Fågelåret 2005 i Lindesbergs kommun

Denna rapport presenterar de viktigaste observationerna under året i Lindesbergs kommun. Underlaget är i första hand rapportsystemet "Svalan" men dessutom från personliga mail eller via muntliga rapporter.

Totalt har under året 204 arter iakttagits i kommunen vilket kan jämföras med de 198 arter som iakttogs under föregående år. Bland de arter som saknades kan nämnas; ängshök, småfläckig sumphöna, myrspov och silvertärna.


Smådopping (Tachybaptus ruficollis)
1 ex Hagabergs reningsdammar 17 - 21.9 (JOA, PEA mfl). Fynd nr 28 i kommunen.

Gråhakedopping (Podiceps grisegena)
1 ex Ullersätersviken/Väringen 24 -25.4 (JOA mfl), 1 ex Ullersätersviken/Väringen 11.5 (JEM mfl). Fynd nr 24-25.

Svarthakedopping (Podiceps auritus)
Häckning: 2 par Gransjön, 1 par Hökasjön. Vår: 4 ex (r) Hagaberg/Ullersätersviken 7.5 (JEM, AHG). Höst: 1 ex (r) Hagaberg/Ullersätersviken 24.10 (JEM).

Storskarv (Phalacrocorax carbo)
Största flock: 39 ex Bläsåsen/Väringen, därav 17+7 ex str.(SV) 1.10 (THN).

Gråhäger (Ardea cinerea)
Vinter: 1 ex Laggars/Ramsbergs sn 14.2 (JMN), 1 ex Storgatan/Fellingsbro 5.12 (UJN).

Mindre sångsvan (Cygnus columbianus)
1 ex str.(NO) Finnåkerssjön 30.3 (SLA), 5 ex str.(NO) Källbacken/Frövi 30.3 (JAN), 1 ex Morskogasjön 31.3 (TON), 2 ex str.(O) Hedvägen/Frövi 3.4 (JOA) , 1 ex str. tillsammans med 15 sångsvanar Hinsebergsvaken/Väringen 6.4 (TON,PAX) , 1 ex str.(S) tillsammans med 2 sångsvanar Hagaberg/Frövi 11.4 (JEM).

Dessutom: 5-7 ex Ervallaängarna (Örebro kn) 28.3 - 30.3, som mest 7 ex 30.3 (JAN mfl) samt 1 ex (r) Furunäs/Väringen (Ervalla sn) 30.3 (JAN).

Spetsbergsgås (Anser brachyrhynchus)
1 ex Gammelbo 29.3 - 5.4 (MHA), 1 ex Sällingesjön 29-30.3 (SOE mfl, 3 ex str.(NO) Sällingegärdet 29.3 (SLA), 2 ex Vässlingby 1.4 (JOA), 2 ex Sjömosjön 1.4 (JOA), 1 ex Sörbysjön 2 - 4.4 (PEA, TON mfl) samt 3 ex samma lokal 24.4 (SLA), 1 ex Spånga 7 - 10.4 (SOE mfl). Höst: 2 ex str.(SV) Sotaren/Väringen 4.10 (THN, JEM) , 6 ex str Rynninge 8.10 (CRN).
Vår: 14 ex på sju lokaler perioden 29.3 - 24.4. Höst: Två oktoberfynd.

Dessutom. 3 ex Ervallaängarna (Örebro kn) 29.3 - 1.4 (JAN mfl) samt 5 ex str.(NO) Furunäs/Väringen (Ervalla sn) 30.3 (JAN).

