Fågelåret 2010 i Lindesbergs kommun

Totalt har under året 193 arter iakttagits i kommunen.
Nämnas kan fynd av tundrasädgås, snögås, ejder, röd glada, myrsnäppa, fjällpipare och lappuggla,
Saknades gjorde bl.a smådopping, gråhakedopping, årta, alfågel, småfläckig sumphöna, småsnäppa, dvärgmås,


Smålom (Gavia stellata)
18 ex Storåbadet, Råsvalen 18.4 (Johan Månsson). Rekordstor vårflock i kommunen.

Svarthakedopping (Podiceps auritus)
Häckning: 1-2 par Gransjön 18.4 - 29.5 samt 1 ex Hökasjön 16.4 - 13.5.
Dessutom 1 ex Ullersätersviken, Väringen 21.4 (Jan-Erik Malmstigen).

Skäggdopping (Podiceps cristatus)
1 ex Ringaby kraftstation 23.2 - 24.2 (Bo Runesson). Andra februarifyndet i kommunen.

Storskarv (Phalacrocorax carbo)
Tidig obs:. 1 ex Frövifors 2.3 (Jan-Erik Malmstigen).
Största flock: 16 ex Stor-Väringen 27.10 (Sven-Olof Eriksson).

Rördrom (Botaurus stellaris)
Hörd stationär från följande lokaler perioden 24.4 - 28.5; Köttsjön, Österhammarssjön och Morskogasjön.
Dessutom 1 hörd Ullersätersviken, Hagaberg 12.4 (Jan-Erik Malmstigen) samt samma lokal 6.5 (Sven-Olof Eriksson), Liaviken, Väringen 6.5 (Sven-Olof Eriksson).
Även hörd från Bläsåsen 25.4 -10.5 (i Närke).

Gråhäger (Ardea cinerea)
1 ex str. Ullersätter 4.2 (Bo Dahlström)

Sångsvan (Cygnus cygnus)
Största rastande flock: 59 ex Djupdalen 29.10. (Torgny och Ulla Magnusson).
Rastande större flockar på våren uteblev helt. Största sträckande flock, 95 ex Hagaberg, Frövi 3.4 (Jan-Erik Malmstigen).

Mindre sångsvan (Cygnus columbianus)
1 ex Nederby 27.3 (Sven-Olof Eriksson m.fl), 3 ex str. Mon, Finnåkerssjön 6.4 (Sven Larsson), 2 ex Sjömosjön 10.4 (Johan Andersson).

Tundrasädgås (Anser f. rossicus)
2 ex Nederby 2.4 (Mats Axbrink). Fynd nr 2 i kommunen.

Spetsbergsgås (Anser brachyrhynchus)
6 ex Nederby 2.4 (Max Axbring), 4 ex Mon, Finnåkerssjön 6.4 (Jan-Erik Malmstigen mfl), 4 ex fd Bodasjön 7.4 (Sven Larsson) samt 3 - 5 ex Sällingesjön 11.4 - 13.4 (Sven-Olof Eriksson mfl).

Bläsgås (Anser albifrons)
Vår: 4 ex Nederby 29.3 (Sven-Olof Eriksson), 22 ex (rekordflock) samma lokal 30.3 (Johan Andersson mfl), 7 ex Mon, Finnåkerssjön 5.4 (Johan Andersson) samt en sen obs, 1 ex Österhammarssjön 23.5 (Johan Andersson, Per Andersson).

Grågås (Anser anser)
Häckning: 3 - 4 par med ungar Österhammarssjön, 1 par Morskogasjön samt 1 par på bo Hagaberg, Frövi 1.5 (Andreas Sandberg). Par vid lämplig häckbiotop; Finnåkerssjön, Köttsjön, Sörbysjön, Hultasjön, Sjömosjön, Stor-Väringen.
Största flock: 400 Österhammarssjön 1.9 och 2.10 (Jan-Erik Malmstigen mfl) samt 400 ex Sällingesjön 1.10 - 2.10 (Kenneth Nordberg mfl).

Snögås (Anser caerulescens)
1 ad (ljus fas) Gillberga gärde 3.4 (Bo Dahlström m.fl). Fynd nr 7 i kommunen.

