Fågelåret 2001 i Lindesbergs kommun


Denna rapport presenterar de viktigaste observationerna under året i Lindesbergs kommun. Underlaget har jag hämtat från klubbens egen mailinglista, rapportsystemet "Svalan", personliga mail eller muntliga rapporter. Dessutom har skriftliga rapporter lämnats av Mats Andersson, Marianne Andersson, Christer Eriksson, Ulf Granstedt, Mikael Hake, Jan-Erik Malmstigen, Tommy Oscarsson, Mattias Rudenvall och Bo Runesson. Dessa skriftliga rapporter har även vidarebefordrats till den regionala rapportkommittén (rrk) i Västmanland.

Denna rapport skiljer sig från de tidigare publicerade årsrapporterna i Frövi Fågelklubbs Meddelande-serie på så sätt att den i första hand endast publicerar ett urval av de intressantaste obsarna tillsammans med vinterfynden, häckfynden och de stora flockarna. Övriga observationer som inte publiceras här finner du dock på klubbens hemsida "Aktuella observationer" där medlemmarnas rapporter fortlöpande redovisas under året vecka för vecka. De arter som publiceras på denna hemsida följer i stort den rapportmall som upprättats av rrk Vstml.

Totalt har 202 arter iakttagits under året i kommunen. Inga för kommunen nya arter har observerats. Till de intressantaste obsarna kan nämnas kommunens fjärde fynd av ägretthäger, vidare svart stork, kustsnäppa, busksångare, bändelkorsnäbb samt häckningen av vitkindad gås för tredje året i rad. Notabelt är annars de många udda vinterfynden i början av året, "invasionen" av gråspett under hösten samt att vadarna i stort sett uteblev till skillnad från förra året då översvämningarna vid inte minst Finnåkerssjön bjöd på många högtidsstunder för kommunens fågelskådare.

Bland de arter som saknas kan nämnas bläsgås, dubbelbeckasin, småsnäppa, silvertärna, svarttärna, berguv och flodsångare.


Gråhakedopping (Podiceps grisegena)
1 ex Stor-Väringen 1.5 (ASG,LJN)

15:e fyndet i kommunen. Det senaste fyndet på Stor-Väringen gjordes i maj 1995.

Storskarv (Phalacrocorax carbo)
Från Väringen finns regelbundna observationer hela perioden, t.ex sågs enstaka observationer i Ullersätersviken större delen av sommaren. Bland observationerna utanför Väringen kan nämnas 1-5 ex Sjömosjön 27.3 - 20.5, 1 ex str.(N) Källmossen (MHA) samt 1 ex vid båtplats Arbogaån/Ringaby 26.8 - 13.10 (BRN). Största flockar: 13 ex str.(S) Hagaberg 2.5 (JEM), 17 ex Sotaren/Väringen 6.10 (KMN).

Antalet fynd utanför Väringen blir allt fler för varje år. Rapporterad från totalt tio lokaler utanför Väringen. Dock har det i år inte observerats några större flockar, den största flocken är endast 17 ex. Iakttagen perioden 27.3 - 8.11.

Rördrom (Botaurus stellaris)
Totalt 9 ex hörda från åtta lokaler perioden 16.4 - 9.6. Stationära par vid Ullersätersviken/Väringen, Österhammarssjön, Hultasjön och Sörbysjön. Enstaka rapporter från Myråsviken och Lialandet, båda Väringen, samt från Lillsjön intill Ullersätersviken den 2.6. Dessutom 1 ex Finnåkerssjön 24.5.

Häger (Ardea cinerea)
Häckning: Minst 1 par Storön/Sörmogen (MHA), minst 5 par Dammsjön/Björkhyttan 27.5, den 17.6 iakttogs >11 ungar (TON), 2 ex + 1 juv Sörbysjön 15.7 (SOE)Vinter: 1-3 ex Sjömo-området samt rapporter från ytterligare fem lokaler i januari månad. 1 ex Bottenån/Lindesberg 9.12 (TON mfl) samt troligen samma fågel södra Råsvalen 13.12 (UGT). Stora flockar: 33 ex Finnåkerssjön 6.7 (SLA), 32 ex Sjömosjön 28.3 (SOE), 22 ex Österhammarssjön 29.6 (SLA) samt 17 ex Vibyviken/Väringen 17.3 (JOA).

Den stora flocken vid Finnåkerssjön i juli är kommunrekord. Tidigare största flock, 30 ex, härrör från Österhammarssjön i september 1992. Observera även de två stora vår-flockarna i mars månad.

Ägretthäger (Egretta alba)
1 ex Sjömosjön-Västvalla-området 15 - 16.4 (H Klemens mfl). Dessutom finns en andrahandsuppgift om en vit häger vid Sällingesjön dagarna innan denna ägretthäger sågs vid Sjömosjön (gm MRL).

4:e fyndet i kommunen. Det senaste gjordes vid Sällingesjön i maj 1994.

Svart stork (Ciconia nigra)
1 ex str. (N) Västvalla 12.5 (Sören Ewerlid).