Bläsgås (Anser albifrons)
2 ex Västvalla 27.3 (JOA, PEA mfl) samt samma lokal 11 ex str.(N) 27.3 (JOA, PEA) och 3 ex str.(N) 29.3 (UJN), 4 ex str.(S) Österhammarssjön 27.3 (TON, PAX) samt 1-3 ex samma lokal 28 - 29.3 (SOE mfl), 10 ex Sällingesjön 27.3 (TON, PAX) samt 2 ex samma lokal 30.3 (PEA), 1 - 6 ex Sörbysjön 30.3 - 5.4 (JOA mfl), 4 ex Ljusbäcken/Finnåkers kursgård 30.3 (SLA), 2 ex Gammelbo 31.3 - 1.4 (PAX mfl), 1 ex Mon/Finnåkersssjön 1 - 3.4 (JOA mfl), 1 ex str.(S) Österhammarssjön 3.4 (JEM), 1 - 5 ex ex Spånga 7 - 10.4 (SOE mfl) samt 2 ex Österhammarssjön 16.4 (JOA,PEA).

Minst 54 ex på åtta lokaler perioden 27.3 - 16.4 är rekord. Kan jämföras med endast ett fynd förra året. Största flock 11 ex den 27.3.

Dessutom: 1 ex Ervallaängarna (Örebro kn) 28.3 - 5.4 (JAN mfl).

Grågås (Anser anser)
Häckning: Minst 3 kullar Österhammarssjön/Finnåkerssjön (SLA mfl) , 4 kullar Sörbysjön (JEM), 1 par m 3 ungar Morskogasjön 19.5 (TON,PAX) , 1 ad + 3 juv Väringen 17.6 (JEM). Vid Sjömosjön 1 par stationärt, dock sågs inga ungar. Största flock: 244 ex (r) Finnåkerssjön 2.10 (SLA) Vinter: 1 ex Sjömosjön 14 - 22.1 (SOE,UWN mfl).
Antalet häckande par de senaste fyra åren: 9 (2005), 5 (2004), 3 (2003), 7 (2002).

[Kejsargås(Anser canagica)]
Foto: Sven-Olof Eriksson, Sörbysjön

1 ex Sörbysjön 10.4 (SOE mfl) samt Sköldberga/Finnåkerssjön (JEM, AHG) och Österhammarssjön (JOA) påföljande dag. Samma fågel iakttogs vid Tysslingen (Nrk) perioden 1.4 - 9.4. Första fynd i Västmanland. Troligen förrymd.

Kanadagås (Branta canadensis)
Vinter: 1 ex St. Lindessjön/Lindesberg 9.1 (JKG), 7-15 ex Sjömosjön 14.1 - 22.1 (SOE mfl), 210 ex Sjömosjön 9.12 (SOE).

Hybridgås (kanadagås x grågås)
Häckning: 1 par med 7 ungar Medinge/Arbogaån 28.5 (JEM, JAN).

Vitkindad gås (Branta leucopsis)
Häckning: För sjunde året i sjön Väringen; 1-2 ex Stor-Väringen 14.5 - 27.5 samt 1 par + 1k Valfisken 11.7 (JAN mfl). Paret häckade troligen på Tre skär (Nrk-sidan) där 1 ad även sågs den 24.8 (JEM, JAN). Övriga fynd: 7 ex str.(N) Västvalla 27.3 (JOA,PEA) , 1 ex (r) Storåbadet 30.3 (SOE, UWN), 6 ex str,(V) Laggars/Ramsbergs sn 24.5 (JMN), samt 1 ex str. Hagaberg/Frövi 26.9 (THN)

Dessutom: 1 ex Ervallaängarna (Örebro kn) 1.4 - 5.4 (JAN mfl).

Bläsand (Anas penelope)
Sommar: 1 par V Dammsjön/Ramsbergs sn 12.5 (JEM, JAN), 2 - 4 ex Österhammarssjön 13 - 16.7 (SLA, JEM).