Kanadagås (Branta canadensis)
Vinter: 1 - 2 ex Ringaby kraftstation 1.1 - 9.1 (Jan-Erik Malmstigen mfl).
Största flock: 320 ex Mon, Finnåkerssjön 5.4 (Johan Andersson).

Vitkindad gås (Branta leucopsis)
Häckning ?: 3 ex Sotaren, Väringen 10.5 (Sven-Olof Eriksson, Jan-Erik Malmstigen) samt 2 ex (r) Stor-Väringen 16.5 (Johan Andersson, Per Andersson). P.g.a. få besök saknas sommarfynd.
Dessutom 1 ex Mon, Finnåkerssjön 3.4 - 4.4 (Johan Andersson mfl), 1 ex Sjömosjön 28.4 - 1.5 (Jan-Erik Malmstigen mfl), 1 ex Morskogasjön 15.5 (Patrik Rhönnstad) samt samma lokal 29.5 (Johan Andersson, Per Andersson), 2 ex str. Hagaberg, Frövi 24.5 (Sven-Olof Eriksson mfl).

Snatterand (Anas strepera)
1 par Finnåkerssjön/Österhammarssjön 8.4 - 5.5 (Sven Larsson mfl) samt 1 par Sjömosjön 28.4 - 1.5 (Jan-Erik Malmstigen, Anders Hjerling m.fl).

Stjärtand (Anas acuta)
Vår: 15 ex från sex lokaler 2.4 - 15.5.
Höst: 2 ex Österhammarssjön 12.9 (Mattias Rudenvall), 6 honf. Sällingesjön 2.10 (Mattias Rudenvall).

Skedand (Anas clypeata)
Vår: 1 - 2 par Österhammarssjön 21.4 - 14.5 (Sven-Olof Eriksson mfl), 1m Finnåkerssjön 5.5 (Mattias Rudenvall), 1 par Sjömosjön 29.5 (Sven-Olof Eriksson mfl).

Brunand (Aythya ferina)
1 par Sjömosjön 16.4 (Sven-Olof Eriksson mfl), 1m Morskogasjön 19.4 - 29.4 (Johan Månsson mfl).

Ejder (Somateria mollissima)
2f Finnåkerssjön 13.5 (Sven Larsson). Fynd nr 12 i kommunen. Sågs senast 2005.

Sjöorre (Melanitta nigra)
Vår: Minst 110 ex från fem lokaler perioden 29.3 - 19.5, som mest 55 ex Viken, Råsvalen 29.4 (Sven-Olof Eriksson, Bo Runesson)

Svärta (Melanitta fusca)
1 par rastade Stor-Väringen 10.5 (Sven-Olof Eriksson mfl) samt 1 par str. Stor-Väringen 13.5 (Sven-Olof Eriksson, Johan Andersson) samt ev. samma par (r) Ullersätersviken, Hagaberg 13.5 - 14.5 (Jan-Erik Malmstigen) och 2 par Ullersätersviken, Hagaberg 15.5 (Jan-Erik Malmstigen). Fynd nr 36-38 i kommunen.

Salskrake (Mergus albellus)
Vår: Endast tre fynd perioden 10.4 - 18.4. 1f Österhammarssjön 10.4 - 11.4 (Johan Andersson mfl), 1 par Ullersättersviken, Väringen 13.4 (Jan-Erik Malmstigen), 1f Sörbysjön 16.4 - 18.4 (Sven-Olof Eriksson).

Småskrake (Mergus serrator)
Häckning: 1 par m. 3 ungar Usken 2.7 (Hans Norelius)
Vår: 1 par Hinsebergsvaken 21.3 (Jan-Erik Malmstigen m.fl) samt 1 par samma lokal 4.4 (Jan-Erik Malmstigen. Jerry Andersson m.fl), 1m str. Storåbadet 25.4 (Mattias Rudenvall mfl), 1 par Stor-Väringen 26.4 (Jan-Erik Malmstigen).
Sommar: 1 par Ullersättersviken, Väringen 16.5 (Johan Andersson, Per Andersson)) samt 2 honf. Stor-Väringen 29.5 (Andreas Sandberg, Lennart Sandberg)

Röd glada (Milvus milvus)
1 ex Laggars, Ramsbergs sn 11.7 (Johan Månsson).