Totalt finns nu sex fynd sedan 1985, senaste rapporten från Österhammarssjön i september 1995.

Mindre sångsvan (Cygnus columbianus)
Vår: 1-3 ex Österhammarssjön 14-19.3 (JEM mfl), 3 ex den 17.3 (SLA mfl) Höst: 1 ad Finnåkerssjön 2-4.11 (SLA) samt troligen samma fågel Österhammarssjön 18.11 (ASG mfl) och Finnåkerssjön 5.12 (MRL).

Totalt minst tre fynd, därav ett vinterfynd. Dessutom 1 ad Ervallaängarna (Örebro kommun) 10.12 (EJN).

Sångsvan (Cygnus cygnus)
Vinter: Största flock 400 ex Sjömosjön 6.1 (SOE mfl). Största flockar: 240 ex Spånga 21.10 (JEM), 194 ex Finnåkerssjön 2.11 (SLA), 178 ex Österhammarssjön 17.3 (TON).

Notabelt är att största flocken noterades redan i januari. Största flocken på våren, 178 ex kan jämföras med fjolårets 780 ex.

Sädgås (Anser fabalis)
Stora flockar: De största rastande flockarna var ca 400 ex Österhammarssjön 25.3, 343 ex Mon/Finnåkerssjön 16.4 samt 310 ex Sjömosjön 4.4. Sommar: 1 ex tills. med 7 kanadagäss Gammelbo 2.6 (UWN,IBE). Höst: tot 190 ex str. Stråssa sligdammar 23.9 (MRL mfl).

Spetsbergsgås (Anser brachyrhynchus)
1 ex Sjömosjön 13.3 (SOE), 2 ex Österhammarssjön 12 - 14.4 (JEM mfl) samt troligen samma exemplar Mon/Finnåkerssjön 16 - 18.4 (SLA mfl). Höst: 3 ex Sällingesjön 6.10 (MRL)

Totalt tre fynd är normal fyndbild de senaste åren.

Bläsgås (Anser albifrons)
Inga fynd i kommunen, däremot rapporterad från Ervallaängarna i Örebro kommun.

3 ex Ervallaängarna 7.11 (EJN) samt 2 ex samma lokal 17.11 (JEM).

Grågås (Anser anser)
Häckning: Minst 1 par på bo Sörbysjön 28.4 (THN), 6 juv iakttogs den 20.5 (UWN,IBE), 1 par m. 4 ungar Österhammarssjön 3.6 (SLA), 1 par m. 3 ungar Sjömosjön 19.6 (SAN). Dessutom 2 ex (varnande) Hultasjön 21.4 (MAN). Hybridhäckning: 1 par + 2 juv Ullersätersviken/Väringen 8.7 (UWN). Största flockar: Största vårflock är 52 ex Österhammarssjön 17.3 (SLA,AFL) och 50 ex Sjömosjön 25.3 JOA). Dessutom 125 ex (rekord) Sällingesjön 26.9 (MRL) samt 110-112 ex i området Sörbysjön/ Sällingesjön/ Österhammarssjön/ Finnåkerssjön perioden 6 - 13.10. Vinter: 1 ex Sjömosjön 1 - 10.1 (SOE mfl), 15 ex Nederby 4.12 (THN), 5-7 ex Sjömosjön 10 - 16.12 (SOE mfl).

Antalet häckningar i kommunen ligger på ungefär samma nivå som fjolåret. Däremot har de stora flockarna under 2001 påtagligt ökat i såväl antal som numerär och sommarfynden är nu regelbundna. Tidigare största flock, 60 ex, från ifjol fördubblades under hösten.

Vitkindad gås (Branta leucopsis)
Häckning: 1 par häckade för tredje året i rad i Väringen. Perioden 11.5 - 18.6 iakttogs 2-4 ex på ön Sotaren. Dock gick endast ett par till häckning, den 1.6 låg paret på bo (JEM). Den 24.6 sågs paret med tre ungar (KMN). Den 18.7 sågs 2 ad i Stor-Väringen och troligen samma fåglar rapporteras från Arbogaån/Rynninge den 1.7 (JWG) samt den 21-22.7 tillsammans med ett 90-tal kanadagäss (CRN). Övriga: 1 ex Sköldberga/Finnåkerssjön 2.4 (JEM), 3 ex Österhammarssjön 6.4 (AFL), 2 ex Ullersätersviken/Väringen 24.5 (JEM). Höst: 39 ex (r) Vesslingbyholm 19.10 (AFL) samt kvar 21.10 (JOA).

Prutgås (Branta bernicla)
Vinter: 1 ex Sjömosjön kvar 9.1 (SOE). Höst: 50 ex str. Näset/St Lindessjön 6.10 (PMR)

Gravand (Tadorna tadorna)
1m Sörbysjön 22.4 (SOE mfl), 3 ex (r) Vagnshäll/Väringen 1.5 (ASG,LJN)

18-19:e fyndet i kommunen.