Snatterand (Anas strepera)
1 par Österhammarssjön 9 - 11.4 (JOA mfl), 1 m Sörbysjön 16.4 (JEM) samt 1 par samma lokal 25.4 (SOE mfl) , 4m Albäcksån/Råsvalen 4.5 (JKG) ,

Stjärtand (Anas acuta)
Vår: Minst 22 ex från sex lokaler perioden 29.3 - 9.5, största antal 4 par Sörbysjön 30.4 (MHA). Höst: 60 ex (rekordflock) str.(S) Finnåkerssjön 2.9 (MHA), 2 ex str. Sköldberga 9.9 (SLA), 52 ex str.(SV) Hagaberg/Frövi 24.9 (JEM) samt 1 par (r) Österhammarssjön 14.10 (SOE, UWN).

Årta (Anas querquedula)
Vår: 1m Albäcksån 4.5 (JKG), 1m Hagabergs reningsdammar 5.5 - 28.5 (JEM mfl), 1m Stor-Väringen 20.5 (JEM, JAN). Sommar (lämplig biotop): 1m Sörbysjön 15.5 (SOE, UWN), 1 par Morskogasjön 28.5 (ASG, LSG).

Skedand (Anas clypeata)
Vår: 1m Morskogasjön 7.4 (MHA) samt 1 par samma lokal 30.4 (MHA), 1 par Sörbysjön 17.4 - 4.5 (JOA mfl), 1m Ullersätersviken/Hagaberg 30.4 (JOA, JAN). Sommar: 4 ex Österhammarssjön 7.8 (SLA). Höst: 4 ex (r) Bläsåsen/Väringen 26.9 (THN), 1f Österhammarssjön 29.9 (SOE, UWN).

Brunand (Aythya ferina)
1 par Morskogasjön 24.4 (STA, MAN).

Ejder (Somateria mollissima)
1 par Stor-Väringen 15.5 (JEM mfl). Fynd nr 11.

Alfågel (Clangula hyemalis)
1m Stor-Väringen 6.5 (JOA mfl). Fynd nr 30.

Sjöorre (Melanitta nigra)
Minst 55 ex (11 fynd) från fem lokaler perioden 17.4 - 15.5. Höst: 10 ex (r) Glien 19.11 (Jan Österberg).

Svärta (Melanitta fusca)
1m Stor-Väringen 18.5 - 20.5 (JEM, JAN). Fynd nr 26.

Salskrake (Mergus albellus)
Vår: Minst 19 ex från åtta lokaler perioden 2.4 - 3.5. Höst: 2f förbifl. Stor-Väringen 4.10 (JEM, THN) , 2f (r) Sjömosjön 28.11 (SOE).

Småskrake (Mergus serrator)
Häckning: 3 par Usken (HNS). Vår: Minst 20 ex från sex lokaler perioden 4.4 - 30.5, största antal 5m Storåbadet 1.5 (MAN). Höst: 3m1f Stor-Väringen 4.10 (JEM, THN), 1 par Råsvalen 16.10 (MAN, STA).

Röd glada (Milvus milvus)
1 ex Fellingsbro 16.2 (BLG gm JAN). Fynd nr 14 i kommunen.

Havsörn (Haliaeetus albicilla)
Sommar: För femte året i rad har nu sommarfynd av havsörn rapporterats. I år finns rapporter från Finnåkerssjön/Österhammarssjön/Sällingesjön perioden 18.5 samt 24.7 - 21.8, som mest 2 adulta och 1 subadult fågel. Dessutom 1 ad Stor-Väringen 19.5. Flera: 8 ex (samtliga subadulta) Sjömosjön 1.4 (SOE, UWN). Rekordflock i kommunen.

Blå kärrhök (Circus cyaneus)
Sommar: 1 ad hona Mon/Finnåkerssjön 30.7 (SLA). Vinter: 1f Sjömosjön 6.1 (PEA,JOA).

Ormvråk (Buteo buteo)
Tot. 87 ex str. Sotaren/Väringen, största flock 26 ex (kommunrekord) 4.10 (THN, JEM)
Vinter: 1 ex Rya 5.1 - 15.1 (MAN mfl) samt 25.12 (ASG), 1 ex Köttsjön 11 - 24.12 (AUR, MRL).