Ormvråk (Buteo buteo)
Vinter: 1 ex stationär Nederby 9.1 - 8.2 (Sven-Olof Eriksson m.fl), 1 ex Vedevåg 17.1 (Mattias Rudenvall), 1 ex Munkaboda 2.12 (Sven-Olof Eriksson) samt troligen samma individ Högstaboda 3.12 (Jan-Erik Malmstigen).
Stor flock: 31 ex str. Hagaberg, Frövi 19.9 (Jan-Erik Malmstigen).

Fjällvråk (Buteo lagopus)
Vinter: 1 ex Västvalla 2.1 (Johan Wretenberg), 1 ex Rynninge 2.1 - 4.1 (Bo Runesson mfl) samt 1 ex stationär Nederby 11.1 - 23.2 (Sven-Olof Eriksson, Jan-Erik Malmstigen mfl).

Rapphöna (Perdix perdix)
2 ex Västvalla 27.3 - 28.3 (Johan Wretenberg) samt 1f Nederby 2.4 (Anders Hjerling).

Vaktel (Coturnix coturnix)
Totalt 4 spelande ex från lika många lokaler perioden 2.6 - 5.6.

Vattenrall (Rallus aquaticus)
Vinter:. Rapporter från Hagaberg, Frövi saknas i år.

Kornknarr (Crex crex)
Totalt 7 ex från fyra lokaler perioden 19.5 - 11.6.

Rörhöna (Gallinula chloropus)
Endast ett fynd, 1 ex Ullersäterviken, Väringen 20.10 (Jan-Erik Malmstigen, Carl-Gunnar Rehn, Christer Olsson).

Strandskata (Haematopus ostralegus)
Vår: 1 - 2 ex Stor-Väringen 17.4 - 28.5 (Johan Andersson fl).
Sommar: 1 ex Frövifors 3.6 (Mats Andersson), 2 ex förbifl. Hinsebergsbron 25.7 (Per Åkerlund) samt 1 ex Prästryggen, Väringen 7.8 (Jan-Erik Malmstigen).

Större strandpipare, Charadrius hiaticula)
2 - 3 ex vid fyra tillfällen Finnåkerssjön 16.5 - 29.5 (Sven-Olof Eriksson mfl) samt 4 ex Sjömosjön 29.5 (Sven-Olof Eriksson mfl).

Fjällpipare (Charadrius morinellus)
19 + 12 ex Mon, Finnåkerssjön 13.5 (Jan-Erik Malmstigen m.fl) samt 33 ex Näset, Finnåkerssjön samma dag (Sven Larsson m.fl).
42 ex Näset, Finnåkerssjön 14.5 (Jan-Erik Malmstigen). Totalt 76 ex (38 + 38 ex) samtidigt Finnåkerssjön samma dag (Johan Andersson). Rekordflock i kommunen.
Dessutom 6 ex (r) Åtsjön, Lindesberg 14.5 (Mats Andersson). Fynd nr 9 - 10 i kommunen.

Kustpipare (Pluvialis squatarola)
1 ex str. Guldsmedshyttan 26.8 (Bernt Larsson).

Mosnäppa (Calidris temminckii)
2 ex Spånga 18.5 (Johan Andersson), 2 ex Pikaboda 28.5 - 29.5 (Sven-Olof Eriksson mfl).

Kärrsnäppa (Calidris alpina)
1 ex Näset, Finnåkerssjön 16.5 (Johan Andersson, Per Andersson).

Myrsnäppa (Limicola falcinellus)
1 ex Pikaboda 28.5 (Sven-Olof Eriksson mfl). Fynd nr 8 i kommunen.

Dvärgbeckasin (Lymnocryptes minimus)
1 spel Sörbysjön 2.5 - 4.5 (Johan Andersson mfl).

Enkelbeckasin (Gallinago gallinago)
Stor flock: 95 ex Österhammarssjön 2.10 (Sven-Olof Eriksson, Ulla Wallin).

Myrspov (Limosa lapponica)
Vår: 1 ex Sällingegärdet 16.5 (Johan Andersson, Per Andersson).
Höst: 1 ex str. Odonvägen, Lindesberg 25.8 (Tommy Oscarsson).