Bläsand (Anas penelope)
Vinter: 1f Sjömosjön 1.1 (THN,JEM), 1f Sköldberga/Finnåkerssjön 8.1 (THN mfl), 1 hona N dammen/Frövifors 13.1 (MAN) samt troligen samma exemplar Frövibro 15.1 (JEM). Dessa fynd är de första januarifynden i kommunen. Sommar: Rapporter finns från fem lokaler, bl.a 1-7 ex Österhammarssjön 6.6 - 24.7 samt 1f Morskogasjön 28.6 och 15.7. Stora flockar: 140 ex (r) Österhammarssjön 11.9 (AFL), 110 ex str.(S) Hagaberg/Frövi 11.9 (JEM).

De två stora flockarna den 11 september är kommunrekord.

Kricka (Anas crecca)
Vinter: 1f Sjömosjö:n 26.1 (ASG) är första januarifyndet i kommunen.

Snatterand (Anas strepera)
1 par Sjömosjön 2.4 (SOE), 1m Ullersätersviken/Väringen 30.4 (JOA).

Stjärtand (Anas acuta)
Vinter: 1f Storbron/Frötuna 28.1 (ASG) samt Sjömosjön samma dag (ASG mfl). Första januarifyndet samt andra vinterfyndet i kommunen. Fågeln kvar vid Sjömosjön åtminstone t.o.m 31.3 (UWN mfl). Stora flockar: 5m4f Sörbysjön 25.4 (JEM), >20 ex str.(S) Hagaberg 29.8 (JEM) samt 10 ex str(S) samma lokal 9.9 (JEM,AFL), 7 ex Sällingesjön 6.10 (MRL). Sommar: 1m Sjömosjön 17.5 (UJN), 1 par Västvalla 20.5 (JWG), 1f Morskogasjön 2.6 (ASG mfl), 4ad Österhammarssjön 1.7 (ASG mfl).

Minst 18 ex från fem lokaler perioden 6.4 - 28.4. Notabelt är de många sommarfynden samt de stora höstflockarna.

Årta (Anas querquedula)
Minst 8 ex från fyra olika lokaler perioden 30.4 - 24.7. Höst: 2 ex våtmarken/Gammelbo 6.10 (UAH).

Höstfyndet i oktober är det senaste fyndet som gjorts i kommunen. Tidigare senaste fynd gjordes förra året vid Finnåkerssjön i samband med översvämningarna den 22.8.

Skedand (Anas clypeata)
Minst 16 ex från åtta lokaler perioden 14.4 - 2.6. Dessutom ett sommarfynd, 1m Österhammarssjön 20 - 24.6 (SLA mfl) samt tre höstfynd från samma lokal 7.8 - 26.9.

Brunand (Aythya ferina)
1m Hagabergs reningsdammar 10.4 (JEM), 1m Näset/St Lindesjön 29.4 (TON) samt 2m1f samma lokal 1.5 (PMR), 1m Storåbadet 1.5 (MAN), 1m Österhammarssjön 12.5 (JEM).

Bergand (Aythya marila)
3m2f Hagaberg/Ullersätersviken 13.5 (JEM mfl).

Vigg (Aythya fuligula)
Vinter: 1 -8 ex Sjömosjön 1.1 - 21.1, som mest 8 ex den 1.1 (JLG), 1 ex Storströmmen 6.2 (JEM), 1m Vibyviken/Väringen 19.2 - 22.3 (KMN mfl), 48 ex Ullersätersviken/Väringen 2.12 (JEM), 3 ex Björkasjön 9.12 (TON), 1m Arbogaån/Rynninge 7.12 (THN) , 1m Sjömosjön 10.12 (SOE), 4 honf. Arbogaån/Ringaby 22.12 (BRN).

Den stora vinterflocken i Ullersätersviken i december är anmärkningsvärd.

Alfågel (Clangula hyemalis)

Alfågel 3 ex Oppäsen 1.11 (SLA)
Foto: Sven Larsson.

Sjöorre (Melanitta nigra)
Totalt sju observationer perioden 1.5 - 17.5, största flock 7 ex Råsvalen 17.5. Dessutom 3 ex Lialandet/Väringen 30.10 (KMN) samt troligen samma fåglar i Ullersätersviken den 31.10 (JEM). Vinter: 2f Norrmogen 9.12 (TON mfl), 4f Björkasjön 9.12 (TON mfl).

Vinterfynd nr 4-5 i kommunen.

Svärta (Melanitta fusca)
3 ex n Råsvalen 17.5 (MAN). Vinter: 1 ex (r) södra Råsvalen 3.12 (UGT).

Tidigare finns ett vinterfynd från december, 1 hona Sjömosjön 8.12 1996.

Knipa (Bucephala clangula)
Stor flock: 120 ex Sjömosjön 6.4 (SOE) är kommunrekord.

Salskrake (Mergus albellus)
Minst 29 ex från nio lokaler perioden 18.3 - 1.5, som mest 3 par Känässjön 22.4. Inga höstfynd. Vinter: 1 ex Sjömosjön 14.1 - 25.1 (UWN mfl) samt 1 honf. samma lokal 16.12 (JOA), 1f Västvalla-Storbron 18.2 - 3.3 (SOE mfl).