Kungsörn (Aquila chrysaetos)
Sommar: 1 ex Sjömosjön 22.5 (UJN)

Stenfalk (Falco columbarius)
Sommar: 1m strax V Gammelbo 15.7 (MHA) samt troligen samma fågel strax SV Aspa 16.7 (MHA).

Pilgrimsfalk (Falco peregrinus)
1 ad str. S Sällingesjön 1.10 (MRL) samt troligen samma individ str.(SV) Bläsåsen 20 min senare (THN), 1k Västvalla (ASG) och Sjömosjön (JOA) samma dag.

Rapphöna (Perdix perdix)
2 ex Nederby 16.4 (JOA,PEA)

Dessutom: 1 ex Ervallaängarna (Örebro kn) 4.6 (ASG).

Vaktel (Coturnix coturnix)
Totalt 20 spelande vaktlar från 12 lokaler perioden 28.5 - 14.8 är rekord. Fynden presenteras i Pandion nr 2/2005. Dessutom två höstfynd; 2 ex Mon/Finnåkerssjön 10.9 (SLA) samt 5 ex (kull) Näset/Finnåkerssjön 24.9 (JOA).

Vattenrall (Rallus aquaticus)
Vinter:. 1 ex Hagabergs reningsdammar januari - februari samt december månad (JEM mfl). Andra resp. tredje vinterfyndet i kommunen.

Kornknarr (Crex crex)
Hörd Albäcksån 4.6 -14.6 (UWN, SOE mfl), Blixterboda 15.6 (JEM), 1-3 ex Vesslingby 17.6 - 25.6 (JAN, SLA mfl), 1-2 ex V Bohr 18.6 - 26.6 (TON mfl), S Frötuna 20.6 (BRN), Resta/Ramsberg 23.6 - 30.6 (TON, PAX), Västvalla 8.7 - 27.7 (JWG).
Totalt minst 10 ex från sju lokaler perioden 4.6 - 27.7

Rörhöna (Gallinula chloropus)
Häckning: 1 par Hagabergs reningsdammar, 2 1k iakttogs den 25.9 (JEM). Första obs den 25.4 och sista obs den 20.10. Dessutom: 1 ex Dammen/Gammelbo 12.5 - 28.5 (JEM, JAN mfl).

Strandskata (Haematopus ostralegus)
1 ex str.(N) Hagaberg/Frövi 30.4 (JOA), 1 ex str.(N) Storåbadet 1.5 (MAN,STA) samt 1-2 ex Väringen perioden 14.5 - 30.5 vid åtta tillfällen. Sommar: 1 ex (r) Hagaberg/Frövi 16.6 (JEM). Höst: 1 ex Sörängarna/S Råsvalen 2.10 (JKG). Senaste höstobs i kommunen.

Större strandpipare (Charadrius hiaticula)
19 ex Näset/Finnåkerssjön 7.8 (SLA) , 1 1k Näset/Finnåkerssjön 4.9 (JOA) , 1 ex Mon/Finnåkerssjön 9.9 (SLA) , hörd Sotaren/Väringen 4.10 (THN,JEM)

Fjällpipare (Charadrius morinellus)
8 ex Gammelbo 22.5 (TON mfl). Fynd nr 6.

Kustpipare (Pluvialis squatarola)
5 ex str.(SV) Sotaren/Väringen 5.10 (JEM,JAN)

Tofsvipa (Vanellus vanellus)
600 ex Vesslingby 15.8 (JEM). Rekordflock i kommunen.