Småspov (Numenius phaeopus)
Vår: 30 ex från fyra lokaler perioden 25.4 - 14.5, som mest 24 ex str. Hagaberg, Frövi 14.5 (Anders Hutter).
Höst: 1 ex str. Munkaboda 16.7 (Sven-Olof Eriksson).

Rödbena (Tringa totanus)
Häckning: 1 par varn. N Brunnsjön 8.6 (Hans Norelius).
Vår: 18 ex från fem lokaler perioden 29.4 - 26.5, som mest 8 ex str. Sköldberga 29.4 (Sven-Olof Eriksson, Bo Runesson) samt 7 ex Sjömosjön 26.5 (Sven-Olof Eriksson).

Ljusmantlad silltrut (Larus graellsii/heuglini/intermedius)
1 ex Pikaboda 13.5 (Jan-Erik Malmstigen).

Svarttärna (Chlidonias niger)
2 ex Österhammarssjön 22.6 (Sven-Olof Eriksson, Ulla Wallin) samt 1 ex samma dag från Finnåkerssjön (Sven Larsson).

Turkduva (Streptopelia decaocto)
1 rop Grimsö 14.6 (Micael Jonsson). Inga rapporter från Fellingsbro under året.

Berguv (Bubo bubo)
Skyddad art.
1 ex stationär på dagen Rynninge 10.10 (gnm Bo Runesson).

Lappuggla (Strix nebulosa)
Skyddad art. Ett fynd i Ramsbergs sn under häckningstid. Fynd nr 12 i kommunen.

Jorduggla (Asio flammeus)
1 ex funnen död av personal vid kontoret Linde energi 5.3 (Johan Månsson), 1 ex Västvalla 26.5 (Sven-Olof Eriksson).

Nattskärra (Caprimulgus europaeus)
1 - 3 spel Valsjöheden 28.5 - 29.5 (Sven-Olof Eriksson m.fl), 1 spel Ängtorp, Rynninge 1.6 (Bo Runesson) samt 3 spel N Mosstorp, Fellingsbro 10.6 (Tord Sundström).

Kungsfiskare (Alcedo atthis)
1 ex Sköldberga, Finnåkerssjön 22.6 (Sven Larsson)

Gråspett (Picus canus)
Sommar: 2 ex Spångabäcken 1.6 (Claes Eliasson) samt 2-3 ex (trolig kull) samma lokal 23.6 (Claes Eliasson) .
Höst: 1 rop V Guldsmedshyttan 9.9 (Bernt Larsson), 1f stationär Laggars 12.10 (Johan Månsson) samt 1f födosökande SV Guldsmedshyttan 21.10 (Bernt Larsson).

Tretåig hackspett (Picoides tridactylus)
1 ex Spångabäcken 5.8 (Claes Eliasson), 1 ex V Guldsmedshyttan 28.9 (Bernt Larsson) samt 1 ex SV Guldsmedshyttan 21.10 (Bernt Larsson).

Trädlärka (Lullula arborea)
Häckning ?: 1 - 3 sj Valsjöheden 27.4 - 14.6 (Jan-Erik Malmstigen m.fl), 2 sj S Norrby 29.5 (Ulf Eriksson), 1 sj Körartorp, Käglan 22.6 (Åke Lorin). Inga rapporter i år från Rya.
Vår: 1 ex (r) Västvalla 21.3 (Johan Wretenberg) samt 1 str. samma lokal 27.3 (Sven-Olof Eriksson mfl), 1 ex (r) Nederby 27.3 (Sven-Olof Eriksson, Kjell Jansson) samt 3 ex str. Hagaberg, Frövi 2.4 (Jan-Erik Malmstigen, Samuel Malmstigen).

Rödstrupig piplärka (Anthus cervinus)
1 ex Rynninge 10.9 (Bo Runesson).

Forsärla (Motacilla cinerea)
Häckning: Tre konstaterade häckningar samt under häckningstid från ytterligare sex lokaler.
Vår: 4 ex (r) Hägernäs 28.3 (Johan Månsson mfl), 1 ex str. Nederby 3.4 (Sven-Olof Eriksson mfl).
Övriga:. Förstaobs 1m N Dammen, Frövifors 20.3 (Sven-Olof Eriksson). 1 ex Hagabergsliden, Lindesberg 14.7 (Mats Andersson) samt 4 ex Dalkarlshyttan 17.9 (Mats Andersson), sistaobs under året

Rödhake (Erithacus rubecula)
Vinter: 1 ex stationär vid fågelbord Vanneboda 16.2 (Torbjörn Lorin).