Storskrake (Mergus merganser)
Stora flockar: 700 ex Finnåkerssjön 12.11 (JEM), 600 ex Ullersätersviken/Väringen 12.11 (JEM), 850 ex Stor-Väringen 14.11 (KMN).

Havsörn (Haliaeetus albicilla)
Sommar: 1 subad Finnåkerssjön 20.6 (SLA), 2 ex Österhammarssjön 6.7 (SLA), 1 ad Källmossen 20.7 (MHA).

Blå kärrhök (Circus cyanerus)
Vinter: 1m Nederby 22.12 (THN), 1m Rynninge 22.12 (BRN). Sommar: 1f Rya 1.6 (MAN).

Fiskgjuse (Pandion haliaetus)
Riksinventeringsart: Minst 20, kanske uppemot 25 par häckar inom kommunens gränser (Mikael Hake i brev). Häckningsresultatet i kommunen under 2001 var 0.92 ungar per påbörjad häckning (n=12). Snittet från tiden 1988-2000 ligger på ungefär 1.0. En närmare presentation av resultatet från riksinventeringen kommer bl.a att presenteras i klubbens medlemstidning Pandion.

Stenfalk (Falco columbarius)
Vinter: 1m Sjömosjön 10.12 (SOE).

3:e vinterfyndet i kommunen.

Pilgrimsfalk (Falco peregrinus)
1 ad Orrkilen/Västvalla 22.4 (BLG gm SOE) samt troligen samma fågel samma lokal 29.4 (THN). 1 ex L Hagavägen/Lindesberg 9.6 (SAN).

Vaktel (Coturnix coturnix)
1 spel Björkasjön 27.5 (MAN), 1 spel våtmarken/Västvalla 20.6 (JWG) samt samma lokal 18.7 (JWG).

Vattenrall (Rallus aquaticus)
Från Hagaberg/Frövi finns rapporter perioden 15.5 - 14.10, den 6.10 iakttogs 1 ad + 1 juv. Dessutom spel Sörbysjön 21.5 - 9.6 samt Finnåkerssjön den 1.6.

Småfläckig sumphöna ( Porzana porzana)
1 spel Sörbysjön 23-24.5 (SLA), 1 spel Finnåkerssjön 1.6 (ASG,LJN), 1 spel Österhammarssjön 1.6 (ASG,LJN).

Kornknarr (Crex crex)
Minst 9 hörda perioden 27.5 - 5.7, som mest 3 ex vid Sjömosjön 1.6 (ASG,LJN) samt 2 ex söder Finnåkers kursgård den 24.6 (SLA).

Rörhöna (Gallinula chloropus)
1 ex Hagabergs reningsdammar 9.4 (JEM). Därefter har 1-2 ex iakttagits på denna lokal till och från perioden 19.5 - 29.7 därav 2 juv den 28.7 samt 1 juv den 7.8. 1 ex Cederborgska kyrkogården/L Lindessjön 18.4 (JEM), 1 ex Hinsebergsbron/Väringen 27.4 - 3.5 (gm UWN).

Senaste rapporten från Hagaberg är från 1996. Inga rapporter från år 2000 i kommunen så årets rapporter från tre lokaler är positivt.

Sothöna (Fulica atra)
Vinter: 1 ex Sjömosjön 30 - 31.1 (SOE mfl). Andra januarifyndet i kommunen.

Trana (Grus grus)
Sträck: Tot. 101 ex str.(N) Österhammarssjön 21.4 (AFL), tot. 126 ex str.(N) Hagaberg 25.4 (JEM). Stor flock: 355 ex (r) Österhammarssjön 29.8 (AFL), ca 350 ex (r) Vesslingbyholm 12.9 (JEM).

Strandskata (Haematopus ostralegus)
1 ex Gammelbo 21.4 (MHA), 2 ex Österhammarssjön 1.5 (MRL) samt samma fåglar förbi Sörbysjön str. mot SV (ASG,THN), 1 ex Sotaren/Väringen 13.5 (JEM), 5 ex (r) Hagaberg/Ullersätersviken 17.5 (JEM).

9 ex perioden 21.4 - 17.5.

Större strandpipare (Charadrius hiaticula)
3 ex Nederby 14.4 - 18.4 (JWG mfl) samt 10 ex samma lokal 12.8 (gm TON), 1 ex Näset/Finnåkerssjön 2.6 (SLA) samt 1 ex str. Sotaren/Väringen 8.9 (ASG mfl).

Kustpipare (Pluvialis squatarola)
2 ex str.(S) Bläsåsen 15.7 (ASG,LJN), 57 ex str.(S) Odonvägen/Lindesberg 10.8 (TON), 4 ex Nederby 11.8 (gm TON), 16 ex str.(S) Hagaberg 14.8 (JEM,AFL), 1 ex (r) Hagaberg 14.8 (JEM)

80 ex perioden 15.7 - 14.8.