Mosnäppa (Calidris temminckii)
1 ex (r) Stor-Väringen 18.5 (JEM,JAN), 1 ex Gammelbo 22.5 (SOE,UWN) , 2 ex str. Österhammarssjön 13.7 (SLA)

Kärrsnäppa (Calidris alpina)
1 ad (r) Blomtorp/Frövi 23.7 (JEM) , 13 ex Näset/Finnåkerssjön 7.8 (SLA), 2 ex Mon/Finnåkerssjön 7.8 (SLA) , 1 ex (r) Storåbadet 1.10 (PAX), 1 ex (r) Albäcksån 1.10 (TON) , hörd str. Sotaren/Väringen 10.10 (JEM)

Brushane (Philomachus pugnax)
Endast två vårfynd; 1m Sörbysjön 30.4 (MHA) samt 2m samma lokal 7.5 (JAN mfl). Dessutom 1 ex Blomtorp/Frövi 24.7 (JEM), 2 ex Österhammarssjön 7.8 (SLA) samt 11 ex samma lokal 29.9 (SOE.UWN).

Dvärgbeckasin (Lymnocryptes minimus)
spel Västvalla 24.4 – 29.4 p.a.s. ån (BLG gm TON), 1 spel Sörbysjön 28.4 kl. 22.00 (JOA,PEA), 1 ev. 2 spel Albäcksån 29.4 kl. 22.00 (JKG).

Dubbelbeckasin (Gallinago media)
1 ex Gammelbo 18.5 (MHA, JMN mfl). Fynd nr 28.

Småspov (Numenius phaeopus)
1 ex Näset/Finnåkerssjön 8.5 (JOA) , 1 ex str. Östra Öskevik 9.5 (JKG),2 ex str. Storåbadet 12.5 (JEM, JAN) , 1 ex str.(S) Ängaboviken/Råsvalen 29.8 (MAN, STA)

Svartsnäppa (Tringa erythropus)
Endast två fynd; 1 ex Sörbysjön 4.5 (PEA) samt 1 ex Österhammarssjön 28.8 (SLA).

Roskarl (Arenaria interpres)
1 ex Stor-Väringen 18 - 20.5 (JEM, JAN). Fynd nr 28 i kommunen.

Dvärgmås (Larus minutis)
1 2k Stor-Väringen 28.5 (MRL, BCN mfl). Fynd nr 27 i kommunen.

Silltrut (Larus fuscus)
1 ad Soptippen/S Måle 17.6 (MAN)

Gråtrut (Larus argentatus)
Vinter: 2 ex St Lindessjön 9.1 (JKG), 1 ex Hagaberg/Frövi 13.1 (JEM) samt 1 ex Väringen/Frövi 16.1 (AHG).

Turkduva (Streptopelia decaocto)
1 ex Åvägen/Storå 22 - 24.5 (LBM) , 2 ex Storgatan/Fellingsbro 15.5 - 5.6 (UJN) samt 1 - 6 ex samma lokal 8.11 - 18.12 (UJN), 7 - 8 ex Oppegården/Nederby 5 - 18.11 (BLG m.fl).

Turturduva (Streptopelia turtur)
Foto: Sven-Olof Eriksson

1 ex Kofallsskogen/Frövi 11.6 (Per Åkerlund) samt kvar 12.6 (EJN, JEM mfl). Fynd nr 5 i kommunen.

Berguv (Bubo bubo)
1 rop Limnäs/Kalkbrottet Fanthyttan 19.2 (JKG), rop Larsbo kalkbruk 15 - 17.3 (SOE mfl).

Hökuggla (Surnia ulula)
1 ex Vesslingby 17.11 (IBE mfl).

Hornuggla (Asio otus)
Häckning: Totalt 16 konstaterade häckningar har rapporterats till Svalan.

