Bästa vänner!

Vår förening har drabbats av en mycket stor sorg och förlust. Åke Eliasson finns inte längre med oss. Den 20 januari 2000 avled Åke på Umeå lasarett efter att komplikationer tillstött efter den senaste hjärtoperationen. Åke skriver själv i det som kom att bli hans sista Aves-nummer den 13 december att operationen blev lyckad och att den inte kommer att innebära någon negativ inverkan på hans möjligheter att syssla med Aves i framtiden. Tyvärr ville ödet annorlunda.

Alla som kunnat följa APS verksamhet genom åren har förstått att vår förening har varit i högsta grad förknippad med Åke personligen. Min första kontakt med Åke var 1979 i samband med att Åke planerade att trycka en ny och reviderad upplaga (5:e) av det som kom att bli hans livsverk, katalogen "Fåglar på frimärken". Den första upplagan som kom 1967 var en enkel stencil men utgavs redan 1969 med en andra, omarbetad och utökad upplaga, en katalog i A5 format. Vi började ganska snart att diskutera om det inte kunde vara läge att bilda en motivgrupp för samlare av fågelfrimärken. Riksföreningen Svenska Motivsamlare (SMS) hjälpte oss att distribuera en enkät till sina medlemmar. I ett brev daterat 7 februari 1981 skriver Åke, "Vi har tills nu fått in 53 svar till enkäten och därmed kan vi väl anse motivgruppen klar". Organisationsformen var dock oklar, skulle vi bilda en formell förening med stadgar, årsmöten och styrelseval etc eller skulle det räcka med en informell förening. Det skulle bli det senare även om vi under årens lopp diskuterat en formellare organisation. Men medlemmarna har verkat nöjda med Åke ensam vid rodret. Min egen roll har varit att fungera som kassör med ansvar för medlemsregistret samt under en period även nyhetsförmedlare.

Det första numret utgavs 1981 och hette "Frimärksfåglar i Sverige". Totalt utgavs fyra medlemsblad och medlemstill-strömningen första året blev bättre än vi vågat hoppats på, totalt 131 medlemmar. En bidragande orsak var säkert den låga medlemsavgiften, 10 kronor. Vår ursprungliga tanke var att motivgruppen skulle bildas inom SMSīs ram men eftersom detta skulle medföra krav på medlemskap också i SFF tyckte vi att detta alternativ skulle bli alltför kostsamt för våra medlemmar. Vi menade att medlemsavgiften skulle sättas så att den skulle täcka kostnaderna för porto, papper etc men inte högre. Denna låga avgift kunde vi sedan behålla t.o.m 1984. Vår nuvarande avgift på 60 kr har vi f.ö. haft ograverad i sju år, den infördes nämligen 1994.

Syftet med motivgruppen kunde sammanfattas i några punkter.

Nyhetsinformation. Detta skulle ske i form av supplement till katalogens femte upplaga. Den sista upplagan som Åke hann producera blev den sjätte som kom 1994 och trycktes som stencil i A4 format. Totalt 34 supplement finns därefter publicerade t.o.m nr 6/99 i medlemsbladet.

Inköpsförmedling. Efter nyhetsinformationen kom denna verksamhet i angelägenhetsordning. Vi sökte efter någon intresserad att ta hand om denna syssla men det blev Åke som fick åta sig även denna uppgift. År 1991 tog jag dock över denna verksamhet och bildade samtidigt ett handelsbolag (Fågeltjänst) för att på så sätt kunna erbjuda medlemmarna frimärkena till grossistpris. Smolk i bägaren blev dock att moms skulle betalas i samband med Sveriges EU-inträde. Detta samtidigt som arbetet blev alltför betungande gjorde att jag kände mig tvingad att väsentligt dra ner på denna service redan 1996. Idag är medlemmarna istället hänvisade till handlare etc

Bytesförmedling. Här har medlemmarna haft och har fortfarande möjlighet att lämna in egna småannonser för publicering i medlemsbladet.

Cirkulationsverksamhet. Portokostnaderna är ofta för höga i förhållande till uttag varför denna verksamhet aldrig prövats.

