen 26.4 (Jan-Erik Malmstigen) samt minst 1 ex samma lokal 19.10 (Sven-Olof Eriksson)

Sommargylling (Oriolus oriolus)
2k hanne Lindesby, Lindes sn 4.6 (Bo Ståhl).

Råka (Corvus frugilegus)
Vår: Totalt minst 8 ex från fem lokaler perioden 27.3 - 1.5.
Höst: 1 ad Näsbygatan, Frövi 29.11 (Anders Hjerling).

Stare (Sturenus vulgaris)
Vinter: 12 ex Nederby 13.1 (Tommy Oscarsson), 2 ex Västvalla 13.1 (Sven-Olof Eriksson, Ulla Wallin).

Gråsiska/Brunsiska/ (Carduelis flammea)
1 ex Gusselby 1.1 (Jonas Kling, Anders Kling), 1 ex Skomakaregatan, Frövi 15.1 (Jan-Erik Malmstigen).

Snösiska (Carduelis hornemanni)
Totalt minst 7 ex perioden 17.1 - 22.1.
1m Skomakaregatan, Frövi 17.1 (Jan-Erik Malmstigen), 1m Odonvägen, Lindesberg 18.1 (Tommy Oscarsson), 2 ex Gusselby 20.1 (Jonas Kling), 1 ex Hagabergsliden, Lindesberg 20.1 - 22.1 (Mats Andersson m.fl) samt 1 ex Hedvägen, Frövi 21.1 (Johan Andersson).

Tallbit (Pinicola enucleaor)
3 - 5 ex Lilla Mättjärn (Alf Söderström, Lena Fältström), 1f Hällaboda, lindes sn 18.3 (Mats Andersson).

Snösparv (Plectrophenax nivalis)
Vinter: 1 ex Nederby 13.1 (Andreas Sandberg, Lennart Sandberg), 1 ex Viadukten, Lindesberg 10.2 (Mats Andersson).
Vår: Minst 200 ex från fyra lokaler perioden 9.3 - 22.3, största flock 100 ex Gammelbo 20.3 (Johan Månsson). Höst: 3 ex Lindeskolan 30.9 (Mats Andersson), 1 ex Vagnshäll, Väringen 1.10 (Jan-Erik Malmstigen).

Ortolansparv (Emberiza hortulana)
1 sj Ålsäng 7.5 (Sven-Olof Eriksson) samt 1 varnande samma lokal 14.6 (Jan-Erik Malmstigen)