Jorduggla (Asio flammeus)
1 ex (r) Hagaberg/Frövi 22.9 (JEM) , 1 ex Nederby 5.11 (BLG gm TON)

Dessutom: 1 ex Ervallaängarna (Örebro kn) 4.6 (ASG)

Nattskärra (Caprimulgus europaeus)
Totalt 9 sj. Valsjöheden i samband med dygnsinventeringen 27-28.5, vidare 7 sj. 16.6 (ASG,LSG) samt 2 sj. samma lokal 25.6 (JKG,AKG), 1 ex Åsen/Finnåkerssjön 7.6 (JEM) och 16.6 (PAX, TON), 1 sj. Hägernäs 16.6 (ASG, LSG), sj Oppäsen 19.6 (TON,PAX) och 24.6 (SOE, UWN), sj. Grönbo 19.6 (TON,PAX).

Kungsfiskare (Alcedo atthis)
1 ex förbifl. Arbogaån/Västvalla 29.3 (UJN) , 1 ex Sköldberga/Österhammarssjön 15.7 (SLA)

Gråspett (Picus canus)
Fellingsbro sn: 1f Köttsjön 1.1 - 25.3 samt 1 par 11.12 - 25.12 (AUR), 1f Kojbo/Oppäsen 8.2 - 13.3 (SOE mfl). Lindes sn: 1f Grindtorp 26-27.3 (HNS), 1 par Hällaboda 13.4 (JKG). Ramsbergs sn: 1 par Laggars 3.1 - 22.3 samt 1m 31.12 (JMN mfl), 1f Sommarbacken 4.1 och 23.3 (JMR), 1 ex Grimsö 10.11 (JMR). Käglan (Nrk): 1f Skogsmossen 4.2 - 18.2 AFL).

Tretåig hackspett (Picoides tridactylus)
1 ex Lindesbergs kn 28/8 (Nils Magnus Fredriksson, Stockholm)

Trädlärka (Lullula arborea)
Häckning: 2 sj Rya grustag 2.4 - 6.5 (TON mfl), 2 sj Racktjärnsvägen/SO Östra Kvarn 9.4 (MHA) samt 2ad + 3 juv samma lokal 1.6 (MHA), 1 sj Vanneboda/Frövi i april samt 5 ex (kull) samma lokal i augusti (Ronny Nederfeldt muntl.), totalt 7 sj. Valsjöheden i samband med dygnsinventeringen 27-28.5 samt totalt 9 sj. samma lokal med omgivningar 16.6 (ASG,LSG), 1 sj Yxe grustäkt 28.5 (JKG). Vår: 1 ex str. Sörängarna 28.3 (JKG). Höst: 1 ex Näset/Finnåkerssjön 20.8 (SLA) , 1 ex str.(S) Sörbysjön 27.9 (THN), 2 + 1 ex str. Bläsåsen 1.10 (THN) , 1 ex str.(S) Hagaberg/Frövi 3.10 (THN,JEM)

Rödstrupig piplärka (Anthus cervinus)
1 ex Rynninge 24.8 (CRN), 1 ex (r) Mon/Finnåkerssjön 27.8 (SLA) , 1 ex Mon/Finnåkerssjön 7.9 (JEM).

Skärpiplärka (Anthus spinoletta)
1 ex (r) Vagnshäll/Väringen 16.9 (JEM,JAN) , 3 ex Sotaren/Väringen 1.10 (KMN) , 1 ex str.(S) Sotaren/Väringen 5.10 (JEM, JAN)

Sädesärla (Motacilla alba)
Vinter: 1 ex reningsdammarna/Frövifors t.o.m 22.12 (MAN)

Forsärla (Motacilla cinerea)
Häckning: Sju konstaterade häckningar (Frövifors, Dalkarlshyttan, Ö Bohr, Rockhammar, Stensta, Spånga, Finnåkers kursgård) samt under häckningstid från ytterligare nio lokaler (Östra Öskevik, Björkhammarshult, Torphyttan, Albäcksån/Gusselby, Ringaby kraftstation, Frötuna, Oppboga, Bergshyttan, Ramsberg). Höst: 1 - 2 ex Reningsdammarna/Frövifors 16.9 - 28.9 (MAN), 1 ex str.(S) Gammelbo 23.9 (TON), 1 1k (r) Rynninge 26.9 (THN), 1 ex (r) Bläsåsen 28.9 (THN, SOE), 2 ex N Dammen/Frövifors 14.10 (EJN). Vinter: 1 ex reningsdammarna/Frövifors 5.1 - 26.1 (MAN mfl) samt 1 ex 30.12 (MAN) Andra och tredje vinterfyndet i kommunen.
Första vårfyndet 17.3.