Kustsnäppa (Calidris canutus)
3 ex str.(SV) Österhammarssjön 15.7 (ASG,LJN).

12:e fyndet i kommunen. Tidigare tidigaste fynd gjordes den 19.7 1992.

Dvärgbeckasin (Lymnocryptes minimus)
1 spel (22-30-tiden) Ässingeån/Österhammarssjön 8.5 (AFL). Ny lokal.

Myrspov (Limosa lapponica)
40+13 ex str.(SV) Österhammarssjön 15.7 (ASG,LJN), 110+5+90+4 ex str.(S) Bläsåsen 15.7 (ASG,LJN), 55 ex str.(SV) Sällingesjön 18.7 (MRL), 1 ex str.(S) Råsvalen 25.7 (TON), 1 ex str.(S) Bläsåsen 12.8 (MRL).

319 ex perioden 15.7 - 12.8.

Småspov (Numenius phaeopus)
1 ex str. Storåbadet 1.5 (MAN), 1 ex (r) Finnåkerssjön 1.7 (ASG mfl), 1 ex str. Österhammarssjön 7.8 (SLA), 2 ex str.(S) Sällingesjön 15.8 (MRL).

Drillsnäppa (Actitis hypoleucos)
Stor flock: 16 ex (r) Glien 17.7 (MHA).

Dvärgmås (Larus minutus)
2K Bläsåsen/Väringen 2.6 (TON mfl), 1 ad Storåbadet 2.6 (ASG,LSG,LJN), 1 subad Österhammarssjön 6.7 (SLA).

16-18:e fynden i kommunen.

Fiskmås (Larus canus)
Vinter: 3 ex (2ad,1juv) Hinsebergsbron/Väringen 4.12 (THN), 1 juv Sällingesjön 9.12 (MRL), 1 ex Björkasjön 9.12 (TON mfl)

Silltrut (Larus fuscus)
1 ad Västvalla 29.4 (THN), 2 ad str.(N) Hagaberg/Frövi 29.4 (THN), 1 ad Sjömosjön 1.5 (SOE mfl)

Havstrut (Larus marinus)
Häckning: 1 par häckade troligen i Stor-Väringen, dock ej på Valfisken. 2 ex Valfisken 18.4 samt sågs därefter i sjön vid flera tillfällen hela sommaren. 1 juv den 8.9, 1 ad+1juv sågs sista gången den 17.10.

Skräntärna (Sterna caspia)
3 ad Österhammarssjön 24.6 (UJN mfl), 1 ad str.(N) Finnåkerssjön 1.7 (ASG mfl), 1 ex Prästryggen/Väringen 5.7 (EJN).

Senast skräntärna rapporterades från sjön Väringen är så långt tillbaka som år 1990.

Fisktärna (Sterna hirundo)
Häckning: Minst 36 par häckar Sotaren/Väringen 1.6 (JEM). En död ringmärkt fisktärna hittades på Sotaren den 18 juni. Det visade sig att fisktärnan var ringmärkt vid Hagabergs reningsdammar den 14 juli 1987, d.v.s. för hela 14 års sedan.

Skogsduva (Columba oenas)
Stor flock: 28 ex Österhammarssjön 29.8 (AFL). Sen obs: 4 ex Sällingesjön 7.11 (MRL).

Dessutom ett vinterfynd intill kommungränsen, 1 ex Ervallaängarna 4.12 (THN).

Turkduva (Streptopelia decaocto)
2 ex Rya/Lindesberg 1.6 (TON) i samband med dygnsinventeringen. 1 ex Folkhögskolan/Fellingsbro 24.8 (UJN)

Senast turkduva iakttogs i kommunen var i maj 1996 i Storå.

Hökuggla (Surnia ulula)
1 ex Kindla 3.11 (BTG).

Jorduggla (Asio flammeus)
1 ex Västvalla 27.4 (BLG,SOE), 1 ex Sörbysjön 1.6 (THN,MRL).

Hornuggla (Asio otus)
Vinter: 1 ex Hälla/Västvalla 21.1 (ASG,LJN)

Nattskärra Caprimulgus europaeus)
Flera: 5 spel Grimsö-området 14.6 och 23.6 (LBH mfl). Utanför Grimsö f.o. dessutom 1 spel Käglan 15.6 (gm TON).

Kungsfiskare (Alcedo atthis)
1 ex Ringaby kraftstation 1.1 (ASG,THN), 1 ex norra Råsvalen 1.5 (MAN), 1 ex Storåbadet/Råsvalen 1.10 (gm MAN) samt 1 ex samma lokal 6.10 (LSG), 1 ex (ny individ) Albäcksån/Råsvalen 6.10 (TON,BCN).