Ren ornitologisk information. Många bidrag har lämnats inom detta område genom åren, till exempel har nya frimärks-fåglar regelbundet presenterats". Andra exempel är "Personer bakom fågelnamn", en förteckning som innehåller korta biografier för personer som med sina namn ihågkommits i de vetenskapliga fågel-namnen. Uppgifter om konstnärer bakom fågelfrimärken, helsaker och stämplar med fågelmotiv, fågelvykort, artbestämningsproblematik och ornitologer på frimärken är ytterligare exempel på artiklar som förekommit i medlemsbladet. Idag har föreningen även inkluderat auktioner i sin verksamhet. Totalt har hittills sexton medlemsauktioner avverkats, i dagsläget en vår- och en höstauktion. Förutom att auktionerna ger ett litet överskott till föreningen är dessa ett utmärkt tillfälle för medlemmarna att utöka sina samlingar, många gånger dessutom till förmånliga priser.

1982 bytte medlemsbladet namn till "Aves Philatelicae" och 1983 fick vi det slutgiltiga namnet "Aves Philatelicae Scandiae" eftersom vi då var så många medlemmar från andra nordiska länder att namnförlängningen motiverade detta. 1984 hade antalet medlemsblad utökats till de sex som fortfarande gäller. Det betyder att Åke totalt hann producera 110 nummer. Notera dessutom att Åke själv redigerat, skrivit och tryckt samtliga nummer. För att hålla kostnaderna nere har medlemsbladet egenhändigt tryckts på vanlig kopiator. Därefter har manuell bladning och kuvertering skett. Med en totalupplaga på nästan 200 exemplar har föreningen därför kunnat hålla nere kostnaderna för tryck och papper till drygt 500 kronor per nummer. Jag är rädd att vi i framtiden får mycket svårt att matcha dessa kostnader.

APS har idag 164 medlemmar. Under årens lopp har 377 medlemmar varit registrerade vid något tillfälle, men av de totalt 131 medlemmar som var med från början för tjugo år sedan så är fortfarande 49 medlemmar kvar i föreningen.

Hur ser då framtiden ut? Med hänsyn till att Åke i så hög grad var personifierad med föreningen så får vi tillsammans försöka bygga någonting nytt. En av de viktigaste uppgifterna blir också att fortsätta Åkes arbete med att underhålla katalogen "Fåglar på frimärken". Jag är därför glad att redan nu kunna presentera en av våra medlemmar, nämligen Kjell Scharning i Norge, som har lovat ta på sig denna viktiga och stora uppgift. Kjell har dessutom lovat att ge oss utrymme på sin förnämliga Internet-hemsida "Theme birds on stamps". Dessutom är det klart att Ulf Widén i Hallstahammar har lovat att ställa upp som redaktör fr.o.m nästa nummer. Ny i redaktionen är dessutom Helge Rune Grastveit i Norge som kommer att ansvara för helsakerna medan Fritz Palmqvist och Dan Ehrencrona fortsätter som tidigare med våra medlemsauktioner. Men nu när vi inte längre kan räkna med Åkes medverkan är det viktigt att vi alla hjälps åt och lämnar textbidrag eller tipsar Ulf om vad medlemsbladet skall innehålla.

Detta nummer kommer att tryckas och distribueras här i Frövi. I skrivande stund är det dock inte klart var årets återstående nummer kommer att tryckas. Vi efterlyser därför någon som skulle kunna ställa upp och hjälpa oss med detta på ett för föreningen förmånligt sätt. Hör därför av dig till Ulf Widén om du kan ställa upp eller kan ge något konkret tips.

Med hopp om att vår föreningen skall fortsätta ännu i många år önskar jag våra nya medarbetare lycka till och vill samtidigt tacka för det förtroende alla medlemmar visat Åke och mig under APS hittillsvarande 19-åriga historia.

Jan-Erik Malmstigen

PS. Åkes egen önskan var "Tänk på Rotarys läkarbank eller något annat välgörande ändamål". Jag har därför satt in pengar på detta konto med ett tack från Aves medlemmar.