Rödhake (Erithacus rubecula)
Vinter: 1 - 3 ex Hagaberg/Frövi 1.1 - 26.1 (JEM, AHG), hörd Parkvägen/Lindesberg 2.1 (MAN).

Blåhake (Luscinia svecica)
Vår: 1f Odonvägen/Lindesberg 21.5 (TON). Sen obs: 1 ex Storåbadet 1.10 (PAX).

Svart rödstjärt (Phoenicurus ochruros)
Häckning: Minst 3 par häckade Frövifors industriområde (KM5, UM3, Blekeriet). Rapporter finns från perioden 21.4 - 18.7.

Ringtrast (Turdus torquatus)
1m + 2f Djupdalen 30.4 (MHA).

Rödvingetrast (Turdus iliacus)
Vinter: 1 ex Klockaregatan/Dalkarlshyttan 3.1 - 9.2 (JKG), 1 ex Tempelbacken/Lindesberg 10.12 (MAN).

Kärrsångare (Acrocephalus palustris)
Minst 15 sj. från fjorton lokaler perioden 27.5 - 29.6.

Trastsångare (Acrocephalus arundinaceus)
1 sj Hagabergs reningsdammar 19.5 (JEM mfl), 1 sj Albäcksån 1.6 - 15.6 (PAX,TON mfl), 1 sj Ängaboviken (Pumphuset)/Råsvalen 7.6 (MAN, STA). Fynd nr 25 - 27.

Flodsångare (Locustella fluviatlis)
1 sj Storbron/Fellingsbro 26.5 (gm JEM) , 1 sj Hjältmyra/Frövifors 1.6 - 4.6 (CHN mfl) , 1 sj NV Fellingsbro kyrka 17.6 - 2.7 (ASG, LSG mfl).

Svarthätta (Sylvia atricapilla)
Vinter: , 1f Pilvägen/Guldsmedshyttan 16 - 19.1 (Margareta Ahlm).

Lundsångare (Phylloscopus trochiloides)
1 sj Guldsmedshyttan 2.7 (MAN). Fynd nr 11 i kommunen.

Mindre flugsnappare (Ficedula parva)
1 sj Tvärsjön 28.5 (SLA mfl)

Skäggmes (Panurus biarmicus)
Vinter: 1 - 15 ex Sjömosjön 6.1 - 15.1, som mest 15 ex den 15.1 (JOA, PEA mfl). Vår: hörd Sjömosjön 9.3 - 26.3 (MRL mfl), 1 ex str. Liaviken/Väringen 24.3 (JAN), 1f Hagabergs reningsdammar 26.3 (JEM, JOA). Höst: 1m Västvalla 1.10 (ASG) , hörd Hagaberg/Frövi 8 - 15.10 (JOA, JEM mfl).

Pungmes (Remiz pendulinus)
2 ex Stora Lindessjön 1.4 (MAN). Fynd nr 11 i kommunen och det tidigaste kända.

Råka (Corvus frugilegus)
1 ex Rya 22.3 (PAX, TON), 1 ex Västvalla 23.3 (JEM, JAN), 1 ex st Lindessjön 23.3 (JKG), 2 ex Nederby 27.3 (JOA, PEA mfl) , 1 ex Österhammarssjön 29.3 (SLA), 1 ex Gammelbo 3.4 (JMN), 1 ex Sörbysjön 12.4 (SOE, UWN), 1 ex Lövåsen/Råsvalen 13.4 (PAX) , 1 ex Albäcksån 6.5 (TON), 1 ex Gusselby 23.5 (JKG) Höst: 1 ex Västvalla 4.9 (BLG gm TON).
Totalt 11 ex från tio lokaler perioden 22.3 - 23.5 samt ett höstfynd i september.