Gråspett (Picus canus)
Vinter: 1 ex Resta 7 - 15.1 (TON mfl), 1m på talg Björkhaga/Fanthyttan 9 - 12.1 (THN mfl). Höst: 1 ex Orrkilen 30.9 (SOE) samt troligen samma individ inom samma område vid flera tillfällen t.o.m december (gm ASG). Hörd Hagaberg/Frövi 6.10 (ASG), 1m Gammelbo 7.11 (MHA), 1m Kyrkvägen/Frövi 17.12 - 31.12 (ERR mfl), 1m på talg Gropgatan/Frövi 22.10 (PLU), kvar 3.11 (EJN), 1m Fänsbosjön 1.11 (SOE), 1f Österhammarssjön 6.10 (AFL), 1f på talg Österhammars säteri 9 - 22.11 samt 1m samma lokal 24.11 (AFL).

Rekordmånga obsar perioden oktober -december då gråspett rapporterats från inte mindre än åtta lokaler. Gråspetten vid Kyrkvägen och Gropgatan i Frövi avser troligen samma individ vilket även gäller den gråspett som först observerades vid Österhammarssjön den 6.10 och senare sågs på talg vid säteriet i november. Rapporterad från totalt tio lokaler under året och avser uppskattningsvis 9-11 individer.

Tretåig hackspett (Picoides tridactylus)
1f Holmsjön/Kindla 12.1 (JKG), 1m Kindla 31.3 (THN), 1f O Torshällsmossen/Grönbo 16.9 (MAN), 1 ex Liaskogen 17.11 (Erik Oldberg, obsbok).

Trädlärka (Lullula arborea)
1 sj Rya grusgrop 10.4 - 2.5 (MRL mfl), 1 ex Stråssa sligdam 27.4 (ASG), 4 sj Valsjöheden 6.5 (JKG) samt 1-2 sj samma lokal 2 - 15.6 (UWN mfl), 1 sj Yxe grusgrop 2.6 (UWN,IBE), 1 sj Käglan 15.6 (gm TON). Höst: 1 ex str.(S) Hagabergsliden/Lindesberg 31.8 (MAN)

Backsvala (Riparia riparia)
Häckning: 16 bohål Rya 26.5 (UWN), 16 bohål grustaget Ölsjön 21.7 (TON), 5-6 par vid ån Vasselhyttan (MEA).

Rödstrupig piplärka (Anthus cervinus)
1 ex str.(S) Hagabergsliden/Lindesberg 31.8 (MAN), 1 ex Moon/Finnåkerssjön 8.9 (SLA) samt 1 ex samma lokal 9.9 (ASG mfl), 1 ex str.(S) Västvalla 18.9 (SOE).

Skärpiplärka (Anthus petrosus)
1 ex str.(S) Vagnshäll/Väringen 8.9 (ASG mfl), 1 ex str.(S) Hagaberg/Frövi 28.9 (JEM), totalt 5 ex Sotaren/Väringen 6.10 (KMN), 1 ex 17.10 (KMN) samt 2 ex samma lokal 30.10 (KMN).

De två skärpiplärkorna på Sotaren den 30.10 är det senaste fyndet vi känner till. Andra septemberfyndet vid Hagaberg.

Forsärla (Motacilla cinerea)
Häckning: 1 par N Dammen/Frövifors, första obs den 3.4 (EJN). Två kullar på samma lokal, den första fick ut tre ungar. Den 8.7 (2:a kullen) iakttogs hanne med mat i mun (EJN). Sistaobs den 13.7, därefter störda pga fisketävling. 1 par Stensta, iakttagen perioden 27.5 - 23.6 inkl. 2 juv 2.6 (THN,MRL mfl). 1 par Bruket/Ramsberg 16 - 21.7 (TON), paret sågs med mat i mun. Vår: 1 ex Gammelbo 2.4 (MHA), 1f Hagaberg/Frövi 5.4 (JEM). Sommar: 1f Oppboga dammar 2.6 (THN,MRL), 1 par Rockhammar 23.6 (EJN). Höst: 1K Hagabergs reningsdammar 17.9 (JEM) samt 1-2 ex samma lokal 24.9 - 12.10 (JEM mfl), 2 ex 24-28.8.

Tre konstaterade häckningar samt sannolika häckningar på ytterligare två lokaler är rekord. Fyndet i oktober vid Hagabergs reningsdammar är det senaste kända. Dessutom 1-2 ex Axbergshammars kraftstation/Järleån (Örebro kn) 30.6 (JWG)..

Sädesärla (Motacilla alba)
Sena obsar: 1 ex Frövifors industriområde 16.11 (MAN), 1 ex Torget/Lindesberg 20.11 (notis Bergslagsposten).

Strömstare (Cinclus cinclus)
Häckning: 1 juv Lustholmen/Rockhammar 2.6 (THN,MRL), 1 ad (ev. matning) Hammarbacken 2.6 (ASG mfl), 1 par Nyhammar 6.5 (JKG). Sommar: 1 ex Vasselhyttan 19.6 (gm TON).

Järnsparv (Prunella modularis)
Vinter: 1 ex Hagabergsliden/Lindesberg 1 - 7.1 (PZD mfl). 2:a vinterfyndet i kommunen.