Blåhake (Luscinia svecica)
Vår: 1 sj Finnåkerssjön 13.5 (Sven Larsson mfl).

Svart rödstjärt (Phoenicurus ochruros)
Häckning: Minst 1 par Frövifors 12.4 - 29.6 (Mats Andersson mfl) samt 1 par Banvägen, Lindesberg 23.4 - 3.6 (Jan Myhlback m.fl).

Rödvingetrast (Turdus iliacus)
Vinter: 3 ex Aspensäng, Lindes sn första halvan av januari (Sivert Juneholm) samt 1 ex vid två tillfällen under januari månad vid Molinders väg, Lindesberg (Roland Johansson).

Flodsångare (Locustella fluviatilis)
1 sj Rynninge 30.5 - 12.6 (Bo Runesson mfl), 1 sj Västantorp 1.6 - 27.6 (Mats Andersson, Claes Eliasson mfl), 1 sj Tallkottburen, Österhammar 4.6 (Sven Larsson), 1 sj Västvalla 24.6 (Johan Wretenberg).

Kärrsångare (Acrocephalus palustris)
Fem sj från lika många lokaler perioden 28.5 - 27.6.

Trastsångare (Acrocephalus arundinaceus)
1 sj Hagabergs reningsdammar 2.6 (Jan-Erik Malmstigen, Anders Hjerling m.fl), 1 sj Österhammarssjön 22.6 - 24.6 (Sven-Olof Eriksson mfl).

Gransångare (Phylloscopus collybita)
Sommar: 1 sj Sjömosjön 29.5 (Sven-Olof Eriksson mfl), 1 sj Körartorp, Käglan 22.6 (Åke Lorin).

Mindre flugsnappare (Ficedula parva)
1 sj Grimsö 19.5 - 25.5 (Johan Månsson mfl), 1 sj Svensnäs, Lindes sn 5.6 - 6.6 (Lennart Sandberg).

Råka (Corvus frugilegus)
Vår: 1 ex Näsbygatan, Frövi 20.3 (Sven-Ivar Andersson), 1 ex Nederby 2.4 (Mats Axbrink), 1 ex Hagabergsliden, Lindesberg 11.4 (Mats Andersson).
Sommar: 1 ex Grimsö 14.6 (Micael Jonsson).

Stare (Sturenus vulgaris)
Vinter: 1 - 3 ex Frövi 2.1 - 6.2 (Sven-Olof Eriksson mfl), 1 ex Frövifors 9.1 (Johan Andersson, Per Andersson), 7 ex stationära Norrvägen, Fellingsbro januari - februari (Sören Ewerlid).

Berfink (Emberiza montanus)
Vinter, stor flock: 19 ex Hagabergsliden, Lindesberg 20.2 (Mats Andersson, Stina Andersson).

Vinterhämpling (Carduelis flavirostris)
22 - 100 ex Nederby 29.3 - 4.4, som mest 100 ex 4.4 (Johan Andersson, Per Andersson), 15 - 30 ex Västvalla 2.4 - 3.4 (Johan Wretenberg).
Höst: 30 ex Nederby 29.9 (Jan-Erik Malmstigen).

Tallbit (Pinicola enucleaor)
2 ex förbifl. Munkaboda 25.2 (Sven-Olof Eriksson).

Lappsparv (Calcarius lapponicus)
1 ex hörd Västantorp, Lindesberg 27.4 (Mats Andersson).

Snösparv (Plectrophenax nivalis)
Vår: Tre rapporter Nederby 25.3 - 4.4, som mest 110 ex 27.3 (Sven-Olof Eriksson mfl), 10 ex Gammelbo flygfält 4.4 (Björn Wennberg).
Höst: 1 ex Hedbyn, Ramsbergs sn 2.11 (Kjell Ekelund) samt 1 ex Södra Kloten 3.11 (Michael Andersson mfl).

Ortolansparv (Emberiza hortulana)
1 ex (r) Rynninge 27.8 (Bo Runesson).