Vinterhämpling (Carduelis flavirostris)
4 ex Fänsäter/Ramsbergs sn 16.10 (TON)

Gråsiska/Brunsiska/ (Carduelis flammea)
1 ex Hagabergsliden 16.1 (MAN), 1 ex Odonvägen/Lindesberg 20.1 (TON) , 2 ex Högstaboda 29.1 (TCN), 1 ex Skogsmossen/Käglan 18.2 (AFL).

Snösiska (Carduelis hornemanni)
1 ex Storgatan/Fellingsbro 1.1 (UJN), 1 ex Odonvägen/Lindesberg 22.1 (TON) , 1m Laggars/NV Morskogasjön 27.1 (TON), 1 ex Marielund/Gusselby 28.1 (JKG), 1 ex Högstaboda 29.1 (TCN)

Lappsparv (Calcarius lapponicus)
Vår: 1 ex Gammelbo flygfält 25.3 (PAX) , 1 ex Näset/Finnåkerssjön 31.3 (SLA). Höst: 4 ex Mon/Finnåkerssjön 10.9 (SLA) , 3 ex Näset/Finnåkerssjön 29.9 (SOE, UWN) ,

Snösparv (Plectrophenax nivalis)
Vinter: 70 - 75 ex ex Gammelbo flygfält 13 - 20.2 (JMN mfl). Vår: 1 ex Nederby 20.3 (JOA) , 4 ex str.(N) Västvalla 23.3 (JEM, JAN, FGG) samt 100 ex str.(V) samma lokal 23.3 (JEM, JAN, FGG), 1 - 9 ex Gammelbo flygfält 25.3 - 13.4 (TON, MHA mfl) , 30 ex str. Grindtorp/S Uskavi 28.3 (HNS). Höst: 1 ex Näset/Finnåkerssjön 2.11 (SLA), 4 ex Gammelbo 6.11 (TON), 9 ex Nederby 13.11 (BLG gm TON).
Minst 219 ex perioden 13.2 - 13.4, största flock 100 ex Västvalla 23.3.

Ortolansparv (Emberiza hortulana)
1 sj Västvalla 15.5 (JWG) , 1 sj Gammelbo 16.5 (TON,PAX).

Sävsparv (Emberiza schoeniclus)
Vinter: hörd Hagaberg/Frövi 4.1 - 31.1 (JEM) , 3 ex Sjömosjön 15.1 (JOA, PEA mfl).

Signaturer:
AFL = Anders Forsell, AHG = Anders Hjerling, ASG = Andreas Sandberg, AUR = Arne Ulander, BCN = Bosse Carlsson, BLG = Björn Lindberg, BRN = Bo Runesson, CHN = Christer Eriksson, CRN = Caj Runesson, EJN = Erik Jansson, FGG = Filippa Gising, HNS = Hans Norelius, IBE = Inga-Britt Eriksson, JAN = Jerry Andersson, JEM = Jan-Erik Malmstigen, JKG = Jonas Kling, JMN = Johan Månsson, JMR = Jean-Michel Roberge, JOA = Johan Andersson, JWG = Johan Wretenberg, KMN = Kjell Mattsson, LBM = Lennart Bäckholm, LSG = Lennart Sandberg, MAN = Mats Andersson, MHA = Mikael Hake, MRL = Mattias Rudenvall, PAX = Per Axelsson, PEA = Per Andersson, SLA = Sven Larsson, SOE = Sven-Olof Eriksson, STA = Stina Andersson, TCN = Tomas Carlsson, THN = Tomas Haraldsson, TON = Tommy Oscarsson, UJN = Ulf Jacobsson, UWN = Ulla Wallin.