Rödhake (Erithacus rubecula)
Vinter: 1 - 2 ex Hagaberg t.o.m den 4.2 (JEM mfl), 1 sj Hedvägen/Frövi 4 - 26.1 (LSG), 1 ex Villagatan/Frövi 14.1 (KMN).

Svart rödstjärt (Phoenicurus ochruros)
Häckning: 1 par Muséet/Frövifors, förstaobs 1f 29.4 (JAN) och sistaobs 1m vid boplats 1.6 (MAN mfl). Dessutom 1m N Dammen/Frövifors 6.5 (BDM) och 1 sj Frövifors industriområde 18- 20.5 (MAN,SOE). Övriga: 1f Rynninge 14.4 (CRN)

Detta är första konstaterade häckningen sedan 1984 då ett par häckade inne i Frövifors industriområde. Fyndet inom Frövifors industriområde i maj kan tyda på att ytterligare ett par i år uppehållit sig i området. Fyndet vid Rynninge den 14 april är det tidigaste kända i kommunen.

Ringtrast (Turdus torquatus)
1m Vattentornsområdet/Frövi 11.3 (GGN), 1m Grimsö forskningsstation 6.4 (gm RLK) samt 1m samma lokal 26.4 (MHA), 1 ex Vasselhyttan 4.5 (gm LBM)

Fyndet i en villaträdgård i Frövi den 11 mars är extremt tidigt. Tidigare tidigaste fynd är den 7 april. Artens flyttningstopp inträffar i slutet av april månad.

Rödvingetrast (Turdus iliacus)
Vinter: 1 ex Rynninge 5.12 (CRN).

Dubbeltrast (Turdus viscivorus)
Vinter: 1 ex S Norrby 1.1 (HJN), 1 ex Måletippen 6.1 (KMN), 1 ex Frövifors reningsdammar 12.1 (MAN) samt 1 ex Sjömosjön 26.1 (ASG).

Första januarifynden samt vinterfynd nr 2-5 i kommunen.

Svarthätta (Sylvia atricapilla)
Vinter: 1m Skolgatan/Frövi 6 - 13.1 (SOE mfl). Andra januarifyndet i kommunen. Dessutom 1 ex Gropgatan/Frövi 4.2 (PLU).

Busksångare (Acrocephalus dumetorum)
1 sj Gröna bron/Lindesberg 11.6 (BIN,MAN)

10:e fyndet i kommunen.

Kärrsångare (Acrocephalus palustris)
Totalt 10 sj från nio lokaler perioden 29.5 - 30.6. Utanför kärnområdet: 1 sj Grimsö bodar 24.6 (THN).

Gransångare (Phylloscopus collybita)
Sommar: 1 sj Gammelbo 9 - 10.6 (MHA), 1 sj Hagaberg/Frövi 25.6 (JEM) samt 1 sj samma lokal 20.7 (JEM).

Lövsångare (Phylloscopus trochilus)
Sen obs: 1 ex Hagaberg/Frövi 18.10 (JEM,EJN).

Det finns ett senare fynd i kommunen, nämligen 1 ex Västvalla 24.10 1993.

Mindre flugsnappare (Ficedula parva)
1 sj + varnar SV Aspen 9.6 (MAN), 1K Hagaberg/Frövi 6.10 (ASG).

Fyndet vid Hagaberg den 6 oktober är en tangering av tidigare senaste obs, 1996 iakttogs 1K i Liaskogen den 6 oktober.

Skäggmes (Panurus biarmicus)
Vinter: 2 ex Hagabergs reningsdammar 1 - 4.1 (JEM mfl). Vår: 2 ex Storåbadet 27.4 (ASG) samt 1 ex samma lokal 28.4 (LSG mfl). Sommar: 2 ex Ullersätersviken/Väringen 16.7 samt hörd Hagabergs reningsdammar 20.7 (JEM). Höst: 1 ex Sjömosjön 11.11 (MRL mfl).

Råka (Corvus frugilegus)
Vinter: Ovanligt många januarifynd, totalt elva exemplar på åtta lokaler, bl.a 4 ex Måle 7.1 (ASG mfl) samt 2 ex Östermalm/Lindesberg 14-15.1 (THN mfl). I februari dessutom som mest 5 ex Österhammarssjön 17.2 (AFL mfl) samt troligen samma fåglar vid Sällingesjön 18.2 (MRL), 1 ex Vedevåg 13.2 (MWN), 1 juv Sällingegärdet 1.12 (MRL), 1 ad Nederby 22.12 (THN). Största flock: Minst 6 ex Hälla/Västvalla 17.3 (SOE mfl).

Stare (Sturnus vulgaris)
Vinter: 2 ex Gusselby 5.1 (JKG), 1 ex Måletippen 7.1 (THN), 1 ex Sjömosjön 31.1 (MRL,JEM) samt 2 ex Rynninge 7.12 (THN).

Bofink (Fringilla coelebs)
Vinter: Ovanligt talrik i december. De största flockarna är 22 ex Vattentornsområdet/Frövi 21.12 (ASG) samt 15 ex samma lokal 24.12 (JEM).

Bergfink (Fringilla montifringilla)
Vinter: Ovanligt talrik i december. De största flockarna är >200 ex Danshyttan 9.12 (MAN), >80 ex V Bohr 30.12 (AFL).

Steglits (Carduelis carduelis)
Häckning: 1 par Grimsö och fick ut minst 4 ungar (MHA), 27 juv + 3ad N dammen/Frövifors 11.9 (EJN).

Vinterhämpling (Carduelis flavirostris)
Vinter: 2 ex Nederby 4.1 (ASG,THN), 2 ex Frövifors 5.2 (MAN), 20-tal Dysjön 5.12 (CRN).

Brunsiska (Carduelis f. cabaret)
4 ex Tallbacksgatan/Frövi 4.3 (ASG), 2 ex Österhammars säteri 25.9 samt 1 ex samma lokal 26.9 (AFL) och 10.10 (AFL, 1 ex ringm. Hagaberg/Frövi 28.9 (JEM) samt >3 ex samma lokal 14.10 (JEM), 1 ex Siggebohyttevägen/Lindesberg 27.12 (BCN).

Snösiska (Carduelis hornemanni)
1 ad Sjömosjön 26.1 (ASG), 2 ad Resta 27.1 (ASG,LJN), 1K Finnåkers by 1.11 (SLA), 2 ad Rynninge 26.12 (THN).

Bändelkorsnäbb (Loxia leucoptera)
4 honf. str.(S) Hagaberg/Frövi 6.10 (ASG). 5:e fyndet i kommunen.

Tallbit (Pinicola enucleator)
Vinter: 1 - 10 ex från totalt åtta lokaler perioden 1.1 - 19.2, de flesta i Frövi (fem rapporter). Största flock 10 ex Församlingshemmet/Frövi 23.1 (SIA). Höst: 1 ex str. Aspasjön 19.11 (PAM).

Domherre (Pyrrhula pyrrhula)
Större flockar: Totalt minst 295 ex (!) str.(S) Hagaberg/Frövi 6.10 i samband med World Birdwatch (ASG).

Lappsparv (Calcarius lapponicus)
Vår: 2-3 ex Gammelbo 22.4 (MHA), 1 ex Mon/Finnåkerssjön 29.4 (SLA). Höst: 5 ex Moon/Finnåkerssjön 8.9 (SLA) samt 6 ex samma lokal 9.9 (ASG mfl), 2 ex Fänninge 9.9 (ASG mfl), 1 ex Nederby 9.9 (gm TON).

Normal fyndbild.

Snösparv (Plectrophenax nivalis)
21 ex Västvalla 17.3 (SOE mfl), 10 ex Sörängarna 27.3 (TON), 1 ex Mon/Finnåkerssjön 18.4 (SLA), hörd Hagaberg/Frövi 2.10 (JEM).

Endast fyra fynd ligger under normalbilden med 5-15 fynd årligen perioden 1094 - 2000.

Ortolansparv (Emberiza hortulana)
3 sj Västvalla 24.5 (JWG), 1 sj Nederby 13.6 och 20.6 (JWG). Höst: 1K Moon/Finnåkerssjön 9.9 (ASG mfl)

Fyndet i september är det senaste kända.

Sävsparv (Emberiza schoeniclus)
Vinter: 1 ex Rynninge 5.12 (CRN)

Notabelt är att inga vinterfynd gjordes den milda vintern 1999/2000.


AFL = Anders Forsell , ASG = Andreas Sandberg, BCN = Bosse Carlsson, BDM = Bo Dahlström, BIN = Bengt Isman, BLG = Björn Lindberg, BRN =Bo Runesson, BTG = Bengt Thuring, CHN = Christer Eriksson, CRN = Cay Runesson, EJN = Erik "Plur" Jansson, ERR = Eie Rylander, GGN = Gunnar Gustafsson, HJN = Hasse Jansson, IBE = Inga-Britt Eriksson, JAN = Jerry Andersson, JEM = Jan-Erik Malmstigen, JKG = Jonas Kling, JLG = Jörgen Lindberg, JOA = Johan Andersson, JWG = Johan Wretenberg, KMN = Kjell Mattsson, LBH =Lillebror Hammarström, LBM = Lennart Bäckholm, LJN = Linnéa Jakobsson, LSG = Lennart Sandberg, MAN = Mats Andersson, MEA = Marianne Andersson, MHA = Mikael Hake, MRL = Mattias Rudenvall, MWN = Mona Wallin, PAM = Per Angelstam, PJN = Per Jacobsson, PLU = Pekka Lampuu, PMR = Per-Martin Ramberg, PZD = Per Zetterlund, RLK = Ralf Lundmark, SIA =Sven-Ivar Andersson, SLA = Sven Larsson, SOE = Sven-Olof Eriksson, THN = Tomas Haraldsson, TON = Tommy Oscarsson, UAH = Ulf Almroth, UGT = Ulf Granstedt, UJN = Ulf Jacobsson, UWN = Ulla Wallin